ОРЕДЕЛЕНИЕ

№  692                                                   29.10.2013 год.                                 Град Варна

 

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  29-и октомври                                                      Година 2013год.

В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                        ЧЛЕНОВЕ:  М* Н*

                                                              Р* С*

 

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело № 652 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази следното:

        Производството е по чл. 274 вр. чл. 278 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от адв.Г. В. ***, като процесуален представител на ЗАД”Б* В* И* Г*”, срещу определение № 3247 от 09.08.2013 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. № 672/2013 г., с  което производството по делото е прекратено.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради необоснованост по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  основателна, поради следните съображения:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба на жалбоподателя срещу Й.И.И.   за заплащане на сумата 53 171,96лв. основание чл.274 ал.2 КЗ и чл.86 ЗЗД.

С разпореждане от 26.06.2013год. съдът е оставил без движение производството по делото, като е задължил ищеца в едноседмичен срок да представи справка за адресната регистрация на ответника, съдържаща данни за неговия настоящ и постоянен адрес. Указал е, че при неизпълнение, производството ще бъде прекратено. Съобщението с посоченото разпореждане е връчено на страната на 15.07.2013год. 

С молба от 16.07.2013год.ищецът е поискал издаване на съдебно удостоверение, чрез което да му бъде издадено от ГД „Г*” към МРРБ удостоверение с данни за постоянния и настоящ адрес на ответника Й.И.И..  Съобразно направеното отбелязване, удостверението е издадено на 22.07.13год.

С обжалваното определение № 3247 от 09.08.2013год., съдът е прекратил производството по т.д. № 672/13год. и е върнал исковата молба на жалбоподателя. За да постанови обжалвания акт, съдът е посочил, че  дадения едноседмичен срок е изтекъл на 22.07.2013год. а нередовността не е отстранена.

Определението се явява незаконосъобразно.

Видно е от материалите по делото, че съдът е издал съдебното удостоверение на 22.07.2013год.-т.е. в последния ден от дадения едноседмичен срок за отстраняване на нередовносттите на исковата молба.  Това обстоятелство от една страна води до невъзможност за изпълнение на разпореждането от 26.06.2013год. /получено както се посочи на 15.07.2013год./.  От друга страна, съдът не е дал нов подходящ срок с оглед на характера на констатираната нередовност –т.е. за установяване на постоянния и настоящ адрес на ответника.

Следователно, при постановяване на обжалваното определение, съдът не се  е съобразил с обстоятелството, че е издал удостоверението в последния ден от срока за отстраняване на констатираната нередовност, и е прекратил производството, поради неизпълнение в дадения срок-т.е. 22.07.2013год.

С оглед на изложеното, обжалваното определение с което е прекратено производството по т.д. № 672/2013год. на ВОС се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

         ОТМЕНЯ определение № 3247 от 09.08.2013г. на Варненски  окръжен съд, постановено по т.д. №  672/2013 г. по описа на съда, с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба ЗАД”Б* В* И* Г*” гр.София.

Връща делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения  иск.

         Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.