Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

49/12.03. 2018г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  тринадесети февруари                                             Година 2018

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                  М.Недева

 

при секретар : Е.Тодорова

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  653  по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:  

          Производството по делото е образувано по подадена въззивна жалба от адв.Д.П.Д. - бивш синдик на „Петроелт“ ООД /н./, гр.Шумен и кредитор с  прието вземане против решение № 173/25.10.2017г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 243/2004г., с което на осн.чл.632 ал.5 вр.ал.4 от ТЗ е прекратено производството по делото и е постановено заличаване на дружеството от ТР. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и задължи съда по несъстоятелността и синдика  да изпълнят своите задължения до приключване на висящите съдебни производства.

          В постъпилия в законоустановения срок писмен отговор от С.Б.С. – синдик на несъстоятелното дружество  се релевират доводи за недопустимост на подадената въззивна жалба поради липсата на потестативното процесуално право на обжалване у въззивника, а в условията на евентуалност – за нейната неоснователност. Иска се от съда да прекрати производството по жалбата поради нейната недопустимост, евентуално – да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е  заведена в деловодството на ШОС на 31.10.2017г., т.е. -           в преклузивния срок по чл.633 ал.1 ТЗ вр. чл.632 ТЗ, предвид на това, че прекратяването на дружеството е вписано в ТР  на 25.10.2017г. с вписване № 20171025173309.

          Подадена е от адв.Д.П.Д. - бивш синдик на „Петроелт“ ООД /н./, гр.Шумен и кредитор с  прието вземане. В качеството му на кредитор същият разполага с правото на въззивно обжалване решението на съда по несъстоятелността, предвид на което възражението за недопустимост на производството е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

          По съществото на въззива съдът намира следното :

          Производството по т.д. № 243/2004г. на ВОС, ТО е образувано   въз основа на молба  от „Петроелт”ООД, гр.Шумен  с  правно основание чл.625 ТЗ.

                С решение от 26.05.2004г. е обявена  неплатежоспособността на дружеството, с начална дата 31.12.2003г. и е открито производство  по несъстоятелност, а с решение от 17.4.2006г. дружеството е обявено в несъстоятелност.

          С определение от  16.08.2016г., постановено  на осн. чл. 629б от ТЗ, е определена  необходимата сума за покриване на разноските по несъстоятелността за период от 12 месеца в размер на 8 000лв, която в указания срок не е предплатена. Поради това  с решение №188/13.10.2016г. производството по делото е спряно, като на  длъжника и неговите кредитори е указано, че същото ще бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението, ако те удостоверят, че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на така определените разноски. Указани са и последиците  при непоискване в срок възобновяване на спряното производство по несъстоятелност.  Решението е  публикувано в търговския регистър на 13.10.2016г. и е влязло в сила на 20.10.2016г.

          Безспорно установено е, че в срока, посочен в чл. 632, ал. 2 от ТЗ не е поискано възобновяване на производството. С оглед на това съдът по несъстоятелността е намерил, че са налице  предпоставките, визирани в чл. 632, ал. 5 вр. с 4 от ТЗ за постановяване на решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството от търговския регистър. В този смисъл е постановил и обжалвания съдебен акт.

          В жалбата не се твърди различна фактическа установеност по делото. Съображенията да се атакува прекратяването на производството по несъстоятелност и заличаването на търговеца се свеждат до това, че действащият синдик не е изпълнил предписания на НОИ, офис Шумен по отразяване в персоналните регистри на осигурителния доход и  стаж на бившия синдик на дружеството и настоящ въззивник Д.П.Д., вменени му като задължение с решението по адм.д. № 31/2016г. на Шуменския административен съд, висящо пред ВАдмС по касационно дело № 12237/16г.  по подадена срещу него касационна жалба.  Според въззивника липсва и отчет за приключване на производството, за заведените дела и тяхното приключване, респ. – прекратяване.

След служебна справка настоящият състав установи, че с решение 65/30.06.2016г. на Шуменския адм.съд, постановено по адм.д. № 31/2016г.,  е отхвърлена жалбата на «Петроелт» ООД /в несъстоятелност/, с ЕИК 127557074, със седалище и адрес на управление Шумен, представлявано от синдика С.С. срещу Решение № 2153-27-1/06.01.2016 г. на Директора на ТП на НОИ град Шумен, с което е оставена без уважение жалба вх.№1012-27-43/13.10.2015 г. на дружеството срещу Задължително предписание № ЗД-1-27-00057523/26.08.2015 г. на контролен орган при ТП на НОИ град Шумен, с което е предписано да се подадат данни по реда на чл.5 ал.4 т.1 от КСО за Д.П.Д. за месец ноември и месец декември 2012 г. и за периода от месец май 2013 г. до месец декември 2013 г. включително.

          С решение № 434/11.01.2018г. на Върховния адм.съд, VІ отделение, постановено по адм.дело № 12 237/17г. е оставено в сила решение 65/30.06.2016г. на Шуменския адм.съд, постановено по адм.д. № 31/2016г.

          Т.е. – към момента на настоящото произнасяне налице е задължително предписание на  контролен орган при ТП на НОИ град Шумен за подаване на  данни по реда на чл.5 ал.4 т.1 от КСО за Д.П.Д. за месец ноември и месец декември 2012 г. и за периода от месец май 2013 г. до месец декември 2013 г. включително, които според твърденията във въззивната жалба не са изпълнени.

          Настоящият състав счита, че горното обстоятелство  съставлява основание за отмяна на обжалваното решение по следните съображения :

          Съгласно разпоредбата на чл.632 ал.1 пр.последно  и ал. 6 от ТЗ при постановяване на решение за спиране на производството по несъстоятелност съдът не заличава търговеца от Търговския регистър, а в едномесечен срок от вписването му  длъжникът  извършва  прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите си,  изпраща уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, издава необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход,  изпълнява процедурата за информиране на работниците и служителите, изготвя справките за лицата с право на гарантирани вземания съгласно Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и  предава ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Едновременно с това съдът следва изрично да укаже в диспозитива на решението си, че след влизане в сила на същото  НОИ следва да бъде уведомен за дадения едномесечен срок на длъжника да изпълни задълженията си по чл.632 ал.6 ТЗ.

          При спазване на горната последователност ще бъде дадена възможност на осигурителя да изпълни задължението си за подаване на информация във връзка с данните по реда на чл.5 ал.4 т.1 от КСО, като в процесния случай  изпълни и Задължителното предписания на НОИ досежно данните за осигурителен доход  на въззивника. Едва след представяне на изискуемото удостоверение от НОИ съгласно разпоредбата на чл.632 ал.6 ТЗ и чл.5 ал.10 изр.2 от КСО съдът може да упражни правомощието си  да прекрати производството по делото и заличи търговеца от Търговския регистър.

          В процесния случай постановявайки решението за спиране на производството по несъстоятелност, съдът не е указал на  несъстоятелното дружество да изпълни задълженията си по чл.632 ал.6 ТЗ. Освен това, в противоречие с нормата на чл.632 ал.1 пр.последно ТЗ, едновременно със спирането на производството по несъстоятелност е постановил и заличаване на търговеца от Търговския регистър, без да получи удостоверението от НОИ за подадени данни за осигурените лица, в т.ч. и за въззивника.

          Предвид на това решението следва да бъде отменено.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОТМЕНЯ решение № 173/25.10.2017г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 243/2004г., с което производството по делото е прекратено и на осн.чл.632 ал.5 вр.ал.4 от ТЗ е постановено заличаване на „Петроелт“ ООД /н./, гр.Шумен, ЕИК 127557074 от Търговския регистър.

          Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър.

Препис от решението да се изпрати на Шуменския окръжен съд за вписване в книгата по чл.634в от ТЗ.

Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд в седмодневен срок от вписването му в търговския регистър.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :