РЕШЕНИЕ

   № 307

               гр.Варна, 27.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 06.12.2016 г. в  състав:

                                                         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.П.  в.т.дело № 654 по описа за 2016 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Постъпила е въззивна жалба от „Рашън премиум спиритс интернешънъл” ООД гр. София срещу решение № 653/08.08.2016 г. по т.д. № 197/2016 г. по описа на Окръжен съд Варна- ТО, с което са отменени решенията, взети на Общо събрание на съдружниците на същото дружество, проведено на 05.02.2016г., за заличаване на Чингиз Иманович Агарунов, починал на 19.10.2014 г. като съдружник и управител; освобождаване на О.В.А. като управител на дружеството и за избор на нов управител Михаил Евгениевич Александров като незаконосъобразни, по иска на О.В.А. ***, на основание чл.74 от ТЗ.  Въззивникът моли с жалбата и в с.з. чрез процесуалния си представител за отмяна на първоинстанционното решение изцяло и за постановяване на друго от въззивната инстанция, с което се отхвърли предявеният иск.

Ответницата по жалбата – О.В.А. моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Неспазването на процедурата по чл.138, ал.2 – ТЗ съдружниците с дялове над 1/10 от капитала да се обърнат първо към управителя /в случая - О.В.А./ за свикване на общо събрание по тяхно писмено искане, като едва след като управителят не стори това в 2-седмичен срок, могат да го свикат сами, е достатъчно основание за отмяна на решенията на ОСС, проведено на 05.02.2016 г., свикано от съдружника Михаил Евгениевич Александров.  Клаузата на чл.22, ал.1, изр.2 от дружествения договор не може да противоречи на разпоредбата на чл.138, ал.2 – ТЗ, която е с императивен характер, като в този смисъл е константната съдебна практика.

Поканата до ищцата за свиканото общо събрание е връчена от нотариус /чрез залепяне на уведомление/ при условията на чл.50 – ЗННД във вр.чл.47, ал.1 – ГПК на адрес - апартамент 15, различен от посочения в нотариалната покана – апартамент 16, който е едновременно адрес на управление на дружеството и домашен адрес на ищцата, видно и от посочения такъв в исковата молба, така че е налице и нередовна покана на същата за ОС.

По повдигнатия въпрос относно липсата на мнозинство /повече от ½ от капитала/ за вземане на решения от ОСС следва да се посочи, че при смърт на съдружник дружественият му дял се наследява – чл.129, ал.1 –ТЗ и правата по него се осъществяват съвместно от сънаследниците, които могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството – чл. 132 – ТЗ.  Писмената покана за събранието по чл.139, ал.1 - ТЗ следва да се изпрати до всички известни наследници на починалия съдружник. В случай на отказ от наследство от тях по аналогия се прилага разпоредбата на чл.137, ал.3, изр.2 – ТЗ, отнасяща се до изключен съдружник, а именно - неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. В случая няма данни съпругата О.А. да се е отказала от наследството на съпруга си Чингиз Агарунов, така че тя представлява пред дружеството дял общо от 50%, като останалите съдружници не могат да формират дял повече от ½ от капитала съгласно чл.137, ал.3, изр.3 – ТЗ.

Предвид свикване на общото събрание на съдружниците в нарушение на повелителната норма на чл.138, ал.2 – ТЗ, нередовно отправена покана до ищцата за събранието по чл.139, ал.1 - ТЗ и поради липсата на мнозинство при вземане на решенията, искът срещу дружеството по чл.74, ал.1 – ТЗ следва да се уважи, като решенията на ОСС се отменят.

До същите правни изводи и краен резултат е достигнал с обжалваното решение съставът на Окръжен съд Варна-ТО, поради което същото следва да се потвърди изцяло, като въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

Съдебни разноски за въззивната инстанция не са поискани съобразно изхода на спора в полза на ответницата по жалбата и не се присъждат.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение № 653/08.08.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. № 197/2016 г.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.