ОПРЕДЕЛЕНИЕ№40

 

Гр.Варна, …23.01. 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори януари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА                                                                                          

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 654 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на Р.С.А. от гр.Шумен срещу определение № 280 от 29.09.2017г. по в.ч.гр.дело № 161/17г. по описа на Шуменски ОС, с което е прекратено производството по делото поради подаване на възражението по чл.423 от ГПК извън преклузивния срок по чл.423 от ГПК.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е необосновано и неправилно. Оспорва извода на съда, че е узнала за издадените заповеди за незабавно изпълнение на 19.06.2017г., когато същите са били връчени в централата на нейния работодател. Твърди че е узнала за издадените заповеди за незабавно изпълнение на 28.07.2017г. след проверка по изпълнителните дела във връзка с наложен запор върху трудовото и възнаграждение. Поради което и твърди, че депозираното по пощата на 04.08.2017г. възражение е подадено в едномесечния срок, регламентиран в ГПК. Излага съображения срещу ненадлежното връчване на заповедта за изпълнение. Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото за произнасяне по направеното от нея възражение по чл.423 от ГПК. .

Насрещната страна по жалбата „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД със седалище гр.София, в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е депозирал отговор.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по ч.в.т.дело № 161/17г. по описа на РОС е образувано по възражения по чл.423 от ГПК от Р.С.А. от гр.Шумен срещу заповеди за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадени по гр.дела №№ 1343/17г. и 1342/17г., по описа на РС – Шумен с твърдения за ненадлежно връчване на заповедите, а именно връчени в централата на работодателя и, а не на нейния настоящ или постоянен адрес, евентуално не в търговския обект, в който работи.

С обжалваното определение окръжният съд е прекратил производството по възражението по чл.423 от ГПК като е приел, че длъжницата А. е узнала за издадените заповеди за изпълнение в деня на връчването им на 19.06.2017г.

Възражението по чл.423 от ГПК е подадено по пощата на 04.08.2017г.

Предмет на спора в настоящето производство е моментът на узнаване на заповедта за изпълнение от страна на подалия възражението по чл.423 от ГПК длъжник. Не се оспорва от длъжницата, че заповедите за незабавно изпълнение са връчени на 19.06.2017г. чрез нейния работодател. Твърдението и във възражението е че е узнала за заповедите на 28.07.2017г. след проверка по изпълнителни дела след наложен запор върху трудовото и възнаграждение. Към момента на постановяване на определението за прекратяване по делото няма доказателства, сочещи на узнаване от длъжницата за издадените заповеди за изпълнение на по-ранна дата от посочената от нея, и то дата преди 04.07.2017г. Няма и оспорване от страна на кредитора на сочената от длъжницата дата на узнаване. Поради което и следва да се приеме че твърдението на длъжницата А. за узнаване на заповедите за изпълнение на 28.07.2017г. не е оборено, а възраженията по чл.423 от ГПК за подадени в едномесечния срок по чл.423 ал.1 от ГПК.

Соченото от длъжницата връчване на заповедите не е лично, а по реда на чл.46 от ГПК, а основанието на възражението е че заповедите не са и връчени надлежно. Проверка за редовността на връчването следва да бъде извършена от окръжния съд при произнасяне по съществото по възражението по чл.423 от ГПК.

С оглед на изложеното обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върната на окръжния съд за произнасяне по същество по възраженията на длъжника. Предвид на обстоятелството, че в обжалваното определение съставът на окръжния съд е изложил съображения за редовността на връчването на заповедите за незабавно изпълнение на 19.06.2017г., делото следва да бъде върнато на окръжния съд за разглеждане от друг състав.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 280 от 29.09.2017г. на Шуменски ОС, търговско отделение, по в.ч.т.дело № 161/17 и ВРЪЩА делото на друг състав на Шуменски ОС за произнасяне по същество по възраженията на Р.С.А. по чл.423 ал.1 т.1 от ГПК срещу заповеди за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадени по гр.дела №№ 1343/17г. и 1342/17г. по описа на РС – Шумен.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: