О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 832/02.12.19

гр.Варна,  29.11.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                               ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   МАРИЯ ХРИСТОВА   

Като разгледа докладваното от съдията Р.Славов в.ч.т.д. № 654 по описа на съда за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Повдигната е препирня за подсъдност по подадената от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление гр. София, молба вх.№ 54567 от 25.07.2019год. молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение №1366/25.02.2015г. по ч.гр.д. №2449/2014г. на Варненски районен съд, 25 състав, за вземанията, чието съществуване е установено в исковото производтво по чл.422 вр.чл.415 ал.1 ГПК с влязло в сила решение № 58/18.01.2017год. постановено по т.д. № 987/2015год. на ВОС.

За да се произнесе по така повдигнатата препирня за подсъдност, съставът на ВАпС съобрази следното:

С влязло в сила решение № 58/18.01.2017год. постановено по т.д. № 987/2015год. на ВОС съдът е признал за установено в отношенията между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, С. Й. С. и С. Н. С., съществуването на вземания на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749,– кредитор по издадената в негова полза по ч.гр.д. №2449/2014г. на Варненски районен съд, 25 състав, заповед за изпълнение №1366/25.02.2015г., за сумата 924,86 лева представляваща дължима главница по договор за кредит за извършване на строеж/довършване на недвижим имот №НL23768/20.08.2007г. и Приложение от 22.08.2007г. към него, изменен и допълнен с Допълнителни  споразумения, ведно със законната лихва за забава върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 24.02.2014г. до окончателното изплащане на сумата; както и за сумата 2 406,99 лева, представляваща дължима договорна лихва за периода от 10.04.2013г. до 20.02.2014г., на основание чл.422, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл.430, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

С Молба вх.№ 54567/25.07.2019год. по гр.д. № 2449/2014год. на ВРС, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749 е поискала да бъде издаден изпълнителен лист за признатите за установени с решението суми.

С Разпореждане от 26.08.2019год. съдът е постановил молбата с приложенията да се изпратят на ОС-Варна, който според съда е компетентен да се произнесе по искането за издаване на ИЛ. С Разпореждане от 05.09.19год. по т.д.№ 987/15год. съдът е задължил молителя да уточни искнето за издаване на ИЛ, предвид постановяваоне на разпореждане с което по делото е издаден изпълнителен лист за присъдените с решението суми.

С молба вх.№ 29869/10.10.19год., молителят е посочил, че не разполагат с годен изпълнителен титул, понеже издадения изпълнителен лист е обезсилен в рамките на образувано производство по жалба на длъжниците-по в.ч.т.д№ 1031/2015год. на ВОС. 

По повдигнатата препирня за подсъдност съдът съобрази следното:

Съгласно изричната разпоредба на чл.419 ал.1 ГПК, на самостоятелно обжалване с ч.ж. подлежи разпореждането с което се уважава молбата за незабавно изпълнение. Последица от уважаване на ч.ж. е не само отмяна на разпореждането в тази част, но и обезсилването на издадения изпълнителен лист, без обаче да се засяга самата заповед за изпълнение. В тази хипотеза заповедта за изпълнение ще представлява изп. основание само в случай на уважаване на положителния установителен иск по чл.422 вр.415 ал.1 ГПК. Предвид изложеното, за да се произнесе по повдигнатата препирня за подсъдност, съдът взе предвид следното:

По повод на жалба от длъжниците, с определение № 2639/22.07.2015год. по ч.г.д. № 1031/2015год. на ВОС, съдът е отменил разпореждане включено в заповед № 1366/25.04.2014год. с което е постановено незабавно изпълнение на същата и издаването на изп.лист по ч.гр.д. № 2449/14год. на ВРС и е обезсилил издадения изп.лист.

Както се посочи, с влязло в сила решение № 58/18.01.2017год. постановено по т.д. № 987/2015год. на ВОС съдът е признал за установено в отношенията между „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, и длъжниците С. Й.С. и С. Н. С., съществуването на вземания на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749,– кредитор по издадената в негова полза по ч.гр.д. №2449/2014г. на Варненски районен съд, 25 състав, заповед за изпълнение №1366/25.02.2015г., за сумата 924,86 лева представляваща дължима главница по договор за кредит за извършване на строеж/довършване на недвижим имот №НL23768/20.08.2007г. и Приложение от 22.08.2007г. към него, изменен и допълнен с Допълнителни  споразумения, ведно със законната лихва за забава върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 24.02.2014г. до окончателното изплащане на сумата; както и за сумата 2 406,99 лева, представляваща дължима договорна лихва за периода от 10.04.2013г. до 20.02.2014г., на основание чл.422, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК. Следователно, искът е уважен, респективно Заповедта за изпълнение е влязла в сила за сумата от 924,86лв. и сумата от 2 406,99лв. А както се посочи по-горе, изпълнителния лист, издаден въз основа на заповедта е изцяло обезсилен в производството по ч.гр.д. № 1031/2015год., за това е необходимо издаването на нов изпълнителен лист, след приключване на производството по чл.422 ГПК. Относно компетентния съд за издаване на ИЛ, предмет на молбата на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749:

Заповедта за изпълнение, издадена на някое от изброените основания по чл.417 ГПК, съставлява изпълнително основание-чл.404 т.1 ГПК. А компетентен за издаване на изпълнителен лист въз основа на издадената Заповед за изпълнение е ВРС-съдът който е издал изпълнителното основание.

Предвид изложеното, компетентен да разгледа молбата на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, с вх.№ 54567 от 25.07.2019год. за издаване на изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение №1366/25.02.2015г. по ч.гр.д. №2449/2014г. на Варненски районен съд, 25 състав е Варненски районен съд, съобразно разпоредбата на чл.404 т.1  и 416 ГПК.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                  

                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

        ОПРЕДЕЛЯ за компетентен да разгледа молбата на  „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление гр. София, с вх.№ 54567 от 25.07.2019год. за издаване на изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение №1366/25.02.2015г. по ч.гр.д. №2449/2014г. на Варненски районен съд, 25 състав ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, на когото да се изпрати делото.

Определението е окончателно.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.