О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

658………..

 

гр.Варна, 09.10.………. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на девети октомври, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                         ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 655 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2, пр.2 ГПК, образувано по касационна частна жалба вх.No-25343/18.08.2015 година от „ДКЦ-1-ДЕВНЯ” АД срещу разпореждане No-8359/04.08.2015 година, постановено по в.гр.д.No-655 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, с което е върната частна жалба вх.23542/27.07.2015 година срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ No-7283/03.07.2015 година по в.гр.д.655/2015 година по описа на Окръжен съд Варна за връщане на касационна жалба.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като срока за обжалване е спазен. Разпореждането е връчено на 21.07.2015 година, а не на 17.07.2015 година. Моли въззивният съд да отмени обжалваното разпореждане.

Ответникът по частната жалба “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД е депозирал писмен отговор, с който моли да се потвърди обжалваното разпореждане.

Производството по в.гр.д. 655/2015 година е образувано по въззивна жалба срещу решение 172/04.12.2014 година, постановено по гр.д.444 по описа за 2014 година на РС Девня, като с решение 1007/22.05.2015 година е потвърдено решението на първоинстанционния съд.

Касационната жалба срещу въззивното решение е върната с разпореждане 7283/03.07.2015 година, което е било съобщено на касатора на 17.07.2015 година по пощата с обратна разписка, чрез служител.

Частната жалба е постъпила на 27.07.2015 година, като в същата се съдържат твърдения, че срока за обжалване е просрочен поради невъзможността за депозиране на касационната жалба поради отсъствието на адвоката.  Смята, че са налице уважителни причини за по-късното депозиране на касационната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Съобщението за разпореждането, с което е върната касационната жалба е получено от служител на дружеството касатор на 17.07.2015 година, видно от извършеното отбелязване на известието за доставяне. В тази си част датата е изписана от служителя на дружеството, изписано е качеството на лицето, както и имената му, поради което съставлява изявление, изходящо от страната и удостоверяващ неизгоден за нея факт, ползващо се с доказателствена сила, че съобщението е получено на тази дата. Доказателства в обратната посока не са събрани, нито са поискани от страната за установяване на твърдението, че съобщението е получено на 21.07.2015 година, поради което и съдът приема за доказан факта на настъпилото просрочие и депозирането на частната жалба извън предвидения преклузивен седемдневен срок.

Видно от твърденията в частната жалба, същата вероятно има характера на молба за възстановяване на срок, тъй като са налице твърдения за наличие на уважителни причини, довели до просрочие на касационната жалба. За съда не е съществувало задължение да поиска уточняване, тъй като и срокът за подаване на молба за възстановяване на срок е едноседмичен от същбщението за пропускане, поради което дори и да се приеме, че жалбата с вх.No-23542/27.07.2015 година е молба за възстановяване на срок тя също е просрочена и подлежи на връщане.   

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане No-8359/04.08.2015 година, постановено по в.гр.д.No-655 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, с което е върната частна жалба вх.23542/27.07.2015 година срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ No-7283/03.07.2015 година по в.гр.д.655/2015 година по описа на Окръжен съд Варна за връщане на касационна жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: