О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №726

 

14.11.2016г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 655

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, предл. 2 -ро ГПК, образувано по касационна частна жалба на „ БУЛТРАК БАЛЧИК“ ООД със седалище и адрес на управление: с.Оброчище, Община Балчик, Област Добрич, подадена чрез адв. В.С. от ВАК, срещу определение № 331/11.08.2016г. по в. т. д. № 122/2016г. по описа на Добрички окръжен съд, с правния характер на разпореждане, с което е върната подадена от жалбоподателя частна жалба срещу постановеното по същото дело определение № 269/28.06.2016 г. по в. т. д. № 122/2016 г. на Добричкия окръжен съд, като недопустима.

С доводи за недопустимост и неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира обезсилването му, в евентуалност, неговата отмяна и произнасяне по същество по върнатата жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

В съответствие с правилните указания на ОС – гр. Добрич, дадени в определение № 331/11.08.2016г., жалбоподателят е сезирал компетентния Варненски апелативен съд. Съгласно чл. 274, ал. 2, предл. 2 -ро ГПК в приложимата редакция след изменението й с § 3 от ЗИД на ГПК, обн. ДВ бр. 50/03.07.2015г., в сила от 07.07.2015г., частна жалба, насочена срещу постановено от окръжен съд, като въззивна инстанция, определение по чл. 274, ал. 1 ГПК, подлежи на разглеждане от съответния апелативен съд, като разпоредбата се прилага съответно и за частните жалби срещу разпорежданията на съда – чл. 279 ГПК.

Насрещната страна „ В и К” ЕООД – гр. Добрич, на която е редовно връчен препис от жалбата, не е подала отговор и не изразява становище.

Съдът, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

 

С определение № 269/28.06.2016 г., постановено по в. т. д. № 122/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд, е отменено протоколно определение № 155/25.04.2016 г. по гр. д. № 544/2015 г. по описа на Балчишкия районен съд, с което производството по делото е било прекратено, на основание чл. 238, ал. 2 ГПК, и делото е върнато на районния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдебният акт на въззивната инстанция е окончателен и не подлежи на обжалване, тъй като не прегражда по – нататъшното развитие на делото, а отменя преграждащо определение чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК на районния съд. Дадените в съдебен акт указания за реда за обжалване не съставляват част от формираната от съда воля по спорното право, нито имат задължителен за страните или за съда характер. Погрешните указания на съда по чл. 236, ал. 1 т. 7 или по чл. 254, ал. 2, т. 6 ГПК не рефлектират върху правото на обжалване, което се определя от закона, и не създават пречка за това при постъпване на жалба срещу необжалваем акт, администриращият съдия да съобрази действителните права на инстанционен контрол и да върне недопустимата жалба.

Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

 

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съставът на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 331/11.08.2016г. по в. т. д. № 122/2016г. по описа на Добрички окръжен съд

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.