ОПРЕДЕЛЕНИЕ№55

 

Гр.Варна, ……26.01.…… 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и пети януари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

         

             Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 655 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Договорен фонд „Реал Финанс Високодоходен фонд“, Договорен фонд „Реал Финанс Балансиран фонд“, „Юробанк България“ АД, „Евроинс – Здравно осигуряване“ ЗЕАД, „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ - Сила“, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“, „Елана Трейдинг“ АД, Договорен фонд „Елана Балансиран евро фонд“, Договорен фонд „Елана Балансиран доларов фонд“, Договорен фонд „Елана евро фонд“, Договорен фонд „Конкорд Фонд-1 Акции и облигации“, Задължителен универсален пенсионен фонд „Алианц България“, Задължителен професионален пенсионен фонд „Алианц България“ и Доброволен пенсионен фонд „Алианц България“ срещу определение № 90 от 09.03.2017г. по търг.дело № 82/14г. по описа на Силистренски ОС, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване на производството по търг.дело № 104/16г. по описа на СОС, търговско отделение.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и необосновано. Излага, че предмет на спряното търг.дело № 82/14г. е предявен от „Диси анд Кем Компани“ иск по чл.694 от ТЗ предявен срещу длъжника и кредитори на „Бросс Холдинг“ АД в несъстоятелност с приети вземания в производството по несъстоятелност. Твърди че ищецът по делото няма качеството на кредитор с прието вземане в производството по несъстоятелност, тъй като вземането му е включено в списъка на неприетите вземания. Поради което и твърди, че дружеството ищец не притежава процесуално-правна легитимация да предяви иск по чл.694 от ТЗ. Излага че производството по предявения от него установителен иск по реда на чл.694 от ТЗ следва да бъде прекратено. Твърди че производството по търг.дело № 104/16г., образувано по предявен от „Диси анд Кем Компани“ иск срещу несъстоятелния търговец по чл.694 от ТЗ не може да бъде преюдициално за решаване на настоящето дело, тъй като се касае за активна процесуална легитимация на ищеца, а не за материална такава. Твърди също така, че съдът е постановил обжалваното определение без да е сезиран от страна по делото, поради което и е постановено в нарушение на диспозитивното и състезателно начало в гражданския процес. Моли съда да отмени обжалваното определение.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е постъпил отговор от насрещната страна „Диси анд Кем Компани“, дружество, регистрирано в Република Сейшели.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 82/14г. по описа на СОС е образувано по предявен иск по чл.694 от ТЗ от кредитор, направил възражения в срока по чл.690 от ТЗ, за установяване несъществуване вземанията на кредитори с приети вземания. Искът е предявен преди измененията в нормата на чл.694 от ТЗ с ДВ 105/2016г. Предявеното в срок от ищеца „Диси анд Кем Компани“ вземане срещу несъстоятелния търговец по възражение на кредитор е включено от съда по несъстоятелността в списъка на неприетите вземания. Предмет на търг.дело № 104/2016г. е иск по чл.694 от ТЗ от кредитора с неприето вземане „Диси анд Кем Компани“ за установяване съществуването на неговото неприето вземане. Служебно известно на настоящия състав на съда е че към момента производството по търг.дело № 104/16г. по описа на СОС е прекратено, но определението за прекратяване не е влязло в сила.

Безспорно решението по търг.дело № 104/16г. е без значение за правилното решаване на спора по търг.дело № 82/14г., тъй като се касае за установяване на съществуването на вземания на различни кредитори към несъстоятелния длъжник. Но постановените решения и по двете дела по искове по чл.694 от ТЗ ще имат установително действие в отношенията на длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност на основание чл.694 ал. 8 от ТЗ. Размерът на приетите вземания от своя страна може да има за последица различна степен на удовлетворяване на кредиторите, когато масата на несъстоятелността не е достатъчна да се удовлетворят всички кредитори изцяло. С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че едва след постановяване на решението по предявения иск за установяване на съществуването на неприетото вземане на кредитора „Диси анд Кем Компани“ /по чл.694 ал.2 т.2 от ТЗ/ ще се признае или ще се отрече със сила на присъдено нещо качеството на „Диси енд Кем Компани“ кредитор, което качество от своя страна обуславя легитимацията му по предявените от него срещу другите кредитори искове за установяване на несъществуване на техните вземания /по чл.694 ал.3 т.1 от ТЗ/.

Предвид на това и поради разпростирането на действието на решението по установителните искове по отношение на длъжника, синдика и всички кредитори в производството, въззивният съд намира, че са налице предпоставките на чл.229 ал.1 т.4 от ГПК и производството по предявения иск по чл.694 ал.3 т.1 от ТЗ по търг.дело № 82/14г. следва да бъде спряно до приключване на производството по предявения от същия кредитор с неприето вземане иск по чл.694 ал.2 т.2 от ТЗ по търг.дело № 104/16г. Спирането на делото в хипотезата на чл.229 ал.1 т.4 от ГПК поради връзка между делата настъпва по разпореждане на съда, което съдът може да направи служебно тъй като се касае за наличие на отрицателна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. 

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 90 от 09.03.2017г. по търг.дело № 82/14г. по описа на Силистренски окръжен съд.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: