Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

272/23.11.2018

 

№…………./гр. Варна, 22.11.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№655/2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на Ц А Й, в качеството му на управител на „Лигнум Вита” ЕООД, ЕИК 204642399 със седалище гр.Шумен срещу решение №93/10.10.2018 год., постановено по т.д.№131/2018  год. по описа на ОС – Шумен, с което е оставена без уважение жалбата на Ц А Й, в качеството му на управител на „Лигнум Вита” ЕООД, ЕИК 204642399 със седалище гр.Шумен срещу Отказ рег. №20180612105325-2/13.06.2018 г. на длъжностно лице при Агенцията по вписванията, постановен по заявление вх. №20180612105325/12.06.2018 г.         

В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е незаконосъобразен, тъй като съдът не е съобразил обстоятелството, че към датата на прехвърляне на дружествените дялове и първоначалното подаване на заявлението, не е имало вписан запор върху дружествените дялове.

Съдът, след преценка на въведените доводи и  представените доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

По делото е безспорно установено, с договор  по чл.129 от ТЗ с достоверна дата от 16.04.2018 г., съдружникът Ц А Й е прехвърлил притежаваните от него дружествени дялове на Д.М.К..

Настъпилата промяна е зявена за вписване съобразно заявление обр.А4 с вх. №20180416133418/16.04.2018 г., по което заявление длъжностното лице по регистрацията е постановило отказ рег. № 2018041613341/03.05.2018 г.  С Решение №59/11.06.2018 г. на ШОС по т.д.№71/2018 г., обжалваният отказ рег. №2018041613341/03.05.2018 г. е отменен, като на длъжностното лице по регистрацията е указано преди да се произнесе по заявление с вх. №20180329190418 да даде на основание чл.22, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ указания на заявителя да представи протокол за взетите на 16.04.2018 г. решения за продажба на дружествени дялове, приемане на съдружник и представителство на „Лигнум Вита” ЕООД с нотариално удостоверяване на подписите на прехвърлителя и правоприемника, и на съдържанието, извършени едновременно. Въз основа на съдебното решение, заявлението е входирано служебно с вх. №20180612105325/12.06.2018 г., като е постановен отказ, мотивиран с вписания на 04.05.2018 г., запор върху дружествените дялове на Ц А Й.

Съгласно чл.517, ал.1 от ГПК, запор върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Агенцията по вписванията. Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и има действие от вписването му в търговския регистър.  Налагането на запора води до предвидените в чл 451, ал.1 ГПК последици, включващи и императивната забрана за разпоредителни действия със запорираното материално право.  Нарушаването на сочената забрана води до относителна недействителност на осъщественото разпореждане – чл.452  ГПК. В случаите обаче, когато предмет на запора са дялове на ограничено отговорен съдружник,  забраната по чл. 451, ал.1 ГПК има за цел да охрани последващите действия по изпълнение върху дял от търговското дружество, включващи изявление на взискателя  за прекратяване на участието на длъжника в дружеството; последващо овластяване по чл. 517, ал.3 ГПК и успешно провеждане на иска за прекратяване на търговското дружество. Забраната за прехвърляне  охранява предвидената в закона възможност взискателят да се удовлетвори от равностойността на дружествения дял на длъжника, евентуално – от ликвидационния му дял – последици, които биха били осуетени в случай, че към датата на изявлението по чл. 517, ал.3 ГПК длъжникът няма качеството на съдружник или неговото дялово участие е намалено чрез разпоредителни действия по чл. 129 ТЗ.                 С оглед особените материалноправни и процесуални последици на запора върху дял от ООД, надлежното му налагане съставлява пречка за последващо вписване на разпоредителни действия на длъжника по реда на чл. 129 ТЗ.      Действително договорът за прехвърляне на дялове поражда действие между сключилите го страни, задължителен е за дружеството, но същият не може да се противопостави на трети добросъвестни  лица до вписването му в Търговския регистър. Невписаното обстоятелство е противпоставимо  на трети лица,  които не са  добросъвестни, но по делото не са налице данни, че лицата в чиято полза са вписани запорите са знаели за извършената разпоредителна сделка с дружствени дялове.

Ето защо, макар договорът за прехвърляне на дяловоте да е сключен преди вписване на запора, при извършване на дейността по вписване длъжностното лице по регистрация, правилно е съобразило вече наличните   вписвания в ТР, свързани с наложения запор върху дяловете, като това е част от вменените му в чл.21,ал.5 ЗТР задължения да провери съответствието на заявеното за вписване обстоятелство със закона. В обхвата на длъжностното лице по регистрация е и съблюдаването на забраната по чл.451, ал.1 ГПК, за която с оглед особеностите на обезпечителния и изпълнителен запор върху дружествен дял, длъжностното лице следи служебно.

В случая, запорът е бил наложен преди постановяване на Решение №59/11.06.2018 г. на ШОС по т.д.№71/2018 г., пради което дори съдът в правомощията си по чл.25, ал.5 от ЗТР да беше изискал от страната да представи съответните документи, също би стигнал до извода, че не са налице условия за вписване на заявените обстоятелства свързани с прехвърляне на дружествени дялове, предвид вписания по партидата на дружеството запор върху тях.              С оглед на изложеното, постановеният отказ е правилен и законосъобразен. Постановеното в идентичен смисъл решение на ШОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №93/10.10.2018 год., постановено по т.д.№131/2018 год. по описа на ОС – Шумен, с което е оставена без уважение жалбата на Ц А Й, в качеството му на управител на „Лигнум Вита” ЕООД, ЕИК 204642399 със седалище гр.Шумен срещу Отказ рег. №20180612105325-2/13.06.2018 г. на длъжностно лице при Агенцията по вписванията, постановен по заявление вх. №20180612105325/12.06.2018 г.                                   

              

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: