О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 728

 

                 гр.Варна, 03.11.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на  трети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 656 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по частна жалба на „Ч* Е* Б*”АД, гр.София срещу определение № 3484/02.09.2014г. по т.д. № 1224/14г. на ВОС  в частта , с която е прекратено производството по делото в частта на предявения от „Ч* Е* Б*”АД, гр.София срещу „О* С* Х*”ЕООД /в несъстоятелност/, гр.Варна иск с правно осн. чл.694,ал.1 ГПК за установяване съществуването на неприето вземане за законната лихва, считано от датата, следваща падежа на всяка от фактурите до окончателното изплащане, на осн. чл.129, ал.3 ГПК.

    В частната жалба се съдържат оплаквания за неправилност на атакуваното определение. Не е възможно да се определи период с край, тъй като не е известно на ищецът кога ще настъпи плащане на главниците. Претендира се законна лихва. Моли се за отмяна на определението на ВОС в обжалваната част.

    Не  е постъпил писмен отговор от ответника по частната жалба  „О* С* Х*”ЕООД /в несъстоятелност/, гр.Варна.

    ВнАС прецени следното:

    Пред ВОС е постъпила искова молба от „Ч* Е* Б*”АД, гр.София срещу „О* С* Х*”ЕООД /в несъстоятелност/, гр.Варна за установяване съществуването на вземания на ищеца спрямо ответника за сумата от 3900,82лв. – неизплатена цена по фактури за периода август 2009г.-ноември 2013г. за обект в гр.София, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от падежа на всяка фактура до окончателното изплащане, на осн. чл.694,ал.1 ТЗ.

    С разпореждане от 09.07.2014г. ВОС е оставил без движение производството, като в частта по претенцията за законната лихва е дал указания на ищеца да посочи размер на претенцията с посочване на начална и крайна дата по всяка фактура. Същото указание е редовно съобщено на страната на 23.07.2014г. И с молба от 25.07.2014г. е направено уточнение от ищеца за размера на всяка главница и падежа на същата по отделните фактури. Общият размер на претендираните главници възлиза на сумата от 3900,82в. По отношение на претенцията за законната лихва върху така уточнените главници ищецът е изложил твърдения , че това обезщетение за забава се дължи от датата следваща падежа по всяка фактура до окончателното изплащане на главницата. 

    ВнАС прави следните правни изводи:

    Установителният иск по чл.694 , ал.1 ТЗ има за предмет защита на едно субективно материално право – в конкретния случай вземане за парична сума. Следователно за да е индивидуализирано това вземане, респ. да е налице уточнена обстоятелствената част и петитума на исковата молба, е необходимо вземането да е с посочен размер, а ако той се начислява за определен период и началото и края на същия. Доколкото се касае и до специфика на иска по чл.694,ал.1 ТЗ  като такъв във връзка с производство по несъстоятелност на длъжника-ответник, то с оглед изискването по чл.685,ал.1 и ал.2 ТЗ пред синдика могат да се предявяват само вече възникнали вземания / до датата на предявяване на вземанията/, а не и бъдещи такива- така и Р № 132/11.11.11г. по т.д. № 648/10г. на ВКС ,  II т.о./. Следователно за периода от падежа на всяка главница  до датата на предявяване на вземането ищецът е във възможност да посочи претендиран размер на вземането си за обезщетение за забава, поради неизпълнение на задължение на длъжника за изплащане на отделените главници по процесните фактури. Въпреки дадените указания такова уточнение не е направено.

    За периода след предявяване на вземането по чл.685,ал.1 ТЗ искът по чл.694,ал.1 ТЗ е недопустим.

    Следователно обжалваното определение на ВОС в атакуваната му прекратителна част е правилно и следва да се потвърди.

    Водим от което, съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА определение № 3484/02.09.2014г. по т.д. № 1224/14г. на ВОС  в частта , с която е прекратено производството по делото в частта на предявения от „Ч* Е* Б*”АД, гр.София срещу „О* С* Х*”ЕООД /в несъстоятелност/, гр.Варна иск с правно осн. чл.694,ал.1 ГПК за установяване съществуването на неприето вземане за законната лихва, считано от датата, следваща падежа на всяка от фактурите до окончателното изплащане, на осн. чл.129, ал.3 ГПК.

    Определението не подлежи на обжалване , на осн. чл.274, ал.4 ГПК.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: