Р Е Ш Е Н И Е

 

 350 

 

Гр. Варна, 12.12.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на двадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия ПЕТЯ ХОРОЗОВА в.т.д. № 657 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила в срок и допустима въззивна жалба от ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД гр.Варна против решение № 278/ 22.03.2013 г. по т.д.№ 2483/2012 г. по описа на ВОС, поправено с решение № 765/19.08.2013 г., с което по отношение на въззивника е признато за установено, че К-РБ ЕООД гр.Варна не дължи на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД сумата 34 212.44 лв. по дебитно известие № 0092493096/ 19.09.2012 г., обективиращо корекция на неправилно отчетена ел.енергия за периода от 15.03.2012 г. до 10.09.2012 г., на основание чл.124 ал.1 ГПК.

В жалбата се сочи, че постановеното решение е неправилно, поради неточно приложение на материалния закон и необоснованост. Претендира се отмяната му и постановяване на друго по същество, с което предявеният иск да бъде отхвърлен, ведно с присъждане на разноските за двете инстанции. В съдебно заседание жалбата се поддържа.

Въззиваемата страна К-РБ ЕООД с писмен отговор оспорва основателността на жалбата и моли решението да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно. В съдебно заседание поддържа отговора, моли за присъждане на съдебно-деловодни разноски за настоящата инстанция.

Съдът, като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното по предмета на спора:

Не се спори, а и от представените писмени доказателства се установява, че ищецът е потребител на електрическа енергия относно обект – мандра, находяща се в гр.Нови Пазар, с абонатен № 12281002 и клиентски № 1300107266.

От представения по делото заверен препис от Констативен протокол № 0039346 от 10.09.2012 г., съставен от служител на ”Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД и подписан от управителя на ищцовото дружество е видно, че на 05.09.2012 г. е извършена рутинна проверка на средството за търговско измерване /СТИ/, отчитащо консумацията на ел.енергия за процесния обект, като е констатирано, че е налице прикачен кабел към изводен прекъсвач на ГРТ на ТП „Булгарплод”, поради което ползваната ел.енергия не се отчита от СТИ.

Според представената по делото Справка за корекция на сметки при неизмерване или неправилно/неточно измерване на електрическата енергия на основание чл.38, ал.3, т.3 от Общите условия на ДПЕЕ /при отклоняване на енергия преди СТИ/, съставена на база констативния протокол, на потребител с абонатен №12281002 е начислена корекция на потребената ел. енергия за периодите от 15.03.2012 г. до 30.06.2012 г. и от 01.07.2012 г. до 10.09.2012 г., като видно от дебитното известие корекцията в сметката е в размер на 34 212.44 лева.

От заключението по назначената СТЕ, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено се установява, че при наличието на прикачен кабел към изводния прекъсвач се отклонява цялата потребена и пренесена по него ел.енергия, т.е. СТИ, ползвано от ищеца, не е участвало в схемата на свързване, като отклонената енергия не се е отчитала и заплащала. Същевременно следва да се отбележи, че очевидно прикаченият кабел не е функционирал непрекъснато или е бил монтиран скоро преди проверката, доколкото измерваните месечни показания на СТИ сочат наличие на ползвана и отчетена ел.енергия в процесния период /в противен случай такава не би следвало да бъде отчетена изобщо/. Количеството на отклонената енергия през неправомерно прикачения кабел зависи от дължината, материала и сечението му, както и как контактува в местата на свързване с фазовите проводници. Тъй като това винаги е различно, не би могло да има точен измерител на грешката при отчитането и не е възможно технически да се определи точен процент на същата. Определената крайна цена е точно пресметната съобразно правилата на чл.38 ал.3 т.3 вр. ал.4 и ал.5 от ОУ.

От показанията на свидетеля Й.М.Й. - служител на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД, присъствал на проверката, се установява, че проверяваният електромер е външен, поставен на фасадата на трафопост на „Булгарплод”. Открит бил кабел, който не бил свързан с електромер, черпел ток от трафопоста и захранвал халето на ищеца. В халето бил намерен един работник, който се обадил на собственика и на следващия работен ден бил съставен протоколът, на който се подписал управителят.

Според изложеното в исковата молба не е извършена реална доставка на ел. енергия в посочения в Справката размер и няма правно и фактическо основание за коригиране на показанията на СТИ в процесния период съобразно приетата от ответника фикция в ОУ.

По спорния между страните въпрос за възможността да бъде извършена корекция на сметките за ползвана ел. енергия за минал период, както е в случая, съдът приема следното:

Формирана е трайна задължителна практика на ВКС-ТК по реда на чл.290 ГПК, включително по въззивни решения на Варненския апелативен съд, по въпроса за възможността според действащата нормативна уредба електроразпределителното дружество да извършва едностранно корекции на сметки на потребителите за минал период. Съществува категорично становище, че извършването на едностранна промяна в сметките на потребителите за вече доставена и ползвана ел. енергия от доставчика на електроенергия при действието на ЗЕ /ДВ бр.107/09.12.2007 год./ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане е лишена от законово основание, независимо от съществуването на такива клаузи в ОУ. Приема се, че коригирането на сметките само въз основа на обективния факт на установено неточно /непълно/ отчитане на доставената ел. енергия от принадлежащите на доставчика й СТИ, без да е доказано виновно поведение на потребителя в причинно-следствена връзка с отчитането, е недопустимо, т.к. нарушава принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, както и установения в чл.82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност. Излага се доводът, че обективната отговорност като изключение от същия принцип винаги следва да е нормативно предвидена. В практиката е застъпено и становище на ВКС, отричащо възможността доставчикът да обосновава правото си на едностранна корекция въз основа само на клаузи от приетите от него ОУ, макар и одобрени от регулаторния орган, поради неравноправния им, силно санкционен характер, водещ до тяхната нищожност. Тази практика на ВКС обуслови извършването на законодателни изменения на чл.83 и чл.98а ЗЕ /ДВ бр.54, в сила от 17.07.2012 г./, за които касационната инстанция приема, че са неприложими за отношения, възникнали преди изменението, и не споделя доводите за техния уточняващ /тълкувателен/ характер.

С оглед гореизложеното въззивният съд намира, че правните изводи в обжалваното решение напълно съответстват на задължителната съдебна практика, доколкото по делото ответникът не е твърдял и съответно доказал виновно поведение на насрещната по правоотношението страна, довела до непълно измерване на потребена в минал период ел. енергия, поради което и съдът на основание чл.272 ГПК препраща към тях.

Част от периода на корекцията попада под действието на изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г., с което вече изрично се регламентира обективната отговорност на крайния потребител в конкретно посочени случаи на неизмерване, неправилно или непълно измерване на ел. енергия. В тази връзка следва да се посочи, че въпреки дадените указания към ответника, че носи тежестта да установи доставката на начисленото допълнително количество ел. енергия и неговия размер, включително по алтернативни /извън методологията на ОУ/ способи, такова доказване за времето след 17.07.2012 г. реално не е проведено.

През м.10.2013 г. са приети нови Правила на ДКЕВР за измерване на количеството ел. енергия, в които нормативно са уредени случаите и начините за извършване на преизчисление на същото за минал период от време /които се отличават съществено от съществуващите в ОУ/. До приемането им би следвало да важи принципът за установяване от страна на оператора на реалното количество доставена и потребена енергия, обуславящо извършената от него корекция, с оглед невъзможността за прилагане на действащите общи условия в тази им част.

По изложените съображения въззивният съд намира предявеният иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за недължимост на сумата по дебитно известие № 0092493096/19.09.2012 г., начислена въз основа на едностранно извършена корекция на отчетената ел.енергия за периода от 15.03.2012 г. до 10.09.2012 г. за основателен, а поради съвпадение с изхода от правния спор в първата инстанция, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

На основание чл.78 ГПК на въззиваемата страна К-РБ ЕООД следва да бъдат присъдени сторените във въззивното производство съдебно-деловодни разноски, надлежно доказани в размер на 1 800 лв.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 278/22.03.2013 г. по т.д.№ 2483/2012 г. по описа на ВОС, поправено с решение № 765/19.08.2013 г. по същото дело.

ОСЪЖДА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД с ЕИК 103533691 да заплати на К-РБ ЕООД с ЕИК 127584662 сумата 1 800 лв. – съдебно-деловодни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на касационно обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните, пред Върховния касационен съд на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: