О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

          Номер730/03.11.2014                             ,  град Варна

Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛВ* А*                                         ЧЛЕНОВЕ: М* Х*

А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б*

в.ч.т.дело номер 657/2014 год. по описа на АС - Варна,

за да се произнесе взе предвид   следното:

 

         Производството е с правно основание чл. 220 ГПК вр. чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба от  И* Г* Н* против  определение от о.с.з. на 22.05.2014 год., постановено по т.д.№ 61/2013 год. по описа на ОС – Силистра, с което е оставена без уважение молбата на страната за конституирането й като трето лице – помагач, на основание чл. 218 ГПК.

         В предявената частна жалба се твърди, че обжалваният съдебен акт е неправилен и се претендира неговата отмяна. Налице са изискуемите от закона предпоставки за конституирането на  подпомагаща страна. Молителят е едноличен собственик на „Т* – 59” ЕООД и разполага с правен интерес от встъпване в производството с цел отхвърляне на молбата за откриване на производството по несъстоятелност.  Излагат се и доводи против съществуването на вземането на „Ю* Б*” АД, респ. се оспорват материалноправните предпоставки за откриване на производството по несъстоятелност.

    Частната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Наличието на постановен, но невлязъл в сила съдебен акт по чл. 630 ТЗ не обуславя недопустимостта на жалбата. Евентуалната отмяна на обжалваното определение би довела както до възникването на правото на въззивна жалба в полза на третото лице, така и на правото му да участва като подпомагаща страна във въззивното производство по обжалване на обявителното решение. На посоченото основание предявената частна жалба е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.№  61/2013 год. по описа на СОС е образувано по молба на „Ю*НК Б*” АД  за откриване на производство по несъстоятелност срещу „Т* – 59” ЕООД – в ликвидация.

Ответникът – длъжник е в производство по ликвидация, открито на съдебно прекратително основание по чл. 517, ал.4 ГПК. Дружеството е със служебно вписан от АВп ликвидатор Д* П* Д*. На основание чл. 269, ал.1 ТЗ ликвидаторът е представителен и изпълнителен орган на дружеството.

Вписан едноличен собственик на капитала с правата по чл.147, ал.2 ТЗ е И* Г* Н*.

С молба от 05.12.2013 год. И* Г* Н* в качеството на физическо лице е сезирал съда с искане за встъпване в производството като трето лице – помагач на ответника. Молбата е обоснована с качеството на молителя на едноличен собственик на капитала и на авалист по издадените записи на заповед в полза на кредитора  „Ю* Б*” АД.

Искането е неоснователно.

Встъпването на подпомагащи страни в производството по откриване на несъстоятелността е регламентирано със специалния законов текст на чл. 629, ал.4 ТЗ.  Право да встъпят имат единствено трети лица – кредитори на длъжника, респ. последните се ползват с презумиран правен интерес от участие в производството. Разпоредбата на чл. 629, ал.4 ТЗ има характера на специална законова норма, която дерогира общите правила по чл. 218 и следв. ГПК за встъпване в исковото производство. По арг. от чл. 621 ГПК наличието на особена разпоредба изключва субсидиарното приложение на ГПК.

 Молителят няма качеството на кредитор на несъстоятелния длъжник. Обстоятелството, че същият е едноличен собственик на капитала на дружеството и едновременно с това – негов солидарен съдлъжник е ирелевантно за допустимостта на всъпването по чл. 629, ал.4 ТЗ.

С оглед на изложеното, постановеното определение е правилно и следва да бъде потвърдено от съда.

Водим от горното,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от о.с.з. на 22.05.2014 год., постановено по т.д.№ 61/2013 год. по описа на ОС – Силистра, с което е оставена без уважение молбата на И* Г* Н* за конституирането му като трето лице – помагач, на основание чл. 218 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОЕ: