O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

No-734/19.12.2017

гр.Варна, 18.12.2017 г.

 

         Варненски апелативен съд, търговско отделение,  в закрито заседание, проведено в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.658 по описа за 2017 година на ВAпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 ГПК, образувано по въззивна жалба вх.No-3446/02.11.2017 година от  Д.М.А. срещу решение No-88/18.10.2017 година, постановено по т.д.51  по описа за 2017 година на Окръжен съд Варна, В ЧАСТТА, с която е отхвърлен иска срещу ЗД „Бул инс” АД за заплащане на сумата за разликата над 15000 лева до предявения размер от 40 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на ПТП, настъпило на 09.02.2015 година по силата на валидна застраховка „Гражданска отговорност”, на осн. чл.226 КЗ.

Въззивната жалба е депозирана от легитимна страна, в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима.

В същата се съдържа искане за изменение на решението, в частта за разноските, в частта, с която съдът е осъдил ищеца да заплати разноски на ответника Д.П.. Компетентен да се произнесе по така направеното искане е окръжният съд, поради което производството по делото следва да бъде прекратено, а делото изпратено на СОС за произнасяне по молбата по чл.248 ГПК„ след което делото следва да се върне на Апелативен съд Варна за произнасяне по жалбата.

 Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.658 по описа за 2017 година на Варненски апелативен съд и ВРЪЩА на СОС за произнасяне по молбата по чл.248 ГПК, след което делото да се изпрати на Варненски апелативен съд за произнасяне по жалбата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: