О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…766…./гр.Варна, 14.12.2018  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.т.д.№ 659/18 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК.

 Образувано е по предявена частна жалба  от  К.В.Ч. като управител на „Българска инвестиционна компания“ ООД /в несъстоятелност/  против Разпореждане № 999/25.10.2018 год. , постановено по т.д.№ 144/2012 год. по описа на ДОС, с което е върната жалба вх.№ 3699/18.06.2018 год.

Разпореждането за връщане има за предмет „жалба“, индивидуализирана с вх.№ от първоначалното си постъпване във ВАС - вх.№ 3699/18.06.2018 год. Впоследствие, жалбата е изпратена по компетентност на ОС – Добрич и е входирана под № 4105/25.06.2018 год.

В предявената частна жалба се излага, че постановеният съдебен акт е неправилен.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

На страната - „Българска инвестиционна компания“ ООД /в несъстоятелност/  е връчено съобщение за изготвен съдебен акт – Разпореждане № 538/06.06.2018 год. , постановено по т.д.№ 144/2012 год. по описа на ДОС. Видно от изготвената призовка, същата би следвало да се придружава от препис от изготвения съдебен акт с указание за неговата обжалваемост. Призовката обективира и съобщение, че страната следва да представи четливо копие от пълномощното на адв. М.П.. Към призовката е приложено копие от неномерирано разпореждане на съда от 04.06.2018 год.  с диспозитив „ Да се изпрати съобщение на пълномощника да представи четливо копие от пълномощното си“.

 

С молба, именувана „жалба“ /вх.№ 3699/18.06.2018 год. по описа на АС - Варна, впоследствие - № 4105/25.06.2018 год. по описа на ОС – Добрич/, страната е сезирала ДОС с искане „да й бъде връчен препис от Разпореждане № 538/06.06.2018 год. , постановено по т.д.№ 144/2012 год. по описа на ДОС“, тъй като същият е описан във връчената призовка, но не е приложен към същата.  Страната е изложила, че не е запозната със съдебния акт и след връчването му желае да й бъде определен нов срок за изпълнение и обжалване.

Изложеното обосновава извода, че депозираната молба няма характера на частна жалба по смисъла на чл. 274 и следв. ГПК, независимо от даденото от страната наименование и адресирането й до АС – Варна.  Молбата не съдържа искане за отмяна на съдебен акт и не е депозирана в упражняване на потестативно процесуално право на страната да претендира ревизия на процесуални действия на съда. Компетентен да се произнесе по отправеното в молбата искане е ОС – Добрич, в изпълнение на правомощията си по чл. 7 ГПК.  Последният следва да разпореди редовно връчване на посочения в призовката акт -  Разпореждане № 538/06.06.2018 год. , постановено по т.д.№ 144/2012 год. по описа на ДОС, а в случай, че същият не съществува, да уведоми страната за допусната деловодна грешка.

Въз основа на гореизложеното, съдът намира, че обжалваният съдебен акт - Разпореждане № 999/25.10.2018 год., постановено по т.д.№ 144/2012 год. по описа на ДОС следва да бъде отменен.  На връщане на по реда на чл. 262, ал.2 ГПК вр. чл. 275, ал.2 ГПК подлежат само искания на страните, които имат характера на частни жалби по смисъла на чл. 274 ГПК. Предявената молба /вх.№ 3699/18.06.2018 год. по описа на АС - Варна, впоследствие - № 4105/25.06.2018 год. по описа на ОС – Добрич/ не съставлява частна жалба и обективира искания, по които ДОС е задължен да се произнесе.

Предявената частна жалба, която е предмет на разглеждане от настоящата инстанция,  обективира и неуточнено оплакване по чл. 255 ГПК. Страната изрично поддържа предходно подадена жалба за бавност, която съобразно служебна справка е с вх.№ 3695/18.06.2018 год.   е изпратена по компетентност на ОС – Добрич с Разпореждане № 918/02.07.2018 год.  на АС – Варна за администриране по в.т.д.№ 274/2018 год.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Разпореждане № 999/25.10.2018 год. , постановено по т.д.№ 144/2012 год. по описа на ДОС

ВРЪЩА делото за произнасяне по направените искания в „жалба“  вх.№ 3699/18.06.2018 год.  по описа на АС –Варна / идентична с вх.№ 4105/25.06.2018 год. по описа на ОС – Добрич/.

След връщане на делото,   ОС –Добрич да съобрази обективираното в частна жалба вх.№ 6820/02.11.2018 год. изявление за поддържане на предходно подадена жалба за бавност с вх.№ 3695/18.06.2018 год.  изпратена по компетентност на ОС – Добрич с Разпореждане № 918/02.07.2018 год.  на АС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: