О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   434                                               2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   четвърти юли                                                          година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                              М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.т.д. № 66 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.248 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена молба от ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД, гр.София, ЕИК 121718407 за допълване на решение № 103/21.04.2016г. по делото в частта за разноските. Изразявайки несъгласие с извода на съда, че искането за присъждане на разноски не е направено, молителят посочва подадена от него молба  от 18.03.2016г. – л.41, в която действително е направено искане за присъждане на ю.к.възнаграждение в размер на 5 030лв.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по молбата страна чрез адв.И.Д., в която се изразява становището, че искането е за изменение на решението в частта за разноските, а не за неговото допълване, което изменение е недопустимо, тъй като страната не е  представила списък по чл.80 ГПК. Моли съда да се произнесе с определение, с което да остави без разглеждане подадената молба.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Молбата е подадена в  срок от оправомощено за това лице, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Потвърждавайки обжалвания съдебен акт, съдът не е присъдил разноски за производството по въззивната жалба приемайки, че въззиваемата страна не е  направила надлежно искане за това. Не е съобразено, че с молба вх.№ 1945/18.03.2016г. „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД – л.41 е направило искане за присъждане на ю.к.възнаграждение в размер на 5 030лв. При това положение настоящият състав намира, че е налице хипотеза на непроизнасяне на съда  по така направеното искане, което предпоставя допълване на решението в частта за разноските. Съгласно тълкувателната практика на ВКС в този случай представянето на списък по чл.80 ГПК не е процесуална предпоставка за осъществяване на производство по чл.248 ал.1 ГПК.

          Молбата е основателна и следва да бъде уважена.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е    Д   Е   Л    И    :

 

          ДОПЪЛВА  решение № 103/21.04.2016г. по в.т.д. № 66/2016г. на Варненския апелативен съд, в следния смисъл :

 ОСЪЖДА  Р.А.Ш., гражданка на Руската федерация, родена на ***г., А.О.Л., родена на ***г., гражданка на Руската федерация, чрез своя баща и законен представител О В Л и В.А.Б., роден на ***г., гражданин на Руската федерация, чрез своя баща и законен представител А Е Б. да заплатят на ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД, гр.София, ЕИК 121718407 сумата от 5 030лв – ю.к. възнаграждение за водене на делото във въззивната инстанция.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ по реда на чл.248 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :