ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 745

 

гр. Варна, 03.12.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. ч. т. д. № 660/2018 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Българска инвестиционна група“ ООД /в несъстоятелност/ против разпореждане № 78 от 21.01.2018 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 144/2012 г., с което е върната подадената от жалбоподателя частна въззивна жалба вх. № 474 от 19.01.2018 г..

В частната жалбата се излагат твърдения за неправилност на обжалваното разпореждане. Жалбоподателят сочи, че срокът за обжалване не е изтекъл доколкото в обжалваното определение не се съдържа посочен срок за обжалване на същото. На следващо място, навежда доводи за несъобразяване с депозирана молба за възстановяване на срока по реда на чл. 64 от ГПК. Моли за отмяна на разпореждането.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С определение № 635 от 21.12.2017 г., постановено по т. д. № 144/2012 г., Добричкият окръжен съд е оставил без разглеждане молбата на управителя на „Българска инвестиционна група“ ООД /в несъстоятелност/ - Калоян Чобанов за предявяване на вземане в производството по несъстоятелност. В същото определение /л. 685/ изрично е посочено, че подлежи на обжалване в горепосочената част в едноседмичен срок от съобщаването му, поради което наведеното възражение от жалбоподателя в тази насока се явява неоснователно. Същото е редовно връчено. Срокът за обжалване е започнал да тече на 04.01.2018 г. и е изтекъл на 11.01.2018 г.. Срещу определението от страна на настоящия жалбодател е депозирана частна жалба вх. № 474 от 19.01.2018 г. /п. к. 18.01.2018 г./.

С разпореждане № 78 от 21.01.2018 г. Добричкият окръжен съд връща частната жалба поради депозирането й след изтичане на срока за обжалване.

Подадената е и молба по реда на чл. 64 от ГПК за възстановяване на срока за обжалване на определение № 635 от 21.12.2017 г., постановено по т. д. № 144/2012 г. на Добричкия окръжен съд. Срещу оставянето й без уважение е образувано в. ч. т. д. № 658/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд.

В съдебна практика на касационната инстанция се приема, че окончателното решаване на въпроса за връщане на жалбата, респ. за прекратяване на производството с влязъл в сила съдебен акт има преюдициално значение за производството по чл. 64 от ГПК за възстановяване на пропуснат срок. Това е така, тъй като може да бъде възстановен само срок, който е пропуснат, а този въпрос се установява в производството по обжалване на акта за връщане на частната жалба /така Определение № 236 от 16.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 2321/2016 г., ГК, III г. о., Определение № 226 от 07.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1823/2016 г., ГК, III г. о., Определение № 749 от 01.11.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 3884/2013 г. на І т. о., Определение № 277 от 27.05.2009 г. на ВКС по ч. гр. д. № 289/2009 г., ІV г. о. и други/.

Настоящият съдебен състав, съобразно преценката относно срока за обжалване, намира, че правилно администриращият съд е върнал като просрочена частна въззивна жалба вх. № 474 от 19.01.2018 г. /п. к. 18.01.2018 г./, доколкото същата е депозирана седем дни след изтичането на срока за обжалване – 11.01.2018 г..

С оглед гореизложеното, обжалваното разпореждане е правилно и като такова следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 78 от 21.01.2018 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 144/2012 г., с което е върната подадената от жалбоподателя частна жалба вх. № 474 от 19.01.2017 г..

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.