О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 699

 

                 гр.Варна,22.10.2015г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                         

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска ч.т.д. № 661  по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от Н. К*, гражданин на Великобритания, чрез процесуалния му представител адв. М.Т., против определение № 2920/21.08.2015г. по т.д. № 277/2013г. на ВОС , с която е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за изменение на определение № 2517/13.07.2015г. по същото т.д. в частта за разноските за особения представител, на осн. чл.248 ГПК.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответното дружество „ЕН КАСЪЛ” ЕООД чрез особения му представител адв. Д. П.. Същият изразява становище за неоснователност на частната жалба. Намира обжалваното определение за правилно.

Ответникът А.М. не е депозирал отговор на жалбата.

Частната жалба е депозирана в срок, от надлежната страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за процесуално допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна, като съображенията за това са следните:

Производството по първоинстанционното дело е образувано по иск с правно основание чл. 464, ал. 1 ГПК предявен от Н. К* срещу „Ен касъл” ЕООД и А.С.М. за приемане за установено по отношение на ответниците, че не съществува вземане на А.М. срещу дружеството за 38 000лв. по споразумение от 08.10.2012г. с нотариална заверка на подписите, за което е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение, както и изпълнителен лист, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното му погасяване, както и сторените в изпълнителното производство разходи. Поради оттегляне на иска производството по делото е прекратено с определение № 2517/13.07.2015г. С оглед на това, че производството по делото се е развило при участието на назначен на страната на ответното дружество „Ен касъл” ЕООД гр. Варна особен представител, на осн. чл. 29, ал. 4 ГПК, съдът е присъдил на същия възнаграждение за особен представител в размер на 1 210 лв.

С молба с вх.№ 23335 от 24.07.2015г., в законоустановения за това срок, процесуалният представител на ищеца – адв. Т*, е направила искане за изменение на постановеното по делото определение в частта за разноските за особения представител. Поради прекомерност на определеното от съда възнаграждение за особен представител се иска намаляване на същото до размера от 800 лв. След размяна на книжата по молбата с правно основание чл. 248 ГПК в срок е постъпил писмен отговор на същата от „Ен касъл” ЕООД гр. Варна чрез назначения му особен представител, застъпвайки се становище за неоснователност на искането за изменение на определението в частта за разноските.

Въз основа на гореизложеното съдът прави следните правни изводи:

Молбата с правно основание чл. 248 ГПК настоящият състав намира за допустима. По същество ВнАС намира искането на ищеца за намаляване на определеното от съда възнаграждение за особен представител от 1 210 лв. до размера му от 800 лв. за неоснователно.

При присъждане на възнаграждение за адвокат за съдебни деловодни разноски, в т.ч. и за особен представител назначен при условията на чл. 29, ал. 4 ГПК съдът извършва преценка за съизмеримост на определения размер на възнаграждението с фактическата и правна сложност на делото. Искът предмет на разглеждане е бил оценяем. Действително по делото не се е състояло открито съдебно заседание, но особеният представител е представил своевременно писмен отговор на исковата молба, като същият е подаден в срок и обоснован и мотивиран. За целите на развилото се съдебно производство, особеният представител е изпълнил необходимите и изискуеми от него законоустановени действия по процесуалноправно представителство на ответното дружество „ЕН КАСЪЛ” ЕООД. С оглед обема на свършената работа и правната и фактическа сложност на делото присъденото на особения представител възнаграждение за хонорар не е прекомерно. Същото е адекватно с оглед предмета на делото и в размер съобразно законовите разпоредби.

С оглед изложеното по-горе, настоящият състав на съда намира, че молбата за изменение на определение № 2517/13.07.2015г. постановено по то т.д. № 277/2013г. на ВОС в частта за разноските за особен представител като неоснователна следва да се остави без уважение. Като е стигнал до същите правни изводи ВОС е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.

         Водим от горното съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2920/21.08.2015г. по т.д. № 277/2013г. на ВОС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: