ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№    32                                              18.01.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  18-и януари                                                                    Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 661 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано  по частна жалба на “Пътно строителство“АД гр.Добрич, представлявано от изп. директор В.З*, чрез процесуален представител, срещу определение № 541/06.11.2017г. постановено по т.д.№ 141/2017г. на ДОС,  с което съдът е оставил без уважение молбата на жалбоподателя  за конституиране като трети лица-помагачи на страната на отвуетника на лицата: „Еко Аква системс“, „Диц“ЕООД, „клиър Системс“ и „Витковице Енви“ АД, Чешка република.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен,   поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения и се иска определението да бъде отменено.

 Насрещната по жалбата страна –„Аква Екопроект Системс“ООД,  чрез писмен отговор изразява становище за неоснователност  частната жалба.

Частната жалба е  подадена в срок. При разглеждането и, съдът съобрази следното:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба с правно основание чл. чл.79 ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД, от „Аква Експорт Системс“ООД срещу Пътно строителство“АД гр.Добрич, за заплащане на сумата от 40 970,01лв.-представляваща обезщетение за забавено плащане върху дължимото възнаграждение за извършени услуги по ф-ра № 042/24.01.2015год.  в размер на 134 161,60лв.

С писмения отговор на исковата молба е направено искане на основание чл.219 ал.1 ГПК да бъдат конституирани като трети лица-помагачи на страната на ответника на лицата: „Еко Аква системс“, „Диц“ЕООД, „Клиър Системс“ и „Витковице Енви“ АД, Чешка република. Правният интерес е обоснован, с обстоятелството, че при неблагоприятно решение и ответника бъде осъден да заплати исковата сума, ще претърпи вреди и за него ще възникне право на иск срещу третите лица, които са останалите съдружници в „Обединение строй Еко Ябланица“, за възстановвяване на съответната част от сумата , платена по осъдителното решение.

 С обжалваното определение съдът  е оставил без уважение искането за конституиране като трети лица-помагачи на страната на ищеца на лицата: „Еко Аква системс“, „Диц“ЕООД, „Клиър Системс“ и „Витковице Енви“ АД, Чешка република, поради липса на правен интерес.

Определението е законосъобразно. Съобразно разпоредбата на чл.219 ал.1 ГПК, предпоставка за привличането на трето лице за участие в процеса е  третото лице да има право да встъпи за да помага, а чл.218 ГПК сочи кога едно лице има право да встъпи-ако има интерес решението да бъде постановено в полза на страната, на която ще помага.

Правото на страна в процеса от привличане на трето лице-помагач в процеса, произтича от интереса на привличащата страна, при постановяване на неблагоприятно за нея решение, третото лице да бъде обвързано от мотивите на постановено решение.  Наличието на такъв интерес има отношение към допустимостта на искането за встъпване. А такъв интерес е налице тогава, когато решението може да окаже въздействие върху правното положение на третото лице /арг.чл.223 ГПК/.  Следва да се отбележи, че решението по делото няма да рефлектира върху правната сфера на третите лица, доколкото между ответника  и третите лица не са налице материалноправни отношения за да възникнат регресни права срещу тях вследствие на обвързващата сила на решението.

Това е така, защото видно от предмета на делото, претенцията се основава на неплатено задължение по издадена от ищеца фактура с получател ответното дружество за извършена услуга. Фактурата е издадена на ответното дружество, същото я е осчетоводило и извършило частично плащане по нея. Видно е, че задължението по нея е възникнало единствено по отношение на ответното дружество, респективно, претенцията за цялата сума е само срещу него.

Самият жалбоподател не сочи, какъв иск би имал срещу третите лица, респективно неговото основание. Както се посочи, претенцията се основава на обезщетегие за забава поради частично неизпъленние на издадена от него а не от името на гражданското дружество фактура. Това обстоятелство изрично е посочено в допълнителната искова молба, в която по повод на писмения отговор се подчертава, че претендираните права не произтичат от договора за консорциум, а от неплатената фактура към ответното дружество, по която останалите участници нямат никакво отношение. Това становище се поддържа и в писмения отговор на частната жалба, като в допълнение изрично се сочи, че предявения иск не е по чл.359 и сл.ЗЗД, в който искът би трябвало да се насочи срещу всички съдружници в Обединението.

Но дори и да се сподели становището на жалбоподателя, че не само той е длъжник на праводателя на ищеца за процесното вземане, понеже както сочи, възлагането е извършено от името на всички участници в дружеството, това пак не е основание за конституиране на останалите съдружници като трети лица-помагачи. Това е така, защото ако ответикът докаже в процеса това възражение, същият би отговарял за общото задължение съразмерно само за своята част с която участва в гражданското дружество, респективно, неговата отговорност не би могла да бъде ангажирана с припадащите се задължения на останалите участници в гражданското дружество. Следователно, ответника няма правен интерес от привличането на поисканите страни като трети лица –памагачи в процеса.

В подкрепа на извода за липса на правен интерес от привличането е и  обстоятелството, че  евентуалното неблагоприятно за ответника решение по иска  не би довело  до възможност на обратен иск на привличащата страна /ответника/ срещу третите лица, каквато е целта на този институт. Това е така, защото, както се посочи, претенцията се основава на неизпълнено задължение по фактура, с получател единствено ответното дружество, осчетоводена и постъпило частично плащане от същото и респективно, по която останалите участници в гражданското дружество нямат отношение.

Предвид изложеното, жалбоподателят -ответник няма правен интерес от привличане в процеса на посочените в писмения отговор на исковата молба трети лица като помагачи.

За това, обжалваното определение е правилно следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение  № 541 от 06.11.2017 год., постановено т.д. № 141/2017год. по описа на Добрички осръжен съд, с което е оставено без уважение искането на ответника “Пътно строителство“АД гр.Добрич, представлявано от изп. директор В.З*,  за конституиране като трети лица-помагачи на страната на ответника на лицата: „Еко Аква системс“ООД, „Диц“ЕООД, „Клиър Системс“ ЕООД и „Витковице Енви“ АД, Чешка република.

Определението окончателно.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.