О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

778 / 19.12.                                                 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  седемнадесети декември                                      година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 661  по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.70 ал.2 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна частна жалба на „М. А.” ЕООД - гр. София, ЕИК 204308951 срещу определение № 178/06.06.2018г., постановено по т. д. № 85/2018г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта, с която по реда на чл.70 ал.1 ГПК сезираният съд е определил цена на предявения иск от 22 212лв и е указал на ищеца да довнесе дължимата държавна такса. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до разбирането му, че предявените искове са осъдителни с правно основание чл.71 ТЗ вр.чл.179 ал.2 ТЗ , тъй като с тях се иска компетентният орган на дружеството – изпълнителният директор да изпълни законоустановените си задължения, поради което и неоценяем, а не установителен – за установяване на членствени права, моли съда да отмени съдебния акт в обжалваната му част.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          С исковата си молба „М.А.“ ЕООД, гр.София е предявило срещу „Хибриден център по свиневъдство“, АД, гр.Шумен две претенции : 1.за осъждане на ответника да впише ищеца в книгата на акционерите като акционер, притежаващ самостоятелно  22 209 броя акции в ответното дружество и 3 броя акции в съсобственост с други три лица и 2. за осъждане на ответника за издаде  на името на ищеца временни удостоверения за притежаваните от него акции.

          Така заявените претенции са с правно основание чл.71 ТЗ вр.чл.179 ал.2 ТЗ и по своя характер са осъдителни. С тях се иска лицето, изпълняващо длъжността изпълнителен директор да изпълни вменените му със закона и изискуеми от ищеца действия – вписване в книгата на акционерите и издаване на временни удостоверения. Като такива те са неоценяеми.

          В отговора на частната жалба ответната по жалбата страна също признава, че предявените искове са неоценяеми и че иск за разрешаване на спор относно членствени права на ищеца не е предявяван, както и че с обжалваното определение първоинстанционният съд е преквалифицирал предявения осъдителен иск в установителен такъв, което е в разрез с диспозитивното начало в гражданския процес. В същото време обаче изразява становище за недопустимост на така предявения иск, доколкото ищецът не е предприел необходимата процесуално допустима защита на членствените си права, оспорвани от ответното дружество.

          Съдът намира, че на настоящия етап от развитие на исковото производство характерът на заявената искова претенция и определянето на съответната държавна такса не следва да бъдат поставени в зависимост от евентуално заявеното в отговора на исковата молба оспорване акционерното качество на ищеца и обема на заявените от него права, доколкото не е ясно процесуалното поведение на ищеца в резултат на така направеното оспорване.

          Предвид на това и с оглед направения по –горе извод за осъдителния характер на предявените искове, определението в обжалваната част следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л     И    :

         

          ОТМЕНЯ  определение № 178/06.06.2018г., постановено по т. д. № 85/2018г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта, с която по реда на чл.70 ал.1 ГПК сезираният съд е определил цена на предявения иск от 22 212лв и е указал на ищеца да довнесе дължимата държавна такса.

          ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :