РЕШЕНИЕ

   № 228

               гр.Варна, 24.10.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в закрито заседание на 23.10.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 661 по описа за  2019  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Стан-25“ ЕООД - гр.Варна обжалва решение №827/01.10.2019 г. на Варненския окръжен съд-ТО по т.д.№1460/2019  г., с което е потвърден отказ №20190830164817/03.09.2019 г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ за вписване на промени по партидата на „Стан-25“ ЕООД-гр.Варна по заявление под същия номер от 30.08.2019 г.,  с молба да бъде отменено като неправилно и бъде задължено длъжностното лице по регистрацията да извърши исканото вписване.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Вписаният към момента на разглеждане на заявлението запор върху всички притежавани от „Стан 1“ ЕООД дружествени дялове от имуществото на „Стан-25“ ЕООД-гр.Варна е пречка за вписване прехвърлянето им на друг едноличен собственик – „Ийстленд“ ЕООД. Забраната за разпореждане от длъжника с вземането или вещта от момента на налагане на запора е категорична съгласно чл.451, ал.1-ГПК. Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя и присъединените кредитори съгласно чл.452, ал.1 - ГПК. Съгласно чл.453, т.3 и т.4-ГПК невписаните преди запора прехвърляне на вземане и отчуждаване на движими вещи са непротивопоставими на взискателя и присъединилите се кредитори. В случаите когато предмет на запора са дялове на ограничено отговорен съдружник от търговско дружество, забраната по чл.451, ал.1 – ГПК има за цел да охрани последващи действия по изпълнение на върху тях. Независимо че взискателят по чл.517, ал.3-ТЗ е дал съгласието си за прехвърляне на дяловете от длъжника, за да е възможно вписването запорът върху тях следва да бъде вдигнат по съответния ред от съдебния изпълнител, който го е наложил. В обхвата на проверката на длъжностното лице по регистрацията по чл.21, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ се счита включена и проверка за липса на пречки по чл.451, ал.1 - ГПК. В случая такава пречка съществува и длъжностното лице правилно е отказало на това основание да впише заявените за вписване промени.

Обжалваното решение на ОС Варна-ТО, с което отказът му потвърден, е правилно, предвид което същото следва да се потвърди. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТРРЮЛНЦ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №827/01.10.2019 г. на Варненския окръжен съд-ТО по т.д.№1460/2019  г., с което е потвърден отказ №20190830164817/ 03.09.2019 г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ за вписване на промени по партидата на „Стан-25“ ЕООД-гр.Варна по заявление под същия номер от 30.08.2019 г.  

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.