О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 660

 

                 гр.Варна, 15.10.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на петнадесети октомври  през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: П* Х*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 662 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по частна жалба от Държавата , чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, против определение № 3096/30.07.2013г. по т.д. № 1372/2013г. на ВОС, с което е спряно производството пред Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по вписване на промени по партидата на „В* и к* – Варна” ООД, настъпили в резултат на решения на общото събрание на съдружниците на 23.07.2013г. – заличаване на вписания управител и вписване на нов управител на дружеството , до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 1370/13г. на ВОС-т.о.

 В частната жалба се излагат съображения за наличие на правен интерес от подаване на частната жалба предвид факта , че Държавата е съдружник във „В и К –Варна ” ООД. Обжалваното определение е неправилно, тъй като съдът е наложил недопустима обезпечителна мярка, като е нарушил указанията по т.10 от ТР № 1/2002г. Отделно от това първоинстанционният съд не е съобразил дали е налице обезпечителна нужда. За спиране на регистърнато производство по чл.536 ГПК не е достатъчно само подаване на иск по чл.74 ТЗ. Моли за отмяна на атакуваното определение.

В отговора на частната жалба  Община Варна прави възражение за недопустимост на същата , евентуално за неоснователност. Твърди , че частната жалба е подадена от лице , което няма право на жалба. Не е страна в производството по чл.536 ГПК и по иска по чл.74 ТЗ. Правилно в охранителното производство по чл.536 ГПК е преценено наличието на предпоставки за спиране на регистърнато производство по вписване на промени заявени на 23.07.2013г.

Постъпила е писмен отговор и молба от „В* и к*-Варна”ООД, представлявано от управителя В* В*, с изложение , че дружеството никога не е подавало частна жалба срещу определението за спиране . Подадената такава по настоящето въззивно частно дело е от лице , което няма това процесуално право. По същество частната жалба е неоснователна.

ВнАС прецени следното :

По допустимостта на частната жалба.

Настоящата частна жалба е срещу акт по реда на чл.536, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.19 , ал.5 ЗТР. Доколкото се касае до съдебен акт , постановен в рамките на охранително производство относно обжалването му и легитимираните затова лица следва да се приложат правилата на Част шеста, Глава четиридесет и девета на ГПК - Охранителни производства. Общи правила. Нормата на чл.536, ал.3 ГПК / редакция ДВ бр.99/2012г./ във вр. с чл.274, ал.1 , т.2 ГПК предвижда изричната възможност за обжалване на положителното произнасяне на съда по молбата по чл.536 ГПК за спиране на регистърнато производство . Като указва реда на обжалване – с частна жалба по уредената в глава ХХІ на ГПК процедура.

По отношение на кръга на легитимираните да обжалват този положителен акт лица следва да намери приложение нормата на чл.537,ал.2 ГПК – когато решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважава и с този акт се нарушават правата на трети лица, тези лица имат право да обжалват положителното произнасяне на съда в охранителното производство. Следователно на преценка подлежи въпросът кои са тези трети / извън молителя в охранителното  производство по молба за спиране на регистърно производство/ лица, на които законът признава легитимен интерес да обжалват определението за спиране по чл.536 , ал.3 ГПК. В случая следва да се изходи от последиците на акта по чл.536 ГПК. Спира се регистърнато производство по вписване на промени по партида на търговско дружество. Следователно засегнати от вписването са самото търговско дружество и лицето , на което законът е признал право да заявява за вписване тези обстоятелства – заявителя в хипотезите и в смисъла на чл.16 ТЗ.

В настоящия случай след служебна справка по отразеното по партида на „В* и к* – Варна” ООД по заявление вх. № 20130723195222 се установява , че за заявител фигурират данни за лицето Д* Т* П* като адвокат с изрично пълномощно. След извършена справка по търговския регистър на всички приложени към заявлението документи се установява , че на позиция  „пълномощно” фигурира такова от кмета на Община Провадия за упълномощаване на зам.кмета на Община Провадия за участие в Общо събрание на съдружниците на „В* и к*-Варна”ООД на 23.07.2013г. Т.е. приложеното пълномощно не е изискуемото по чл.16,ал.1,т.4 ЗТР. Липсват каквито и да е други доказателства кой е упълномощителя на Д* П*. Включително и доказателства , че това е новият управител на осн. чл.16,ал.5 ТЗ.

Държавата като съдружник в ООД не е страна нито по охранителното производство по чл.536 ГПК , нито по исковото по чл.74 ТЗ. Не притежава и качеството заявител по чл.16 ЗТР.

Поради изложените съображения подадената частна жалба се явява недопустима и производството по нея следва да се прекрати.

Водим от горното , съдът

 

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 662/13г. на ВнАС.

Определението може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: