Р Е Ш Е Н И Е

 

 

          Номер 12/16.01.2015 г.                                    , град Варна

Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение

В закрито заседание  в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН                                                                          ЧЛЕНОВЕ:   МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                                    АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова ч.т.дело №  663/2014 год. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид   следното:

 

Производството е с правно основание чл. 606 ГПК вр. чл. 274 и следв. ГПК. Образувано е по жалба на Т.Ш.А., гражданин на Великобритания и Е.А.Ш.А., гражданин на РП – съдружници в «Ю К Е» ООД /в ликвидация/ срещу определение № 3695/23.09.2014 год., постановено по ч.т.д.№ 1592/2014 год. по описа на ОС – Варна, с което е отхвърлена молбата на страните за освобождаване на назначения ликвидатор на дружеството от длъжностно лице по регистрацията при АВп, ТР, с Акт за назначаване на ликвидатор № 20140711183355/15.07.2014 г. и назначаване за ликвидатор на Е.А.Ш.А., на основание чл. 266, ал.4 ТЗ.

Жалбата изхожда от надлежни страни, депозирана е в преклузивния срок по чл. 606 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

По предметните предели на въззивната проверка: Производството пред ВОС е по реда на чл. 266, ал. 4 ТЗ във вр. § 5 б, ал. 10, изр. 2 от ПЗР на ЗТР, образувано по молба вх. № 26140/05.09.2014г., подадена от адв. С.Н. от ВАК - процесуален представил по пълномощие на Т.Ш.А. и Е.А.Ш.А. в качеството им на съдружници в „Ю К Е” ООД /в ликвидация/, ЕИК 103951979, обективираща искане за освобождаване на назначения ликвидатор на дружеството от длъжностно лице по регистрацията при АВп, ТР, с Акт за назначаване на ликвидатор № 20140711183355/15.07.2014г., и назначаване за ликвидатор на Е.А.Ш.А., поради наличие на важни обстоятелства по смисъла на чл. 266, ал. 4 ТЗ.

Предявената молба обективира следните твърдения, обосноваващи претендираната смяна: Ликвидаторът е назначен по искане на кредитор, инициирал производство по реда на пар.5а, ал.1 ПЗР на ЗТР. Ликвидаторът е назначен без знанието и съгласието на съдружниците, респ. обслужва интересите на кредитор с оспорени вземания. Налице е надлежно прието решение на ОС на ООД за смяна на назначения ликвидатор.

В производството пред настоящата инстанция са въведени допълнителни основания за смяна, свързани с допуснато от последния бездействие – във връзка с приемането на предявени от съдружниците вземания; във връзка с предоставянето на счетоводната документация и отчет пред ОС на ООД и във връзка с оспорване правата на кредитора, инициирал производство за пререгистрация и ликвидация на дружеството.

Съобразно трайно установената съдебна практика, производството по чл. 266, ал.4 ТЗ има характер на охранително производство / Определение № 206 от 21.03.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 181/2011 г., I т. о./. Освобождаване на ликвидатора респ. назначаване на нов ликвидатор е подлежащо на вписване обстоятелство – чл.266, ал.3 ТЗ, поради което отказът на ОС – Варна на практика съставлява решение, с което претендираната промяна е отказана.  На основание чл. 606 ГПК същото подлежи на обжалване пред горестоящия съд по реда на чл. 274 и следв. ГПК. С оглед изричната разпоредба на чл. 538, ал.2 ГПК жалбата срещу първостепенния акт може да се основава на нови факти и доказателства. По изложените съображения, настоящият състав е компетентен да се произнесе както по основанията, въведени в молбата по чл. 266, ал.4 ТЗ, така и по допълнително въведените такива в сезиращата жалба.

По съществото на охранителното искане:

Дейността на търговското дружество „ Ю К Е” ООД – гр. Варна, ЕИК 103951979, е прекратена на 01.01.2012 г., по силата на законоустановено типично прекратително основание, предвидено в § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР.

По подадено заявление за ликвидация от „ СПА” ЕООД в качеството на лице по § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР - кредитор на непререгистрирания търговец, е извършена служебна пререгистрация на дружеството, на основание пар. 5а, ал. 7 от ПЗР на ЗТР. Качеството „кредитор” е удостоверено пред органа по регистрация с надлежни писмени доказателства по смисъла на пар. 5а, ал.2 ПЗР на ЗТР. Наличието на надлежно предприето оспорване на дълга не дерогира активната легитимация на заявителя и е ирелевантно за изхода от настоящото производство.

Не се спори, че към датата на пререгистрация, респ. откриване на ликвидационното производство, вписаните управители на дружеството Т.Ш.А., гражданин на Великобритания и Е.А.Ш.А., гражданин на РП са били във фактическа невъзможност да упражняват ликвидационни функции. Молителите изрично признават, че до м. 07.2014 год. са посещавали РБългария само инцидентно в летните месеци. С оглед на изложеното и на основание изричната разпоредба на пар. 5б, ал.4 ПЗР на ЗТР длъжностното лице по регистрацията е назначило за ликвидатор лицето, посочено от заявителя в заявлението по § 5а, ал. 1, при условията на обвързана компетентност.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното:

Освобождаването на вписания ликвидатор в хипотезата на чл.266, ал.4 ТЗ изисква наличието на „важни причини”, които подлежат на конкретна преценка с оглед срочното и законосъобразно  реализиране на целите на ликвидационното производство по чл.268 ТЗ. Причините следва имат непреодолим и съществен характер.  Съобразно установената съдебна практика възможните важни причини, обуславящи промяна в ликвидатора, са: заболяване, некомпетентност, действия във вреда на дружеството, неоправдано бездействие при осъществяване на ликвидационната процедура.

Твърденията на молителите, че вписаният ликвидатор не е назначен със знанието и съгласието на съдружниците не могат да обусловят наличието на «важни причини» за смяната му в хипотезата на чл. 266, ал.4 ТЗ. Назначаването на вписания ликвидатор е при условията на пар. 5б, ал.4 ПЗР на ЗТР и в съответствие с изрично предвидената от законодателя компетентност на регистриращия орган.  

Твърденията на молителите, че е налице решение на ОС за промяна в служебно назначения ликвидатор нямат релевантно значение за приложимостта на чл. 266, ал.4 ТЗ. Решенията на ОС по чл. 156, ал.2 ТЗ  съставляват юридически факти, подлежащи на вписване в ТР посредством предвидената в специалния закон ЗТР заявителна процедура. Производството, с което настоящия съд е сезиран е с правно основание чл. 266, ал.4 ТЗ като съдебния контрол е ограничен до наличието или липсата на «важни причини» за смяна на ликвидатора, свързани с виновна или обективна невъзможност да  осъществи срочно и законосъобразно  реализиране на целите на ликвидационното производство по чл.268 ТЗ.

Основателни са обаче всички поддържани пред въззивната инстанция възражения, свързани с допуснато от ликвидатора бездействие във връзка с провеждане на ликвидационното производство.

1.Откритото при условията на ПРЗ на ЗТР ликвидационно производство се подчинява на общите принципи на ТЗ, доколкото не са предвидени нарочни изключения – пар.5д ПЗР на ЗТР.  На основание чл.270, ал.1 ТЗ ликвидаторът следва да състави начален ликвидационен баланс и доклад, който пояснява баланса.  На основание чл. 270, ал.2 ТЗ ОС на ООД е органа, който следва да приеме началния баланс и годишното приключване. Изключения от соченото правило не е предвидено в специалния закон – ЗТР.

Ликвидаторът Д.Ж. е встъпила в представителни функции през м. юли 2014 год. като до настоящия момент – близо 6 месеца след назначението си не е изготвила начален ликвидационен баланс. Представените пред ВОС и АС – Варна  доказателства за проявена активност касаят осъществени справки в имотен регистър, КАТ, НОИ и НАП, които са приключили още през м.юли 2014 год. /така справки и удостоверения вх.№ 26441/19.09.2014 год./  Ликвидаторът сочи, че в края на м.септември е успял да се свърже със счетоводната кантора, от която получил годишната данъчна декларация и оборотна ведомост до 31.12.2011 год. 

Според ликвидатора, основната причина на забавеното изготвяне на началния баланс е свързана със събирането на доказателства за предявеното на 18.09.2014 год. вземане от съдружниците – физически лица.  В становище пред АС – Варна ликвидаторът е посочил, че на 26.11.2014 год.  е поискала сведения от «Райфайзенбанк» АД за движението по сметките на дружеството в периода 2005-2006 год., които до настоящия момент не са изготвени. Допълнително, чрез телепоща на 02.12.2014 год., ликвидаторът изискал от съдружниците доказателства, обосноваващи наличието на предявените вземания. Сочените действия са предприети със съществено закъснение, тъй като ликвидаторът Ж. е отсъствала  от страната по лични причини  във времевия интервал от 02.10.2014 год. до 09.11.2014 год.

 Описаната фактическа обстановка обуславя извода за съществено забавяне в изготвянето на началния ликвидационен баланс, което е първото дължимо от ликвидатора действие в ликвидационното производство и то по отношение на дружество, чието финансовоикономическо състояние не е усложнено от  многообразие на активите, пасивите или заварени текущи сделки.  

2. Основателни са и възраженията в частната жалба, доразвити в становище вх.№ 7251/22.12.2014 год., против действията на ликвидатора във връзка с инициираното от страна на дружеството производство с правно основание чл. 423 ГПК – предмет на ч.в.д.№ 1525/2014 год. по описа на ОС – Варна. От съвкупната преценка на представените по делото писмени доказателства, вкл. и от извършената от съда служебна справка от електронното досие на делото, съхранявано във ВОС се установява, че дружеството «Ю К Е»  ООД е депозирало възражение срещу вземане по заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 10647/2.12.2013 год. по гр.д.№ 16142/2013 год. по описа на ВРС, 9-ти състав, основано на твърдения за ненадлежно връчване на заповедта. Процесуалното действие по сезирането на въззивния съд е предприето от името на дружеството от пълномощник, чиято представителна власт е учредена от лицата Т.А. и Евва А.А., които във фазата на ликвидация не се ползват с представителна власт.  С изявление вх.№ 26662/23.09.2014 год. ликвидаторът Д.И. Ж. изрично е отказала да потвърди осъществените до този момент процесуални действия. Като резултат от горното, производството по ч.в.д.№ 1525/2014 год. е било прекратено с влязло в сила определение. Действията на ликвидатора на практика преклудират възможността на дружеството да ползва извънредния способ за защита в заповедното производство по чл. 423 ГПК и водят до окончателно стабилизиране на заповедния дълг.

Ликвидаторът на дружеството следва да осъществява функции с грижата на добър търговец – чл.268, ал.4 ТЗ.  Горният общ принцип важи и по отношение на сружебно назначения ликвидатор, който следва да осъществява дейността си като се въздържа от вредоносни действия както спрямо кредиторите, така и спрямо дружеството - пар.5б, ал.13 ПЗР на ЗТР. Отказът на ликвидатора да потвърди действията по подаденото от дружеството възражение по чл. 423 ГПК следва да се квалифицира като действие против интересите на дружеството и съставлява самостоятелно основание за смяната му при условията на чл. 266, ал.4 ТЗ. Ликвидаторът не е изразил каквото и да е становище по наведеното от молителите пред АС – Варна оплакване за предприетите от него процесуални действия и бездействия по ч.в.д.№ 1525/2014 год. по описа на ОС – Варна.

В заключение, настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 266, ал.4 ТЗ за смяна на назначения ликвидатор, поради наличие на важни причини. Постановеното в противен смисъл определение на ОС – Варна следва да бъде отменено.

За ликвидатор на дружеството следва да бъде назначен вписания до откриване на ликвидационното производство управител Е.А.Ш., която е изразила изрично писмено съгласие. Назначаването на същата като ликвидатор е в унисон с провъзгласения в пар.5б, ал.3 ПЗР на ЗТР принцип, че за  ликвидатор на непререгистриран търговец се назначават лицето или лицата, които имат право да го представляват според вписването в съда, освен ако същите са в невъзможност да осъществяват ликвидационни функции към датата на назначението си.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ имащото характер на решение определение № 3695/23.09.2014 год., постановено по ч.т.д.№ 1592/2014 год. по описа на ОС – Варна, с което е отхвърлена молбата на Т.Ш.А., роден на ***г., гражданин на Великобритания, и Е.А.Ш.А. / с предишни имена Е.А. С/, родена на ***г. в П, в качеството им на съдружници в „ Ю К Е” ООД / в ликвидация/, ЕИК 103951979, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к. к. „ Златни пясъци”, сграда „ Иглика 1”, ап. Д 16, подадена чрез адв. С.Н. от ВАК, за освобождаване на назначения ликвидатор на дружеството от длъжностно лице по регистрацията при АВп, ТР, с Акт за назначаване на ликвидатор № 20140711183355/15.07.2014г., и назначаване за ликвидатор на Е.А.Ш.А., като неоснователна и вместо нея ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА като ликвидатор на  „Ю К Е” ООД / в ликвидация/, ЕИК 103951979 Д.Ж.И., на основание чл. 266, ал.4 ТЗ.

НАЗНАЧАВА като ликвидатор на „Ю К Е” ООД / в ликвидация/, ЕИК 103951979 Е.А.Ш.А., гражданска на П, родена на *** год. в Пинчов, П с паспорт ХХ ХХХХХХ, издаден на 28.03.2007 год. в Вожевода, П с месечно възнаграждение от  250 лева, платимо за сметка на търговеца.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: