Р Е Ш Е Н И Е

109/17.05. 2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 17.04.2018 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 663  по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

            Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

С Решение № 611/27.09.2017год., постановено по т.д. № 831/2010год. на ВОС, съдъте оставил без уважение молба вх.№20204/11.07.2017г. и допълваща я молба вх.№25070/07.09.2017г. на адв.И.Т., действащ като пълномощник на Д.А. и М Б., кредитори в производството по несъстоятелност по т.дело №831/2010г. на ВОС, ТО, за възобновяване на производството по несъстоятелност на КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./, прекратено по реда на чл.735 ТЗ, на основание чл.744 ТЗ.

Недоволни от решението са останали молителите Д.А. и МБ., кредитори с приети вземания, които го обжалват чрез пълномощникът си адв.И. Т. от ПАК.

Счита решението за  неправилно- поради необоснованост на същото, по изложени съображения. Изразява несъгласие  с извода на съда, че  не е налице нито едно от посочените в разпоредбата на чл.744 ТЗ основания за възобновяване.  Излага, че според доказателствата по делото, върху приетите вземания  на кредиторите  е платен ДДС в приблизителен размер от около , млн.лева, които подлежат на възстановяне между неудовлетворените кредитори. 

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител.

Въззиваемата страна КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./, прекратено по реда на чл.735 ТЗ,  не еу изразило становище по жалбата.

Синдикът на КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./, прекратено по реда на чл.735 ТЗ, счита жалбата за основателна, с твърдения,  че в счетоводството на дружеството са налични данни, че по извършените сделки е внесено ДДС.

За да се произнесе по жалбата, съдът съобрази следното:

Дружество КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./, е заличено с решение рег.№475/20.06.2016г. за прекратяване на производството по несъстоятелност на осн.чл.735 ТЗ. Решението за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца е вписано в ТР под рег.№ 20160708165622.  Видно от посоченото основание, съдът е прекратил производствотона основание чл.735 ал.1 т.2 ТЗ-изчерпване на масата на несъстоятелността.

С молба вх.№20204/11.07.2017г. /с пощенско клеймо от 07.07.2017год./ двама от кредиторите с приети вземания в производството по несъстоятелност Д.А. и М.Б., чрез общия им процесуален представител адв.Т. от ПАК, са направили искане за възобновяване на производството по несъстоятелност на КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./

В молбата се твърди, че чуждестранните кредитори са прекратили своите предварителни договори за продажба, по които е внесен ДДС, поради което е настъпило правото на дружеството  в несъстоятелност да поиска   възстановяването на внесените суми по реда на ДОПК.  По тези съображения, е поискал производството по несъстоятелност да бъде  възобновено, след което синдикът да предприеме действия по възсатоновяване на внесения по процесните договори  ДДС по реда на ДОПК.  С обжалваното решение съдът е намерил молбата за неоснователна, понеже не са налице посочениоте в чл.744 ТЗ основаниоя за възобновяване  и е оставил без уважение молбата на Д.А. и М.Б., чрез общия им процесуален представител за възобновяване на производството.

По молбата настоящата съдебна инстанция съобрази следното:

Молбата е подадена от легитимирани кредитори с приети вземания в производството по несъстоятелност Д.А. и М.Б., чрез общия им процесуален представител в преклузивния срок по чл.744 ал.1 ТЗ.

Въз основа на горното, съдът намира молбата за допустима – подадена от легитимирани лица по чл.745 ТЗ, чрез надлежно упълномощен техен процесуален представител, в преклузивния срок от обявяването в ТР на решението за прекратяване на производството и заличаване на търговеца, поради което следва да бъде разгледана по същество.

Според цитираното по-горе съдържание на молбата, в същата се излагат твърдения за възможност от постъпване в масата на несъстоятелността на заличения търговец на допълнителни средства от възстановяване на ДДС по прекратени търговски договори, поради което следдва извода, за наличие на предпоставките по чл.744, т.2 ТЗ.

Както се посочи, с  решение №475/20.06.2016г. по т.дело №831/2010г. на ВОС, съдът е прекратил производството по несъстоятелност поради наличие на предпоставките по чл.735, ал.1, т.2 ТЗ – поради изчерпване на масата на несъстоятелността; прекратил е правомощията на синдика И.Б. и е постановил заличаване на търговеца от ТР.

 Съгласно чл.744 ТЗ, прекратеното производство по несъстоятелност се възобновява с решение на съда, когато в срок една година след прекратяването му: т.1 се освободят суми, заделени за оспорени вземания; 2. се открие имущество, което не е било известно при прекратяване на производството по несъстоятелност.

Твърдението в молбата за възобновяване е предпоставката посочена в чл.744 ал.1 т.2 ТЗ.

В производството пред настоящата инстанция, съдът и с оглед изявленията на синдика, за наличие на данни за внесен ДДС по прекратените впоследствие предварителни договори, допусна ССЕ, със задача да установи размера на ДДС по прекратените от синдика договори, въз основа на които са били предявени  и приети вземанията на чуждестранните кредитори.

В изпълнение на поставената задача, вещото лице след извършена проверка, дава заключение, според което в информационната система на НАП не се установяват фактури, данъчни документи и кредитни известия, издадени по реда на чл.115 от ЗДДС от КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД за извършени продажби  на кредиторите с приети вземания в производството по несъстоятелност на КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./, посочени в списък от 1-60, включващ и кредиторите Д.А. и М.Б.. В подкрепа на заключението, вещото лице по ССчЕ е представило писмо от ТД на НАП гр.Варна, въз основа на което са направени посочените констатации. Следователно, по прекратените от синдика предварителни договори, ответното дружество в несъстоятелност не е внасяло дължимия ДДС.

 Предвид  невнасяне на дължим ДДС, не са налице и основания за възстановяне на данъчен кредит в производството по несъстоятелност на КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./ на кредиторите с приети вземания, в производството по несъстоятелност Д.А. и М.Б..

Предвид липсата на основание за възстановяване на внесен ДДС, не е налице предпоставката за възобновявване на производството по чл.744 ал.1 т.2 ТЗ-ако  се открие имущество, което не е било известно при прекратяване на производството по несъстоятелност.

За това искането на въззивниците, чрез процесуалния им представител адв.Т. от ПАК, за възобновяване на производството по несъстоятелност на КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./

се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

 

                                                            Р  Е  Ш  И

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 611 от 27.09.2017 г. постановено по търговско дело № 831 по описа на Варненски окръжен съд –ТО за 2010год.

С което е оставена без уважение молба вх.№20204/11.07.2017г. и допълваща я молба вх.№25070/07.09.2017г. на адв.И.Т., действащ като пълномощник на Д.А. и МБ., кредитори в производството по несъстоятелност по т.дело №831/2010г. на ВОС, ТО, за възобновяване на производството по несъстоятелност на КМБ БЕСТ ОФ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕНД СЪРВИСИС ЕООД /в н./, прекратено по реда на чл.735 ТЗ, на основание чл.744 ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните при предпоставките на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.