Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

39

гр. Варна, 14.02.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на петнадесети януари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСЛАВ СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ : ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

при секретаря ЕЛИ ТОДОРОВА, като разгледа докладваното от съдия М.Христова в.т.д.№663 по описа за 2018г. на ВАС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД /н/, чрез адв.П. срещу постановеното решение №593/19.07.2018г. по т.д.№1249/2017г. на ВОС в частта, с която е отхвърлен предявения от въззивника срещу „ДЕЛТА ГАРД“ ООД иск за приемане за установено, че не съществува вземане в полза на „ДЕЛТА ГАРД“ ООД, гр.София за разликата над 24 338лв. до 139 000лв. по договор за охрана от 19.03.2014г. за периода от 25.03.2014г. до 16.09.2014г.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, необосновано и постановено при нарушение на материалния закон. При формиране на изводите си, съдът е разгледал и се е произнесъл само по наведените от ответника възражения и представените от него доказателства, без да обсъди доводите и доказателствата посочени от ищцовото дружество. Твърди се, че при цялостен анализ на същите се установява, че сключеният между страните договор за охрана е прекратен след отправено предизвестие, поради неизпълнение от страна на ответника на поетите задължения.

Съдът не е отчел, че са налице всички основания за разваляне на договора, поради виновното му неизпълнение от ответника. Сочи се, че развалянето на договора има обратно действие, като дори да е налице основание за плащане за времето на действието му, то задължението не е в установения от съда размер. Освен това дружеството е извършвало дейност без годно правно основание, т.е не е преустановило дейността си в обекта, въпреки изричното заявление на ищеца, че прекратява договора за охрана, считано от 03.04.2014г.

Неправилно, при постановяване на решението, са кредитирани показанията на свидетели, които са заинтересовани от изхода на спора. Правилно е прието, че счетоводството на ответното дружество не е водено редовно, като приложените фактури не са осчетоводени, но въпреки това е направен извод за дължимост на сумите по тях.

По същество се претендира отмяна на решението в обжалваната му част и постановяване на друго, с което се признае за установено, че „Делта гард“ ООД няма вземане от „Полимери инвест“ АД /в н./ по договор за охрана за горницата над 24 338лв. до претендирания му размер от 139 000лв.

В съдебно заседание и с писмено становище въззивникът, чрез адв.П., поддържа жалбата. По същество моли същата да бъде уважена и да му бъдат присъдени направените по делото разноски. Прави възражение за прекомерност на заплатеното от въззиваемата страна адвокатско възнаграждение.

Въззиваемата страна „ДЕЛТА ГАРД“ ООД, с писмен отговор, в съдебно заседание и с писмено становище, чрез пълномощника си адв.Димов, оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че решението на ВОС е правилно, обосновано и постановено въз основа на събраните по делото доказателства.

Твърди, че по делото не са установени фактите и обстоятелствата, които са възложени в тежест на ищеца по предявения отрицателен установителен иск. Напротив, установено е, че ответникът е предоставил на ищеца услугите, предмет на сключения договор, като през цялото време ищецът е имал достъп до имотите, които са апортирани в капитала му. Липсват доказателства за неизпълнение на поетите задължения.

Не е налице прекратяване, нито разваляне на договора, тъй като изпратеното уведомление не е подписано от представляващия ищеца Николай Банев и същото не е породило действие, предвид изправността на ответника изпълнител. Не е налице неизпълнение на поетите с договора задължения.

Процесното вземане в уважения от ВОС размер се установява от разпоредбата на чл.8 от договора и процесния период, поради което решението е правилно и законосъобразно.

По същество моли съда да отхвърли жалбата, потвърди решението на ВОС и му присъди направените по делото разноски.

Синдикът Д.И.Г., редовно призован не е депозирал писмен отговор по жалбата. С писмено становище в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна. По същество моли същата да бъде оставена без уважение, като решението в частта, с която е отхвърлен предявеният от въззивника иск по чл.694 от ТЗ бъде потвърдено.

Съдът намира производството за редовно и допустимо – подадената ВЖ е депозирана от надлежна страна, в срока за обжалване на решението и при спазване на останалите изисквания за редовност.

Съдът не констатира процесуални пропуски от страна на първоинстанционния съд.

Производството пред ВОС е образувано по предявен иск от „Полимери инвест“ АД – в открито производство по несъстоятелност против „Делта Гард" ООД за приемане за установено несъществуването на вземане на „Делта Гард" ООД в размер на 139 000 лв., представляващо главница по договор за охрана от 19.03.2014г., прието в откритото срещу „Полимери инвест“ АД производство по несъстоятелност.

В исковата молба се твърди, че с решение №271/18.04.2017г. по т.д.№615/2016г. на ВОС е обявена неплатежоспособността на „Полимери инвест“ АД с начална дата 01.01.2013г. В производството е предявено и включено в списъка на приетите вземания необезпечено вземане на ответното дружество в размер 139 000 лева, представляващо месечни възнаграждения по Договор за охрана от 19.03.2014г. за периода 25.03.2014г. - 16.09.2014г.

Твърди се, че дружеството длъжник е оспорило приемането на процесното вземане с възражение по реда на чл. 690 от ТЗ, което е оставено без уважение от съда по несъстоятелността с определение от 30.08.2017г., след което е извършено и одобряване на списъка на приетите вземания без корекции.

Оспорва съществуването на вземането на ответника като недоказано по основание и размер. Твърди, че договорът от 19.03.2014г. е развален от ищеца  още на 03.04.2014г. с писмено уведомление до „Делта гард" ООД, чието получаване е потвърдено писмено от ответника в отговора му до ищеца от 10.04.2014г. Развалянето на договора е произвело действие независимо от изразеното от ответника несъгласие с оглед предвидената в договора възможност на възложителя за едностранно прекратяване, което настъпва с получаване на уведомлението от изпълнителя. С факта на получаване на уведомлението е настъпило прекратяване и разваляне на договора.

Оспорва факта, че в периода от 19.03.2014г. до 10.04.2014г., ответното дружество е престирало изпълнение по договора за охрана, тъй като обектът на охрана не му е предаван от възложителя, както и че изпълнителят е бил в обективна невъзможност да осъществи задълженията си по договора поради препятстване на достъпа до охраняемите активи от страна на синдика на несъстоятелното дружество. Сочи се също, че ищцовото дружество не е получавало и осчетоводявало фактури за процесния период, както и че представените от ответника фактури не са надлежно оформени и не съдържат всички изискуеми реквизити.

В допълнителната искова молба твърди настъпило автоматично прекратяване на договора, на основание чл.10 поради забава с повече от 10 дни изплащането на уговорено възнаграждение. Излага, че дори да се приеме наличието на неизплатено вземане, то е само за периода 24.03.3014г. до 02.05.2014г. Оспорва представения към отговора констативен протокол от 16.09.2014г., тъй като при съставянето му не са присъствали представители на ищеца, предвид факта на преустановения му достъп до имотите.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа предявения иск. По същество моли същия да бъде уважен и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

 Ответникът „Делта гард" ООД, с писмени отговори и в съдебно заседание, чрез пълномощника си, оспорва предявения иск като неоснователен. Твърди, че след сключване на договора за охрана от 19.03.2014г. ответното дружество е започнало реално изпълнение на поетите задължения, считано от 25.03.2014г., което е продължило до 16.09.2014г., когато активите са предадени на „Полимери“ АД – в несъстоятелност. Сочи, че за дължимите суми са издадени и осчетоводени от ответника фактури и са отправени към възложителя нотариални покани за плащане. Твърди се, че договорът не е бил развален поради липса на предпоставките за това, а именно твърдяното неизпълнение на задълженията на ответника.

Конституираният на осн. чл.694, ал.4 ТЗ синдик Д.Г., с писмено становище, оспорва иска като неоснователен. Твърди, че между страните по делото е подписан договор за охрана от 19.03.2014г. Същият не е развален едностранно с изявлението от 10.04.2014г., тъй като изпълнителят „Делта гард“ е оспорил развалянето поради липса на основание и е продължил да изпълнява задълженията си по договора. Посочените обстоятелства се установяват от приложените по делото писмени доказателства и констативен протокол от 16.09.2014г. Дори да се приеме, че договорът е бил развален към 16.09.2014г., кредиторът „Делта гард“ ООД надлежно е изпълнявал задълженията си, за което му се дължи възнаграждение от дружеството ищец.

В съдебно заседание синдикът, редовно призован, не се явява и не се представлява. С писмено становище поддържа изразеното становище по предявения иск. По същество моли същият да бъде отхвърлен като неоснователен.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част, като по останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

            РЕШЕНИЕ №593/19.07.2018г. в частта, с която е прието за установено по иска на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 201665072, /в открито производство по несъстоятелност/, че не съществува вземане на „ДЕЛТА ГАРД" ООД, ЕИК 131506744, със седалище гр.София в размер на 24 338 лв. /двадесет и четири хиляди триста тридесет и осем лева/ по договор за охрана от 19.03.2014г. за периода от 25.03.2014г. до 16.09.2014г., е влязло в законна сила.

            Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.694 от ТЗ.

В настоящото производство между страните по делото не е налице спор относно фактите по делото, установени надлежно при разглеждане на производството пред ВОС, както следва: С решение по т.д.№615/2016г. на ВОС е обявена неплатежоспособността на „Полимери инвест“ АД и е открито производство по несъстоятелност на същото.

С определение №2728/30.8.2017г. е оставено без уважение възражение вх. №16648/09.06.2017г. на длъжника „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД (в открито производство по несъстоятелност), срещу Списък с приети от временния синдик вземания, предявени в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ, публикуван по партидата на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД (н) в ТР при АВ на 01.06.2017г., досежно включването в него на вземане на „ДЕЛТА ГАРД“ ООД, ЕИК 131506744, в общ размер от 139 000лв. с ДДС, формирано като сбор от незаплатени месечни възнаграждения по Договор за охрана от 19.03.2014 г., за периода 25.03.2014г. – 16.09.2014г., предявено с молба вх.№14180/18.05.2017г.

С определение № 2744/31.8.2017г. е одобрен Списък № 1 на предявените в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ и приети вземания на кредиторите на „Полимери Инвест“ АД (в открито производство), ЕИК 201665072, публикуван в ТР по партидата на длъжника на 01.06.2017г., без корекции.

На 19.03.2014г. между страните по делото- „Полимери инвест“ АД, в качеството му на възложител и „Делта гард“ ООД, в качеството му на изпълнител, е сключен договор за охрана на активи на възложителя, находящи се в гр.Девня, ж.к.“Промишлена зона“, бивш завод – „Полимери“ АД. Договорът е сключен със съгласието на синдика на „Полимери инвест“ АД – Христо Христов. В чл.11 от него е предвидено, че същият влиза в действие от 24.03.2014г. и е със срок една година. Договорено е месечно възнаграждение в размер на 20 000лв., без ДДС, което следва да бъде заплащано на първо число за предходния месец по посочената в договора банкова сметка /***.8/. Предвидено е още, че възложителят може да развали договора едностранно с едномесечно писмено предизвестие, като посочи датата на прекратяването. До тази дата изпълнителят е длъжен да изпълнява задълженията си /чл.9/. В случай, че възложителят забави плащането с повече от 30 дни след датата на падежа, договорът се счита автоматично прекратен. Финансовите отношения се уреждат към датата на прекратяването. В чл.12 от договора е уговорено, че същият се прекратява, при: откриване на производство по несъстоятелност на една от страните; при установяване, че данните въз основа на които е сключен договора, или които са предоставени впоследствие, са неверни или неточни, както и при неизпълнение на поетите ангажименти съгласно договора. 

            По делото са представени още заверени копия на: план за охрана на обект - комплекс от сгради и технически съоръжения, собственост на „Полимери Инвест“ АД, съгласуван с управителя на дружеството и синдика Хр.Христов и маршрути за движение; правилник за пропускателния режим в охраняван обект - комплекс от сгради и технически съоръжения, собственост на „Полимери Инвест“ АД, съгласуван с управителя на дружеството и синдика Хр.Христов; правила и указания за спецификата на извършваната охранителна дейност, съгласувани с управителя на дружеството и синдика Христо Христов.

            В изпълнение на поетите задължения, с писмо изх.№25.03.2014г. „Делта гард“  ООД е изпратило уведомление до отдел „Охранителна дейност, лицензи и разрешителен режим“ към ГД „Национална полиция“/л.60/, както и до директора на ОД на МВР с копие до началника на РПУ Девня от същата дата /л.62/.

От представените по делото констативни протоколи, издадени от РУП – Девня за извършена проверка на обект завод „Полимери“ АД от 25.03.2014г. /л.64-67/ и от 10.06.2014г./68-69/ се установява, че при извършената проверка на обект – завод “Полимери“, гр.Девня, Промишлена зона, е констатирано, че обектът се охранява от „Делта Гард“ ООД с посочване на конкретните служители, както и че те са оборудвани и са налице съответните обозначения.

Представени са и заверени копия на констативен протокол от 16.09.2014г. за предаване на обекта на охранителна фирма „Викинг“ ООД, както и уведомление от 26.09.2014г. до директора на ГД на МВР относно преустановяване охраната на активи на „Полимери Инвест“ АД /л.70/. В протокола е посочено, че предаването на обекта се извършва на основание разпореждане на синдика на „Полимери“ АД /н./ и в изпълнение на решение №535/30.05.2014г. на ВОС, с което е възстановена собствеността на „Полимери“ АД /н/ върху сгради и съоръжения, прехвърлени като непарична вноска в капитала на „Полимери инвест“ АД.

            За дължимото по договора възнаграждение ответникът – изпълнител „Делта гард“ ООД е издал фактура №302415/01.04.2014г. на стойност от 7000лв., от които 5 833,33лв. данъчна основа и 1 166,67 лв. ДДС, както и проформа фактури №2/07.05.2014г., №4/02.06.2014г.; №45/01.07.2014г.; №97/01.08.2014г.; №124/26.08.2014г.; №178/01.10.2014г.

            От заключението по допуснатата пред ВОС съдебно-счетоводна експертиза се установява, че приложените по делото фактура №302415/01.04.2014г. и проформа-фактури не са отразени в счетоводството на ищеца и няма плащане по същите. Установява се още, че посочените документи не отговарят на определението за данъчен документ по смисъла на ЗДДС към датата на съставянето им. Съобразно обясненията на вещото лице, дадени в проведеното на 09.05.2018г. открито съдебно заседание, процесните документи представляват първични счетоводни документи по смисъла на Закона за счетоводството и като такива същите е следвало да бъдат отразени в счетоводството по хронологичен ред в отчетния период на осъществяване на стопанската операция.

В хронологичната ведомост на ответника са записани вземания по фактура №301415/01.04.2014г. на стойност 7000 лв., осчетоводена през 2014г. на датата на издаване и вземания по 6 бр. проформа фактури, издадени през 2014г., осчетоводени с един и същ мемориален ордер от 31.01.2016г., към проформа-фактурите не са издадени фактури, съобразени с изискванията на ЗДДС и в регистър не е отразено начисляване на задължения за ДДС във връзка с тях. Не са налице данни за извършени плащания по процесните фактури.

            Заключението е оспорено от ответника и по делото е допусната повторна съдебно-счетоводна експертиза. От заключението по същата се установява, че процесната фактура и шест броя проформа фактури са отразени в хронологичната ведомост на ответника „Делта гард“ ООД, като същите отговарят на изискванията на чл.7 от ЗСч за първични счетоводни документи. Проформа фактурите не отговарят на изискванията за реквизити по ЗДДС, като в дневника за продажби е отразена единствено фактура №302415/01.04.2015г. За останалите 6 броя проформа фактури няма данни същите да са включени в дневниците за продажби. Няма данни за постъпили плащания по процесните фактура и 6 бр. проформа фактури.

            Вещото лице е посочило още, че издадените през 2014г. 6 броя проформа фактури са осчетоводени през 2016г., като същите са осчетоводени само на данъчна основа за по 20 000лв. По проформа фактура №178/01.10.2014г. на обща стойност 12 000лв. с ДДС е записан приход върху данъчна основа 5 833,33лв.

            Спорът в настоящото производство е концентриран върху въпросите: налице ли е изпълнение на сключения договор за охрана, както и дали същият е надлежно развален с отправеното предизвестие от 03.04.2014г. от Николай Банев, в качеството му на представляващ възложителя „Полимери инвест“ АД.

            За да е налице разваляне на сключен между страните писмен договор, е необходимо по делото да бъде установено: наличието на неизпълнение на поетите от изпълнителя задължения и неизпълнението да се дължи на причина, за която длъжникът отговаря. В тежест на ответника е да установи пълното изпълнение на поетите с договора задължения.

            В настоящия случай не е спорно между страните и от доказателствата по делото се установява, че на 03.04.2014г. ищецът – възложител е отправил до ответника – изпълнител изявление за разваляне на договора за охрана, на основание чл.12, т.3 от него, а именно поради неизпълнение на поетите задължения, подробно посочени: 1/ нарушение на пропускателния режим, осъществено с недопускане на З И до обектите, собственост на възложителя; 2/ непредставяне на списъци с охранителите и служителите на изпълнителя в охранявания обект; 3/ несъгласие с предложения анекс за увеличаване на месечното възнаграждение по договора.

            Не е спорен и факта на получаване на изявлението и отказа на изпълнителя да приеме същото, с твърдения, че не изхожда от представляващия възложителя и не е налице посоченото в изявлението неизпълнение на задълженията.

            За установяване факта на изпълнение по договора и наличие на посочените нарушения в пропускателния режим, по делото са разпитани свидетелите на страните, както следва: В Д Х на ищцовата страна и Н И. М, З А И и И Г М – на ответника.

            При извършената справка в Търговския регистър по партидата на ищцовото дружество, съдът установи, че лицето И Г М е управител на същото, поради което показанията му не следва да бъдат кредитирани при разглеждане на делото.

            От свидетелските показания се установява обстоятелството, че в периода от сключване на договора, до предаване на обектите на „Полимери“ АД дейността по охраната им е изпълнявана от ответника. За целта са били поставени обозначения на обекта за осъществяваната охрана, служители дружеството са извършвали охранителна дейност, допускали са в обекта лицата, които са се легитимирали като представители на дружеството. Установява се още, че Зорница Илиева е имала безпрепятствен достъп до обектите на ищеца, охранявани от служители на ответника „Делта гард“ ООД. Свидетелката посочва, че първият път, когато е ходила в обекта е било по повод на инвентаризация на имуществото, но не е имало пречки за достъпа й до него. Такива не са й били създавани и при следващите посещения, при които охраната се е осъществявала именно от служители на „Делта гард“. Установява се още, че в периода от м.март 2014г. до м.09.2014г., когато е станало предаването на обектите на територията на „Полимери“ е имало две охранителни фирми – тази за обектите на „Полимери инвест“ АД и тази за обектите на „Полимери“ АД.

            Изводът за изпълнение на поетите задължения от страна на ответника по охрана на обекта не се опровергава от показанията на свидетеля на ищеца, тъй като същият посочва, че в обекта е имало охрана, но не помни и не е разбрал на коя фирма са били служители. Твърди, че е подал жалба в полицията за недопускането му на обекта, но не може да посочи коя от охранителните фирми е препятствала достъпа му и този на собствениците Баневи.

            Съвкупния анализ на свидетелските показания и писмените доказателства, между които констативните протоколи съставени от полицията за проверка на охраната на обектите на „Полимери инвест“ АД, обосновава извод за надлежно изпълнение на поетите от ответника задължения по сключения между страните договор. Не се установи и посоченото в изявлението за разваляне нарушение на пропускателния режим чрез недопускане на Зорница Илиева до охраняваните обекти.

            Още повече, че независимо от отправеното изявление ответникът изпълнител е продължил да осъществява дейността по охрана, в изпълнение и съобразно подписаното между страните споразумение, при липса на изрично противопоставяне            от ищцовата страна - възложител. Факта на неплащане на договореното възнаграждение и липса на осчетоводяване на издадените за същото фактура и проформа - фактури не могат да обосноват извод за разваляне на договора, при липса на посочените по-горе предпоставки.

            По делото, въпреки предоставената възможност, не са събрани доказателства за наличие на другите посочени в изявлението нарушения по договора, а и в същия не се съдържа задължение за посочване поименно на служителите, които ще осъществяват охраната на обектите, в изпълнение на договора. Несъгласието с направеното предложение за увеличаване на договореното възнаграждение само по себе си не представлява неизпълнение на договора, което да обоснове развалянето му.

            Предвид изложеното съдът намира, че по делото е установено по безспорен начин съществуването на облигационно правоотношение, по което ответникът е изправна страна, поради което на същия се дължи възнаграждение в договорения размер за периода на осъществяването на охранителната дейност – от приемане на обекта на посочената в договора дата до предаване на обекта на 16.09.2014г., в размер на 114 662лв.

Предвид изложеното съдът намира, че предявеният иск е неоснователен и като такъв същият следва да бъде отхвърлен.  

С оглед съвпадане изводите на двете инстанции обжалваното решение на ВОС следва да бъде потвърдено.

При този изход на спора и съгласно разпоредбата на чл.694, ал.7 от ТЗ въззивникът „Полимери инвест“ АД /в н./ следва да бъде осъден да заплати по сметка на съда дължимата за производството държавна такса, възлизаща на 573,31лв.

На основание чл.78 от ГПК и направеното искане въззивникът  „Полимери инвест“ АД /в н./ следва да бъде осъден да заплати на „Делта гард“ ООД направените в настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение. Съдът намира, че направеното от въззивника възражение за прекомерност на същото, договорено и заплатено в размер на 5 000лв., е основателно, тъй като делото не представлява фактическа и правна сложност, поради което и на основание чл.78, ал.5 от ГПК същото следва да бъде намалено до 3 830лв., към минимално определения размер по Наредба №1/2004г., който да бъде присъден в полза на въззиваемата страна.  

Воден от горното, съдът                            

                                                                                                                             

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №593/19.07.2018г. по т.д.№1249/2017г. на ВОС в частта, с която е отхвърлен предявения от „Полимери инвест“ АД, ЕИК 201665072  /в несъстоятелност/ срещу „ДЕЛТА ГАРД“ ООД, ЕИК 131506744, със седалище гр.София иск за приемане за установено, че не съществува вземане в полза на „ДЕЛТА ГАРД“ ООД, ЕИК 131506744 гр.София за разликата над 24 338лв. до 139 000лв. по договор за охрана от 19.03.2014г. за периода от 25.03.2014г. до 16.09.2014г.

ОСЪЖДА „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД ЕИК 201665072  /в несъстоятелност/ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Апелативен съд Варна сумата от 573,31лв., представляваща дължимата за производството държавна такса, на основание чл.694, ал.7 от ТЗ.

ОСЪЖДА „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 201665072 /в несъстоятелност/ ДА ЗАПЛАТИ на „ДЕЛТА ГАРД" ООД, ЕИК 131506744, със седалище гр.София сумата 3830лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл.78, ал.3 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

            РЕШЕНИЕ №593/19.07.2018г. по т.д.№1249/2017г. на ВОС в частта, с която е прието за установено по иска на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 201665072, /в несъстоятелност/, че не съществува вземане на „ДЕЛТА ГАРД" ООД, ЕИК 131506744, със седалище гр.София в размер на 24 338 лв. по договор за охрана от 19.03.2014г. за периода от 25.03.2014г. до 16.09.2014г., е влязло в законна сила.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: