О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 757

 

                 гр.Варна, 11.11.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на единадесети ноември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* в.т.д. № 664  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по частна жалба от „ПС е*”ООД против определение № 401/19.09.2014г. по т.д. № 437/14г. на ШОС , с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на СГС.

    В частната жалба се прави възражение за съществуваща клауза по процесния договор, уговаряща между страните договорна местна подсъдност.Моли за отмяна на атакуваното определение и определяне като местно компетентен по спора – ШОС.

    Не е постъпил писмен отговор от ответника по частната жалба „К* Д*”ЕООД.

    ВнАС прецени следното:

    Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна.

    Разгледана по същество същата е основателна.

    Спорът пред ШОС е по иск на „ПС е*”ООД против „К* Д*”ЕООД за заплащане на парични суми – главница и обезщетение за забава. Следователно е налице имуществен спор , който не попада в изключенията по чл.109 ГПК. И на осн. чл.117,ал.2 ГПК страните по този спор могат да посочат друг съд , а не този по седалището на ответника по чл.105 ГПК, на който делото да е местно подсъдно. Изпълнено е условието тази договорна местна подсъдност да е обективирана в писмен договор между страните- представения с исковата молба договор от 18.06.2012г.

    Следователно по волята на страните и в съответствие с процесуалния закон е дерогирана общата местна подсъдност. Спорът следва да се реши от ШОС , а не от СГС – съдът по седалището на ответника.

    Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОТМЕНЯ определение № 401/19.09.2014г. по т.д. № 437/14г. на ШОС.

    ВРЪЩА  делото на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по спора.

    Определението не подлежи на обжалване.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: