П Р О Т О К О Л

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА        ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 02 декември                                   2015 година            

В публично заседание в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                           ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                               ДАРИНА МАРКОВА        

Секретар Е.Т.

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя на състава търговско дело № 664 по описа за 2015  година. 

На основание чл.150 ГПК, заседанието се провежда с осъществяване на звукозаписЗа това обстоятелство участниците в процеса са уведомени.

 

На именното повикване в 15:00 часа  се явиха:

Въззивникът Община Дългопол, гр.Дългопол, редовно призован, представлява се от Г.К.Г. ***.

Въззиваемата страна „Технокар” ЕООД  гр.Варна, редовно призована, представлява се от М.Ц. и адв.П.С., редовно упълномощени и приети от съда от преди, с изрично упълномощаване за сключване на спогодба.

Въззивникът Г.Г.: Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото. 

Адв.Ц.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът   не  намира   процесуални    пречки  по  хода  на делото,   поради   което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА

И ПИСМЕНИЯ ОТГОВОР

В съответствие с определение от закрито с.з. № 709 от 26.10.2015 г., което е връчено на страните.

 

Съдът докладва постъпила молба с вх.№ 7591 от 02.12.2015 г,, в която страните заявяват, че са постигнали съгласие и са налице пълномощия на процесуалните представители за подписване на съдебна спогодба.

 

Въззивникът Г.Г.: Постигнали сме спогодба, уредили сме изцяло отношенията между нас по образуваното първоинстанционно дело № 2363/2013 г. на Варненски окръжен съд и съответно по в.т.д. № 664/2014 г. по описа на Варненски апелативен съд. Уредили сме включително разноските. Моля, да одобрите постигнатата между нас спогодба.

Адв.Ц.: Постигнали сме уреждане на отношенията помежду ни и сме постигнали спогодба.

 

Страните заявиха, че са постигнали СЪДЕБНА СПОГОДБА в следния смисъл:  

      

1.            ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, гр. Дългопол, обл. Варна, ул. «Г. Димитров» № 105, БУЛСТАТ: 000093524, представлявано от Кмета на общината Г.Г. се задължава да заплати на „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК: 103093128, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” 310, представлявано от Управителя Григор Фиданов  следните суми:

1.1.             сумата от 73 352.08 лева (седемдесет и три хиляди триста петдесет и два лева и 08 ст), представляваща извършени услуги по сметоизвозване по договор за услуга „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Дългопол за периода 2010-2013г.” с изх.№45/19.08.2010 година, на осн. чл.79 от ЗЗД, по фактури №№4046/30.09.2011г., 4860/31.10.2011г., 4048/31.11.2011г., 4862/30.12.2011г., 4050/31.01.2012г., 4052/29.02.2012г., 5547/30.03.2012г., 5549/30.04.2012 г.,  5552/31.05.2012 г., 5554/30.06.2012г., 5556/31.07.2012 г.,  4054/31.08.2012 г., 4056/30.09.2012 г., 5799/31.10.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба -19.12.2013г. до окончателното плащане.

1.2.             сумата от 5402.30 лева (пет хиляди четиристотин и два лева и 30 ст), представляваща мораторна лихва върху главниците по посочените в т.1.1. по -горе фактури, както и върху тези по фактури с №№5553/30.06.2012г., 5555/31.07.2012г.,  4053/31.08.2012г., 4055/30.09.2012г.  и   5798/31.10.2012г., дължима за периода, считано от датата следваща падежа на задълженията по всяка една от цитираните фактури до 18.12.2013 г., на осн.чл. 86 от ЗЗД.

1.3.             сумата от 41665.36 лева (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 36 ст), представляваща извършени услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, възложени с договор за услуга „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Дългопол” с изх.№23/17.04.2013 година, на осн. чл.79 от ЗЗД, по фактури № 6360/30.06.2013 г.; № 6361/30.06.2013 г.;№ 6364/31.07.2013 г.; № 6363/31.07.2013 г.; № 6365/26.08.2013 г.; № 6366/26.08.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба -19.12.2013г. до окончателното плащане.

1.4.             сумата от 944.47 лева (деветстотин четиридесет и четири лева и 47 ст), представляваща мораторна лихва върху главниците по посочените в т.1.3. по -горе фактури, дължима за периода, считано от датата следваща падежа на задълженията по всяка една издадените фактури до 18.12.2013 г., на осн. чл.86 от ЗЗД.

1.5.      сумата от 2458.51 лева (две хиляди четиристотин петдесет и осем лева и 51 ст), представляваща извършени услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, възложени съгл. уведомително писмо №2600-473/11.09.2013г и съгласно справка от 18.09.2013г., за което са издадени ф-ра № 6368/18.09.2013 г. на стойност 1727.86 лева и ф-ра № 6367/18.09.2013 г. на стойност 520.65 лева, ведно със законната лихва върху главниците по двете фактури от датата на исковата молба – 19.12.2013г. до окончателното изплащане на задължението.

1.6.             сумата от 14.43 лева (четиринадесет лева и 43 ст), представляваща мораторна лихва  за забава върху главниците  по ф-ри № 6368/18.09.2013 г.  и 6367/18.09.2013 г., начислена  за периода 19.11.2013- 18.12.2013г. на основание чл.  чл.86 от ЗЗД

1.7.             сумата от 12975,35 (дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и 35 ст), представляваща реализираните от „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК: 103093128 разноски в производството по т.д. 2363/2015 г., по описа на ВОС и формирана като сбор от следните суми:

-        3395,35 лева - половината от заплатената от ищеца в първоинстанционното производство ДТ

-        7800,00 лева – заплатено от ищеца в първоинстанционното производство адвокатско възнаграждение

-        1770,00 лева – заплатени от ищеца в първоинстанционното производство разноски за изготвяне на ССЕ и СТЕ.

-        10,00 лева – заплатена от ищеца в първоинстанционното производство ДТ за издаване на съдебни удостоверения

1.8.         сумата от 5000,00 лева (пет хиляди лева), представляваща заплатено от ищеца във въззивното производство адвокатско възнаграждение.

 

2.                   ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, гр. Дългопол, обл. Варна, ул. «Г. Димитров» № 105, БУЛСТАТ: 000093524, представлявано от Кмета на общината Г.Г., се задължава да заплати в полза на „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК: 103093128, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” 310,  задълженията си, посочени от т.1.1. до т.1.8 по-горе в срок до 31.03.2016 г. (тридесет и първи март две хиляди и шестнадесета година).

3.                   Плащанията погасяват задължението в последователността по чл. 76, ал. 2 от ЗЗД, а именно: разноски, лихва и главница.

4.                   В случай на забава при плащането на дължимите по настоящата спогодба суми, „ТЕХНОКАР” ЕООД, ЕИК: 103093128 има право да се снабди с изпълнителен лист за вземанията си.

Поради, което страните окончателно са уредили спора си предмет на т.д.№ 2363/2013 г. по описа на Варненски окръжен съд.

Настоящата спогодба има значение за страните на влязло в сила решение на съда.

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

1/За Община Дългопол гр.Дългопол

 

Г.К.Г. – Кмет:

 

Удост № 13/01.11.2015 г.

изд. от Общинска избирателна комисия

Л.к.№ ХХХХХХХХХ изд.14.09.2009г.

МВР Варна                 

 

2./За „Технокар” ЕООД гр.Варна:

 

Адв.М.Д.Ц.:

 

Л.к. № ХХХХХХХХХ изд.02.10.2006 г.

МВР Ловеч

Пълном. на л. 972 от т.д.№ 2363/13 г.  ВОС.   

 

 

Адв.П.С.С.:

 

Лк. ХХХХХХХХХ изд.08.06.2015 г.

МВР Варна

Пълном. на л.2086 от т.д.№ 2363/13 г. ВОС.

 

Съдът намира, че постигнатата съдебна спогодба по делото не противоречи на закона и на добрите нрави, че за сключването й процесуалните представители на страните са надлежно упълномощени, че със същата се решава изцяло и напълно повдигнатия правен спор между страните, поради което и на осн. чл.234 ал.1 ГПК същата следва да бъде одобрена от съда.

Водим от горното, съдът

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОДОБРЯВА така постигнатата и описана по - горе спогодба.

ОБЕЗСИЛВА решение № 585/10.07.2015 г. по т.д.№ 2363/2013 г. по описа на Окръжен съд – Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 664/2015 г. по описа на ВАпС и по т.д.№ 2363/2013 г. по описа на ВОС. 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ, в едноседмичен срок от днес.

На основание чл.78, ал.9 от ГПК настоящият съд, след влизане в сила на настоящата спогодба:

Половината от внесената от ищеца държавна такса по т.д.№ 2363/13 г. в размер на 3395.35лв. да се върне на „Технокар” ЕООД от първоинстанционния съд – Варненския окръжен съд.

Сумата от 1697.68 лв., представляваща половината от внесената държ.такса по възззивното обжалване, по което е образувано в.т.д.№ 664/2015 г. по описа на Апелативен съд -Варна, да се върне на Община Дългопол гр.Дългопол.

Указва на страните да посочат банкови сметки, по които сумите ще бъдат преведени.

 

   ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.30  часа.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                                                                            

                                                                                      2.

                                                            

 

                                                               СЕКРЕТАР: