ОПРЕДЕЛЕНИЕ

756

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  11.11.2014 г. в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                              ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                                                                   К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 666 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Б* П* Б*” АД – гр.София срещу определение №3680/23.09.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. №865/2009 г., с което е одобрена частична сметка за разпределение №2 в производството по несъстоятелност на „М* Б* С* Р*”  ООД /н/ - гр.Варна.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Недопустимо е инцидентно оспорване в производство по обжалване на одобрена сметка за разпределение на решения на Събрание на кредиторите. Защитата е чрез искане до съда по несъстоятелността за отмяна на решението по реда на чл. 679-ТЗ, което се прави в 7-дневен срок от провеждане на събранието съгласно ал.2, като този срок в случая отдавна е изтекъл. Определянето с решение на Събранието на кредиторите от 07.03.2014 г. на окончателно възнаграждение на освободения синдик и неговия размер не могат да бъдат коментирани, тъй като решението е влязло в сила и обвързва длъжника и кредиторите. Очевидно е, че след като синдикът е освободен по негова молба в хода на производството, възнаграждението му се определя при приключване на дейността му, а не при приключване на несъстоятелността. Възнаграждението на синдика като разноски по несъстоятелността по чл.723, т.2 - ТЗ може да бъде включено и в частична сметка за разпределение, доколкото основанието за него съществува и с оглед наличните от осребряването суми попада в реда на вземанията по чл.722, ал.1–ТЗ съобразно реда, привилегиите и обезпеченията - чл.721, ал.1 във връзка с ал.2 – ТЗ.

Ето защо, обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №3680/23.09.2014 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д.№865/2009 г., с което е одобрена частична сметка за разпределение №2 в производството по несъстоятелност на „М* Б* С* Р*”  ООД /н/ - гр.Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.