ОПРЕДЕЛЕНИЕ

741

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  18.11.2016 г. в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 666 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба по чл.274, ал.2 -ГПК от „Рос Ойл” ЕООД -гр.Варна срещу определение №3135/29.09.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по в.т.д.№1356 /2016 г., с  което е прекратено производството по частната му жалба срещу разпореждане за незабавно изпълнение от 04.12.2015 г. по ч.гр.д.№14934/2015 г. на ВРС, 46 с-в.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Жалбоподателят действително няма правен интерес от обжалване на заповедта за изпълнение, тъй като същата е обезсилена от ВРС предвид непредявяване с оглед подаденото от него възражение в срока по чл.415, ал.1 - ГПК от заявителя – „Сибанк” ЕАД -гр.София на иск по чл.422, ал.1-ГПК за установяване на вземането, за което е била издадена заповедта за изпълнение. Вярно е, че заявителят е обжалвал с частна жалба от 06.10.2016 г. разпореждането за обезсилване на заповедта за изпълнение и на изпълнителния лист, но само по отношение на други двама длъжници – „Петрол холдинг” АД и „Нафтекс Петрол” ЕООД, които не са подали възражения срещу заповедта за изпълнение. Видно от петитума на частната жалба на „Сибанк” АД, приложена към отговора на настоящата частна жалба, жалбоподателят е направил изрично искане с акта на съда да бъде посочено, че заповедта за изпълнение и изпълнителният лист се обезсилват само в частта относно възразилия солидарен длъжник – „Рос Ойл”, ЕИК ***.

При това положение, частната жалба, производството по която е прекратено, е недопустима поради липса на правен интерес, предвид което обжалваното прекратително определение следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ПОТВЪРЖДАВА определение №3135/29.09.2016 г. на Окръжен съд Варна - ТО по в.т.д.№1356 /2016 г., с  което е прекратено производството по частната жалба на „Рос Ойл” ЕООД - гр.Варна срещу разпореждане за незабавно изпълнение от 04.12.2015 г. по ч.гр.д.№14934/2015 г. на ВРС,46 с-в.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.