РЕШЕНИЕ

   № 273

               гр.Варна, 23.11.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 22.11.2018 г. в  състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 666 по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Т.М.Й. *** обжалвал решение №90/28.09.2018 г. на Окръжен съд  Шумен по т.д. №125/2018  г., с което е потвърден отказ с рег.№20180710164616/20.07.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ за вписване в търговския регистър на заличаването му като като член на УС на „Струма автотранспорт“ АД -гр.Шумен. Моли решението да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което отказът бъде отменен, като на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията да бъде указано да впише заявеното обстоятелство по партидата на дружеството в ТР.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

В чл.233, ал.5 - ТЗ е предвидено поискалият заличаване в търговския регистър член на съвета да може сам да заяви за вписване това обстоятелство, ако дружеството не направи това в 6 месечен срок от получаване на уведомлението. В случая заявителят е отправил две уведомления до акционерното дружество на известния му адрес на управление: гр. Шумен, ул.“Генерал Скобелев“ №70, ет.2, ап.16, който е вписан в търговския регистър след изправяне на фактическа грешка – липсващ номер на сградата, на 13.10.2008 г. Първото уведомление за освобождаване на заявителя от УС на АД по взаимно съгласие, евентуално – за освобождаване с предизвестие, е изпратено на същия адрес на дружеството чрез телепоща на 10.01.2018 г., като същото се е върнало неполучено с отразяване върху плика относно ненамирането на адресата – „Преместен на друг адрес“. Второто уведомление, изпратено с препоръчана поща с обратна разписка, е върнато поради недоставяне на пратката, без отразяване на причината за това в известието за доставяне. Въпреки това следва да се приеме за достатъчно отразяването с щемпела на „Български пощи“ ЕАД на причината за невръчване на първото уведомление – преместване на адресата на друг адрес. Касае се за официално удостоверяване, ползващо се с обвързваща материална доказателствена сила, направено от длъжностно лице в кръга на службата му по ред, предвиден в Закона за пощенските услуги и в Общите правила за условията за доставяне на пощенски пратки и пощенски колети на „Български пощи“ ЕАД. Към него не могат да се предявяват изисквания за връчване на съобщения по реда на ГПК. След като от посоченото удостоверително изявление се установява, че акционерното дружество е сменило адреса си на управление, без да впише новия си такъв в търговския регистър, следва да се приеме, че уведомлението, изпратено на регистрирания адрес на управление, е било редовно доставено на адресата. Доколкото жалбоподателят е изчакал изтичането на тримесечния срок на предизвестие съгласно устава на дружеството, както и шестмесечния срок по чл.233, ал.5 - ТЗ за заявяване на освобождаването му от дружеството, каквото не е последвало в този срок, той има право да заяви за вписване в ТР на заличаването си като член на УС на АД и длъжностното лице по регистрацията е следвало да впише заявеното заличаване.

Отказът за вписване в търговския регистър на заявената от члена на съвета промяна в обстоятелствата е неправилен, както и решението на ОС Шумен, с което жалбата срещу него е оставена без уважение и отказът е потвърден. Ето защо, обжалваното решение следва да се отмени, като вместо него бъде постановено друго решение, с което отказът бъде отменен, като на длъжностното лице по регистрацията при АВ бъде указано да впише заявеното от заявителя обстоятелство – заличаване като член на УС на „Струма автотранспорт“ АД -гр.Шумен по партидата му в търговския регистър.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТРРЮЛНЦ съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №90/28.09.2018 г. на Окръжен съд  Шумен по т.д. №125/2018 г., с което е потвърден отказ с рег. №20180710164616/20.07.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ с рег. №20180710164616/20.07.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията и УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията при АВ да впише заявеното от заявителя Т.М.Й. *** – заличаване като член на УС на „Струма автотранспорт“ АД - гр.Шумен по партидата му в търговския регистър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.