ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 04.11.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 666 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Топлофикация Шумен“ ЕАД в несъстоятелност- гр.Шумен чрез управителя Д* Д* с прекратени правомощия срещу определение №3501/02.10.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1507/2019 г., с което производството по иска му по чл.124, ал.1 – ГПК – предмет на делото е прекратено.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Искът на несъстоятелния ищец по чл.124, ал.1 – ГПК, че не дължи на ответника сумите по приетото вземане на последния под позиция №18 в списъка на приетите вземания е недопустим. Защитата на длъжника при оспорване на прието вземане на кредитор, в случая – на „Булгаргаз“ ЕАД-гр.София – ответник по иска, в списъка на приетите вземания е с установителен иск по чл.694, ал.1, т.1 – ТЗ. Условие за предявявяне на иска е длъжникът да е направил възражение по чл.690, ал.1 – ТЗ, което съдът да е оставил без уважение. Доколкото длъжникът не е направил такова писмено възражение пред съда с копие до синдика в законния 7-дневен срок от обявяване на списъка на приетите от синдика вземания в търговския регистър съгласно чл.690, ал.1 във връзка с чл.689-ТЗ, той няма право на иск по чл.694, ал.1-ТЗ. Той няма право и на друг установителен иск, в случая - по чл.124, ал.1 – ГПК, тъй като специалният ред по ТЗ изключва общия ред на защита по ГПК. Ползването на последния би представлявало заобикаляне на специалния закон, поради което е недопустимо.

Определението е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №3501/02.10.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1507/2019 г., с което производството по иска по чл.124, ал.1 – ГПК на „Топлофикация Шумен“ ЕАД в несъстоятелност- гр.Шумен чрез управителя Д* Д* с прекратени правомощия – предмет на делото е прекратено.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с частна касационна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките по чл.280, ал.1 и 2 - ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.