Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

280./гр. Варна, 02.12.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№667/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на „ДАНИЕЛ ТОНИ БГ” ООД, ЕИК 103965412, със седалище гр.Варна срещу решение №713/11.10.2016 год., постановено по т.д.№ 1109/2016  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностно лице по регистрация № 20160705192238 от 08.07.2016 год. за вписване на промени на обстоятелства по заявление образец № А4 с вх.№ 20160705192238 по партидата на „ДАНИЕЛ-ТОНИ БГ” ООД, ЕИК 103965412, със седалище гр. Варна, а именно заличаване на съдружник поради изключването му, вписване промяна във формата на дружеството, седалището и адреса на управление, предмета на дейност, едноличен собственик на капитала.                                                                                                                                             В жалбата се излага, че решението е небосновано и постановено в противоречие с материалния закон, доколкото е налице предвиден в закона ред гарантиращ правата на наложилия запор взискател.                                                           Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.       Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:                                                                                                                   Предмет на обжалване пред Варненския окръжен съд е отказ на длъжностното лице по регистрация № 20160705192238/08.07.2016 годза вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по партидата на „ДАНИЕЛ ТОНИ БГ” ООД, ЕИК 103965412, а именно заличаване на съдружник поради изключването му, вписване промяна във формата на дружеството, седалището и адреса на управление, предмета на дейност, едноличен собственик на капитала.        Отказът е мотивиран с това, че върху дружествените дялове на изключения съдружник са вписани запори в полза на Тонка Стоянова Стоянова и КОНПИ, което отнема възможността, както на дружеството в качеството на трето задължено лице, така и на длъжника, да се разпореждат със запорираните дружествени дялове и да внасят изменения в членствените правоотношения между дружеството и съдружника-длъжник.              Основният спорен въпрос пред настоящата инстанция е сведен до това дали наличето на запор върху дружествен дял на съдружника, препятства прекратяване на членственото му правоотношение, поради изключване.             В теорията и съдебната практика няма спор, че решенията на общото събрание на съдружниците в ООД, касаещи промяна в капитала и персоналния състав, във вътрешните отношения между съдружниците пораждат незабавно действие, като предвидения в чл. 140, ал. 4 от ТЗ ефект на вписването им намира своето проявление само спрямо трети за дружеството лица.                           В случая след отправено по реда на чл.126, ал.3 от ТЗ писмено предупреждение, с решение на общото събрание от 08.06.2016 г., съдружникът Тони Димитров е бил изключен, поради посочените в протокола причини, покриващи фактическия състав на чл.126. ал.3, т.1, 2 и 3 от ТЗ.                            Безспорно към този момент са били налични вписани запори на дружествените дялове от 18.03.2013 г. и 17.02.2016 г., последният заличен на 25.07.2016 г.                                                                                                                                  На съдът е известна разнородната съдебна практика относно действието на запора върху дружествените дялове спрямо възможността на съдружника да се разпорежда с притежавано от него дялово участие, както и липсата на задължително тълкуване на ВКС, с което противоречието в прилагането на закона да е преодоляно. В посоченото в обжалвания съдебен акт Решение № 835 от 28.12.2006 г. на ВКС по т. д. № 472/2006 г., I т. о. е посочено, че след вписване на запора е налице забрана за съдружника да се разпорежда с дружествения си дял и се изследва конкуренцията на правото на му да получи равностойност на дела си при прекратено членство и правото на негов кредитор да предизвика прекратяването на дружеството, за да се удовлетвори от ликвидационния дял на длъжника, обезпечено със запор. Незавсимо, че в решението не се третира въпроса относно възможността на дружеството да прекрати членствените правоотношения със съдружник, поради изключване, следва да се посочи, че това решение и не представлява тълкувателна практика на ВКС, задължителна за съобразяване от съдилищата по смисъла на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК.

Доколкото за запора на дружествен дял няма специално правило, то наред с общите норми уреждащи на действието на запора - чл.452, ал. 1 и 3 от ГПК, следва да се отчита и специфичния способ на изпълнение на паричен дълг, насочен към комплексно право, имащо само отчасти имуществено изражение.  

 

 

 

 

Имуществените права, като елемент на членственото право в ООД, имат характер на вземания, поради което запорирането на дела, следва да се третира като запор на вземане за ликвидационен дял, който ще се формира при прекратяване на членството с предизвестие по реда на чл. 517, ал.3 ГПК, когато взискателят пристъпи към изпълнение.

Ако преди упражняване на правата по чл.517, ал.3 от ГПК, съдружникът с цел да осуети удовлетворяването на кредитора си, предприеме действие на разпореждане с дяловете си, то безспорно в този случай, приложение ще намери нормата на чл. 451, ал.1 от ГПК, включваща императивната забрана за разпоредителни действия със запорираното материално право, тъй като за съдружника, в резултат на извършената от самия него разпоредителна сделка, няма да възникне вземане спрямо дружеството, от което евентуално би се удовлетворил и неговия кредитор, наложил запор върху дружествените дялове.

Такава забрана обаче, не може да се разпростре и по отношение на дружеството, което иска да се освободи от съдружника, било то поради  неплащане на дела си или поради наличие на някой от изрично визираните в чл.126, ал.3 от ТЗ хипотези, тъй като подобно ограничение е противоречие със съществените характеристики на дружеството с ограничена отговорност, което макар и капиталово, се отличава със засилена закрила на личните права на участниците в него.

При съобразяване на тази специфика на дружественото участие в ООД, съдът намира, че действието на запора, извън случаите на разпореждане с дружествения дял от самия съдружник, следва да се отчита само спрямо имуществените права, породени от членството. Израз на тази специфика е специалната норма на чл.73в от ТЗ, чието действие не е ограничено само до плащания по време на съществуване на членственото правоотношение, но и до всички останали вземания, включително и тези възникнали при прекратяването му, каквото е вземането за равностойност на дела на бивш съдружник.

Разпоредбата на чл.73в от ТЗ гарантира, че ако след прекратяване на членството поради изключване, бъдат осъществени разпореждания с вземането, възникнало от това прекратяване, те биха били непротивопоставими на взискателя и той ще може да изисква от дружеството изплащане на съответния дял на съдружника, евентуално ще може да прекрати ООД.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че наличието на вписани към момента на изключване на съдружника  Тони Димитров, запори върху дружествените му дялове, водят до забрана за реализиране на имуществените права от страна на изключения съдружник, но не и до забрана за вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

По изложените съображения съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на Варненския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията и следва да даде задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №713/11.10.2016 год., постановено по т.д.№ 1109/2016  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностно лице по регистрация № 20160705192238 от 08.07.2016 год. за вписване на промени на обстоятелства по заявление образец № А4 с вх.№ 20160705192238 по партидата на „ДАНИЕЛ-ТОНИ БГ” ООД, ЕИК 103965412, със седалище гр. Варна, а именно заличаване на съдружник поради изключването му, вписване промяна във формата на дружеството, седалището и адреса на управление, предмета на дейност, едноличен собственик на капитала и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ на длъжностно лице по регистрация № 20160705192238 от 08.07.2016 год.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише промени в обстоятелства по заявление образец № А4 с вх.№ 20160705192238/05.07.2016 г. по партидата на „ДАНИЕЛ-ТОНИ БГ” ООД, ЕИК 103965412, със седалище гр.Варна, а именно заличаване на съдружник поради изключването му, вписване промяна във формата на дружеството, седалището и адреса на управление, предмета на дейност, едноличен собственик на капитала.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: