О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

774      / 06.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, първи състав, в закрито заседание на горепосочената дата в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                   ЧЛЕНОВE: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Г. Йовчев ч.в.т.д.№ 667/2019 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано е по въззивна жалба на В.Р.М. *** срещу решение № 55/09.08.2019г., постановено по т.д. № 2/2019г. по описа на ОС – Разград.

След като се запозна с книжата по делото и извърши служебна проверка по редовността и допустимостта на жалбата, съдът установи следното:

Първоинстанционният съд е администрирал въззивната жалба и с оглед редовността на същата е пристъпил към размяна на книжата.

Едновременно с депозиране на въззивната жалба е отправено и искане от В.Р.М. за изменение на решението в частта за разноските. Същото е било надлежно администрирано от РОС, но след връчване на преписи от молбата по чл. 248 ГПК на другата страна липсват данни съдът да се произнесъл по молбата. Ето защо, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за произнасяне по молбата за изменение на решението в частта за разноските, което да се съобщи на страните и в случай на постъпила частна жалба тя да се изпрати за разглеждане от ВАпС ведно с въззивната жалба срещу постановеното по т.д. № 2/2019г. на РОС решение.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 667/2015 год. по описа на АС - Варна.

ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за произнасяне по молбата на В.Р.М. *** по чл. 248 от ГПК. След съобщаваен определението на страните, в случай на депозиране на частна жалба по реда на чл. 248, ал. 3 ГПК, същата да се изпрати на Варненския апелативен съд ведно с въззивната жалба за разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: