ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№     760                  /    12.11.        2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* в. ч. т. дело № 668/2014 г. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.М.М. ***, чрез адв. Г. Н. ***, против Определение № 3770 от 26.09.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 604/2014 г., с което е отменено определение на същия съд № 1979 от 20.05.2014 г. по същото дело, с което жалбоподателката е била освободена от внасяне на държавни такси и разноски в производството на основание чл. 253 от ГПК, поради промяна в обстоятелствата. Жалбоподателят М.М. излага своите аргументи за неправилност на определението. Не оспорва, че е получила сумата, определена от ОС като ликвидационен дял, но счита, че изплащането й не водел до извода, че предявеният иск се признава, което евентуално може да доведе до претенция за връщане на сумата обратно като платена без основание. Неправилно съдът е приел, че искът не се оспорва без да е налице признание на иска. Моли за отмяна на това определение.

Производството по чл. 83, ал. 2 от ГПК е едностранно охранително, поради което не следва да се връчва препис от частната жалба на насрещата страна.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

Предмет на т. д. № 604/2014 г. по описа на ВОС е иск с правно основание чл. 125, ал. 3 от ТЗ за сума от 500 000 лева, претендирана като равностойността на припадащия се на ищцата дружествен дял от имуществото на „ММ-13” ЕООД – гр. Варна, получен вследствие наследствено правоприемство от баща й – М* Н* М* /починал на 31.12.2013 г./. С Определение № 1979/20.05.2014 г. по т. д. № 604/2014 г. ВОС е освободил ищцата от внасянето на 20 000 лева държавна такса по предявения иск, като е съобразил наличие на предпоставките по чл. 83, ал. 2 от ГПК за липса на възможност за заплащане на такси и разноски в производството.

С молба от 26.09.2014 г. ответното дружество представя доказателства за изпащане по сметка на ищцата на сума в общ размер от 251 091.80 лева (249 424.80 лв. и 1 667 лв.). Същата не оспорва, че е получила тази сума. Сумата е изплатена, видно от отговора на дружеството и от посочената молба, като ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

Следователно в патримониума на ищцата е постъпила сума в размер на 251 091.80 лв. по която между страните не се спори, че е дължима. Няма нужда искът да се признава изцяло по основание и размер, за да се съобрази новонастъпилия факт на признанието до посочения размер позволяващ на ищцата да заплати дължимата държавна такса.

С оглед гореизложенто, отпаднала е невъзможността на ищцата да заплати дължимата държавна такса в размер на 20 000 лв., поради което обжалваното определение следва да се потвърди. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3770 от 26.09.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 604/2014 г.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя пред ВКС на РБ, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                       

                                                                                         2.