О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№   794  / 13.11.  2019 година                      Град Варна

          Апелативен съд – Варна, търговско отделение, на горепосочената дата, в закрито заседание в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

 МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от А. Братанова ч.в.т.д. № 668/2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба от С.Г.С., лично и като пълномощник на С.И.С.,*** против определение № 5188/21.05.2019 г. постановено по т. д. № 244/2019 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на жалбоподателите С.Г.С., лично и като пълномощник на съпруга си С.И.С., за освобождаване от държавна такса, дължима по подадената частна касационна жалба срещу постановеното по т.д. № 244/2019 г. по описа на ВОС определение № 924/11.03.2019 г. на осн. чл. 83, ал. 2 ГПК.

В частната жалба се твърди недопустимост, неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното определение, без да са изложени конкретни обстоятелства обосноваващи тези твърдения. Жалбоподателите считат, че не са налице основания за оставяне на молбата без уважение, като съдът е бил длъжен служебно да извърши необходимите справки. Иска се въззивният съд да отмени обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срока по чл.274 от ГПК и е допустима.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите по т.д. 244/2019г. на ВОС, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

ВОС с определение № 924/11.03.2019г. по т.д. № 244/2019 г., като въззивна инстанция, се е произнесъл по депозирана от С.Г.С., лично и като пълномощник на С.И.С., частна жалба срещу определение № 3425/30.03.2017г. по ч.гр.д. № 14627/20111г. на ВРС.

Постановеното от ВОС определение № 924/11.03.2019 г. в потвърдителната му част (досежно искането по чл. 83 ГПК) е обжалвано с частна касационна жалба вх. № 11301/10.04.2019г. по вх. рег. на ВОС.

С оглед инкорпорираното в частната касационна жалба ново искане за освобождаване от заплащане на държавна такса, ВОС с разпореждане № 3983/12.04.2019 г. е дал подробни указания на молителите за представянето на необходимите доказателства по см. на чл. 83, ал. 2 ГПК.  Съобщението, ведно с препис от разпореждане № 3983/12.04.201 9г., е било редовно връчено на страната лично чрез С.С. на 30.04.2019 г. До датата на постановяване на обжалваното с настоящата частна жалба определение № 5188/21.05.2019г. молителите не са изпълнили дадените им от съда указания, респ. не са представили доказателства за заплащане на дължимата държавна такса по частната жалба. Предвид липсата на доказателства и необосноваността на отправеното искане по чл. 83, ал. 2 ГПК ВОС с определение № 5188/21.05.2019 г. е оставил молбата на жалбоподателите за освобождаване от държавна такса по частна касационна жалба вх. № 11301/10.04.2019г. по вх. рег. на ВОС срещу определение № 924/11.03.2019г. по т.д. № 244/2019г. на ВОС без уважение.

Обжалваното определение е правилно.

Съгласно чл. 83, ал. 2 ГПК такси и разноски не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че не разполагат с достатъчно средства за заплащането им. Преценката на съда има съвкупен характер  и включва изследване на имущественото състояние на страната, установено с нарочна декларация /чл. 83, ал.2, т.2 ГПК/. Ако към молбата не са приложени нужните доказателства, съдът следва да даде на страната възможност за тяхното представяне, което администриращият съд е сторил. Непредставянето на необходимите доказателства, удостоверяващи липсата на достатъчно средства за заплащането на държавна такса е относимо към основателността на искането по чл. 83, ал. 2 ГПК /определение № 543/04.09.2019 г. на ВКС по ч. т. д. № 1460/2019 г., II т. о., ТК/. Изтичането на законоустановения срок за изпълнение на указанията на съда и бездействието от страна на молителите, в т.ч. непредставянето на декларация за имуществено състояние, води до извода за недоказаност на твърденията за липса на финансови средства по смисъла на чл.  83, ал. 2 ГПК.

Неоснователна е тезата, че в производството по чл. 83, ал.2 ГПК съдът е длъжен служебно да събере относимата информация за имущественото състояние на молителите. По въпроса за освобождаването от държавна такса е налице задължителна както за съда, така и за участниците в процеса тълкувателна практика, съгласно която съдът освобождава страната от заплащане на държавна такса на основание чл.83, ал.2 ГПК тогава, когато от представените за целта доказателства намери, че тя е материално затруднена по начин, че няма да може да упражни предоставените ѝ процесуални права по делото, в частност по жалбата /вж. т.12 от ТР №6/2012г. на ОСГТК на ВКС/. Ето защо сезиралото съда с искане за освобождаване от заплащане на държавна такса лице, позоваващо се на липсата на финансови средства, необходими за заплащането ѝ, следва да докаже твърдените финансови затруднения и невъзможността да заплати дължимата държавна такса. Съдът е задължен само да укаже, респ. да предупреди за последствията, до които ще доведе бездействието на страната. Липсва правна норма която да вменява визираното от жалбоподателя служебно начало в производствата по чл. 83, ал. 2 ГПК.

С оглед гореизложеното и поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции относно липсата на предпоставките по чл. 83, ал. 2 ГПК, настоящият състав на ВАпС намира за правилно и законосъобразно определение № 5188/21.05.2019 г. постановено по т. д. № 244/2019 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което искането за освобождаване от държавна такса дължима по подадената частна касационна жалба срещу постановеното по т.д. № 244/2019г. по описа на ВОС определение № 924/11.03.2019г. на осн. чл. 83, ал. 2 ГПК е оставено без уважение.

На осн. чл.77 от ГПК, жалбоподателите следва да бъдат осъдени да заплатят по сметката на ВнАС, сумата от 15 лв. – държавна такса за настоящото производство.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 5188/21.05.2019г. постановено по т. д. № 244/2019г. по описа на Варненски окръжен съд.

ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН ********** и С.И.С., с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Апелативен съд – гр. Варна, сумата от 15 (петнадесет) лева, представляваща държавна такса по частната жалба, на осн. чл.77 от ГПК.

Определението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателите.

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ: