Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№30

 

Гр.Варна, 28.01.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и осми януари през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 669 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на „Пропърли Сървисис“ ООД със седалище гр.Варна срещу решение № 757 от 16.10.2018г. на Варненски ОС по търг.дело № 1166/18г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20180705122212 от 16.07.2018г., постановен по заявление вх.№ 20180705122212 по партидата на „Пропърли Сървисис“ ООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и нарушение на процесуалните правила.

Твърди че липсва произнасяне по заявеното от съдружника напускане и настъпилото прекратяване с изтичането на срока по чл.125 ал.2 от ТЗ. Сочи инициираната и неосъществена процедура по напускане с молба, отправена до общото събрание не е предмет на инициираното вписване след настъпване на обстоятелството – прекратяване на членственото правоотношение с едностранно изявление. Излага, че в първия случай възникват облигационни отношения между прекратилия участието си в дружеството продавач и купувача и дружеството няма задължения към напусналия съдружник за разлика от уреждане на имуществените последици при прекратяване с предизвестие в хипотезата на чл.125 ал.3 от ТЗ., които правоотношения се развиват между напусналия съдружник и дружеството. Напускането на съдружника е доброволен акт, поради което и не може да бъде поставяно в зависимост от уреждане на имуществените отношения по чл.127 във връзка с чл.125 ал.3 от ТЗ между напускащия съдружник и дружеството. Уреждането на имуществените отношения се явява закономерна последица от прекратяване на членственото правоотношение, а не условие за неговото настъпване. Сочи че едностранното прекратяване на членственото правоотношение от страна на съдружника е уредено от закона като потестативно право, което той упражнява с едностранно волеизявление, направено в предвидената от закона писмена форма, чието прекратително действие е обусловено само от настъпване на установения в закона модалитет – изтичането на предвидения тримесечен срок, когато не са налице пречки за пораждане на прекратителния му ефект. Законът не обуславя действието на волеизявлението на съдружника от неговото приема от органите на управление на дружеството под формата на решение за прекратяване на членството, нито от уреждане на имуществените последици от прекратяването. Твърди че в компетентността на регистърния орган е да следи за изтекъл срок на надлежно връчено на дружеството предизвестие по чл.125 от ТЗ и да констатира формално настъпилото обстоятелство, което подлежи на вписване и е зависещо единствено и само от волята на напускащия.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ 20180705122212 е подадено от адвокат с изрично пълномощно от представляващия дружеството управител за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в членския състав – заличаване на М.П. С. като съдружник. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А4 на Наредбата № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението е подадено от легитимирано съгласно чл.15 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ лице.

Не е спорно пред въззивна инстанция че към заявлението са представени – писмено предизвестие по чл.125 ал.2 от ТЗ от съдружника М.С. за напускане на дружеството, както и че към датата на подаване на заявлението тримесечният срок е изтекъл. Не е спорно и че няма взето решение от оставащия съдружник, за освободените от напусналия съдружник дружествени дялове от капитала.

Действително, членственото правоотношение на напусналия по реда на чл.125 ал.2 от ТЗ съдружник се прекратява с изтичането на тримесечния срок, от получаване на предизвестието. Самото прекратяване като последица от изтеклия срок на предизвестието настъпва веднага във вътрешните отношения между съдружника и дружеството. Уреждането на имуществените последици между напусналия съдружник и дружеството не са условие за настъпване на прекратяването на членството /в този смисъл решение № 46 от 22.04.2010г. по търг.дело № 500/2009г. на ІІ т.о./

Членственото правоотношение на съдружника предполага участието му в капитала на дружеството. Поради това и за да бъдат вписани промените по партидата на търговеца в персоналния състав на съдружниците в регистърното производство следва да бъдат представени доказателства за взети решения от общото събрание на дружеството за разрешаване на въпроса с дяловете на напусналия съдружник. Дяловете могат да бъдат поети от оставащ съдружник, да бъдат поети от нов съдружник или капиталът на дружеството да бъде намален с тяхната стойност. Компетентен да вземе решение затова е само общото събрание на съдружниците. Въззивният  съд намира, че представянето на решение от общото събрание за съдбата на освободените дялове от капитала е предпоставка за вписване на промяната в членския състав. Въпросът за дяловете на напусналия съдружник следва да бъде разрешен не за да настъпи прекратяване на неговото членство в дружеството, а за да бъде надлежно вписано това обстоятелство в търговския регистър. Това произтича от необходимостта за защиа на дружествения капитала и запазване на неговото покритие, изискуеми с оглед защитата на третите лица, включително и кредитори на дружеството.

На следващо място заявителят не е спазил изискването на чл.119 ал.4 от ТЗ за представяне на препис от дружествения договор, съдържащ направените изменения, заверен от органа, представляващ дружеството. Нормата на чл.119 ал.4 ТЗ от има изричен характер и изключения в приложението й не са предвидени. Промяната в състава на съдружниците и размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала са обстоятелства, представляващи задължително съдържание на дружествения договор на основание чл.115 т.3 и т.5 от ТЗ. Поради което и промяната в персоналния състав на съдружниците, следва да намери отражение в дружествения договор.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че по заявлението следва да бъде постановен отказ, поради което и обжалваното решението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 757 от 16.10.2018г., постановено по търг.дело № 1166/18г. по описа на Окръжен съд – Варна, търговско отделение.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: