О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 825

 

гр.Варна,   29.11.  2019 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, трети състав, в закрито заседание на горепосочената дата в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                              ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

 МАРИЯ ХРИСТОВА

                                                                                                                                                

Като разгледа докладваното от съдия Р. Славов в. т. д. № 669 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от “Мега Пласт Груп“ ООД-гр. Велико Търново, чрез адв. С., срещу решение № 51/22.07.2019г., постановено по т.д. № 34/2015г. по описа на ОС – Разград.

След проверка редовността на въззивната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в срок, от надлежна страна, чрез надлежно упълномощен адвокат-пълномощник, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Въззивникът обжалва решението в частта, с което:

1) съдът е осъдил “Мега Пласт Груп“ ООД да заплати на М.Г.М., М.М. А. Б. и Т.М.А. сумата 77 346,96 лв., частично от 500 000лв., представляваща дела в капитала на “Мега Пласт Груп“ ООД, след прекратяване на участието в дружеството, поради смърт на техният наследодател М. А. М., по иска, предявен на основание чл. 125, ал. 1, т. 1, предл. 1 вр. чл. 125, ал.3 от ТЗ, ведно със законната лихва от 23.06.2015 г. до окончателно плащане и

2) е отхвърлил предявения от “Мега Пласт Груп“ ООД- гр. Велико Търново против М.Г.М., М.М. А. Б. и Т.М.А. насрещен иск на правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, с петитум ответниците, в качеството им на наследници на М. А. М. да бъдат осъдени да заплатят на ищеца сумата 30 000 лв. /с общ размер на иска 557 006.00 лв./, представляващи неправомерно получени от наследодателя на ответниците  средства / служебен аванс / и неотчетени в касата на дружеството, с която сума се е обогатил за сметка на дружеството без правно основание, ведно със законната лихва върху главницата, от датата на предявяване на иска до окончателно плащане, като неоснователен и недоказан.

След размяна на книжата по въззивната жалба в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор.

 Съдът констатира, че по делото липсват доказателства за внесена държавна такса за въззивно обжалване на първоинстанционното решение в частта, с която се отхвърля насрещния иск и същата възлиза в размер на 600 лв. съобразно обжалваемия интерес в размер на цената на насрещния иск.

Констатираното обуславя нередовността на въззивната жалба, поради което производството по в. т. д. № 669/2019 г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено, а делото – върнато на ОС-Разград за продължаване на действията по администриране на въззивната жалба, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност за разглеждането на същата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 669/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за администриране на въззивната жалба съобразно изложеното по – горе, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.