РЕШЕНИЕ

 

№  352/  09.12.2014 г.               град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                   търговско отделение  трети състав

На осемнадесети ноември                                                                           2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                     ЧЛЕНОВЕ:Радослав Славов

                                                               Петя Хорозова

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 670 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл. 613а ал. 1 вр. с чл. 735 от ТЗ.

Образувано е по въззивна жалба на „Юробанк България” АД срещу решение №97/18.08.2014 г. постановено по т.д. 13/2012 г. по описа на ШОС с което на осн. чл. 735 ал. 1 т. 2 от ТЗ е прекратено производството по несъстоятелност на „Иви - Транс-03” ЕООД със седалище гр. Шумен и е постановено заличаване от ТР на дружеството.

Въззивникът „Юробанк България” АД обжалва решението като неправилно, постановено в нарушение на чл. 735 ал. 1 от ТЗ и иска отмяната му.

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт в срока по чл. 735 ал. 3 от ТЗ и е допустима.

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл. 269 от ГПК констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема:

С молба от 9.07.2014 г. постоянният синдик на „Иви транс 03” ЕООД /в несъстоятелност/ е инициирал свикване на заключително събрание на кредиторите на несъстоятелното дружество, проведено на 15.08.2014 г, на което e изслушан отчетът на синдика по чл. 733 от ТЗ. Съображенията, че единствения материален актив на дружеството не съществува и е безмислено продължаването на производството по несъстоятелност, не са споделени от кредиторите, които са взели решение производството да не се приключва и да продължат действията на синдика по издирване на имуществото на несъстоятелния длъжник.

Основателни са възраженията на кредиторите, че имущество на дружеството, обект на договор за залог сключен между „Юробанк И Еф Джи България” АД, с настоящо наименование „Юробанк България” АД е предадено на отговорно пазене на управителя В.Т.Й. и следва да се предприемат действия по неговото издирване. Видно от доказателствата по делото, като обезпечение на банковия кредит с длъжника „Иви транс 03” ЕООД има сключен писмен договор за залог на движима вещ -  товарен автомобил DAF, влекач модел FT 95,380, дата на производство 0.2.11.2000 г. рег. № Н 2724АК, рама №XLRTE47XSOE536453 със застрахователна стойност 50 000 лв. Синдикът в изпълнение на правомощията си по чл. 658 от ТЗ е задължен да издири имуществото и пристъпи към осребряването му, като за целта може да търси съдействие на държавните органи за намиране на управителя В.Т.Й., включително и да сигнализира за търсене на наказателна отговорност по реда на чл. 206 ал. 2 от НК. След като масата не е изчерпана и изпълнението следва да се насочи към заложеното имущество, за издирването на което не са били предприети никакви мерки, съдът не може с решението си да подменя волята на кредиторите.

Предпоставка за приемане на прекратително решение по чл. 735 ал. 1 т. 2 от ТЗ е решението на заключителното събрание на кредиторите. Само ако преценката на събранието на кредиторите извади от масата на несъстоятелността заложената вещ – товарен автомобил, тогава може да се приеме, че масата е изчерпана и да се постанови решение по чл. 735 ал. 1 т. 2 от ТЗ. В случая кредиторите единодушно са се противопоставили, като са гласували производството по несъстоятелност да продължи с действия на синдика по издирване на имуществото.

При така установеното съдът приема, че не са налице предпоставките по чл. 735 ал. 1 т. 2 от ТЗ за постановяване на решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника от търговския регистър, поради което обжалваното решение следва да се отмени.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ решение №97/18.08.2014 г. постановено по т.д. 13/2012 г. по описа на ШОС с което на осн. чл. 735 ал. 1 т. 2 от ТЗ е прекратено производството по несъстоятелност на „Иви - Транс-03” ЕООД със седалище гр. Шумен и е постановено заличаване от ТР на дружеството.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за извършване на следващите действия по несъстоятелността.

На осн. чл. 624 вр. с чл. 622 от ТЗ препис от решението да се изпрати за вписване в ТР.

Решението може да се обжалва с касационна жалба при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК пред ВКС в 7 дневен срок от вписването му в ТР съгл. чл. 735 ал. 3 от ТЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ :