О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

29/17.01.                                                 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  шестнадесети януари                                            година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                   Ж.Димитрова   

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 670  по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274  ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от С.Г.С. с ЕГН **********,***, в лично качество и като пълномощник на С.И.С. против определение на Варненския окръжен съд, търговско отделение от 19.09.2017г., постановено по т.д. № 1776/2014г., с което е оставена без разглеждане молбата й с вх.№ 24605/31.08.2017г., обективираща възражение за местна неподсъдност на делото на ОС Варна, като недопустима. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение, да прекрати производството по делото пред Варненския окръжен съд и да го изпрати по подсъдност на Софийски градски съд или да даде указания в този смисъл.

          Направен е и отвод на всички съдии от Варненския апелативен съд по съображения, че вече четвърта година  потвърждават привидно законни актове на ВОС, като това се прави умишлено и под явно неправомерен натиск.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна – „УниКредит Булбанк“ АД, в който се релевират доводи за нейната недопустимост, предвид на това, че С.С. не е страна по делото и като така не може да подава жалби, както и поради това, че въпросът с местната подсъдност е решен с влязъл в сила акт на Варненския апелативен съд, потвърден от Върховния касационен съд и този въпрос не може да бъде пререшаван поради това, че в последствие ответникът си е сменил настоящия или постоянен адрес. В условия на евентуалност се излагат и съображения за неоснователност на жалбата с основното съображение, че местната подсъдност се определя към момента на входиране на исковата молба, като последваща промяна на постоянния и/или настоящия адрес на ответника не обуславя и промяна на подсъдността. Направеният отвод счита за неоснователен, поради липсата на законовите предпоставки за уважаването му. Моли жалбата да бъде оставена без разглеждане като недопустима, евентуално – да бъде отхвърлена като неоснователна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          По направения отвод на всички съдии от Варненския апелативен съд настоящият състав не е компетентен да се произнесе. С оглед на това всеки един от членовете на съдебния състав следва да прецени налице ли са предпоставките на чл.22 ал.1 т.6 от ГПК по отношение на него. Нито обстоятелството, че поради многобройните съдебни производства със страна С.С. и нейния съпруг С.С., членове на състава са постановявали множество съдебни актове, нито неблагоприятният за жалбоподателите изход от тези производства са въздигнати от законодателя като основания за отвод. Извън посоченото обстоятелство, за всеки един член от настоящия състав не съществуват други, пораждащи основателно съмнение в неговото безпристрастие по смисъла на чл.22 ал.1 т.6 ГПК причини за отвод. Поради това въззивният състав, разглеждащ настоящата частна жалба, оставя без уважение искането за отвод.

          По допустимостта на частната жалба :

          Производството по т.д. № 1776/14г. /възобновено от търг.дело № 1050/13г./ по описа на ВОС е образувано по искова молба на „Уникредит Булбанк“ АД срещу С.И.С. за установяване на съществуване на вземания на банката, за които е издадена заповед за незабавно изпълнение.     С влязло в сила определение  № 1194/31.03.2015г. по същото дело молбата на С.С. за конституирането й като главна страна в процеса е оставена без уважение. При това положение   за нея не съществува процесуалната възможност да обжалва актове на съда по същото дело в лично качество. Ето защо производството по частната жалба, подадена от нея в лично качество следва да бъде прекратено като недопустимо.

          По основателността на частната жалба :

С молба вх.№ 24605/31.08.2017г. по т.д. № 1776/2014г. на ВОС С.С., като пълномощник на С.С. е направила възражение за местна неподсъдност на делото на ВОС и е поискала делото да бъде изпратено по подсъдност на Софийски градски съд, тъй като настоящият адрес на ответника С.И.С. към датата на постъпване на заявлението за издаване на заповед за  незабавно изпълнение в съда  - 16.07.2010г. е бил в гр.София.

          С обжалваното определение  от 19.09.2017г., постановено в с.з. от същата дата,   молбата е оставена без разглеждане по съображения, че с оглед разпоредбата на чл.119 ал.3 ГПК тя се явява процесуално недопустима, тъй като възражението, обективирано в нея, може да бъде направено само с отговора на исковата молба, както и че по същото това възражение е налице произнасяне на съда с влязло в сила определение № 52/20.01.2014г., постановено по в.т.д. № 15/2014г. на ВнАпС.

          Мотивите на първоинстанционния съд следва да бъдат споделени. Действително, с влязло в сила определение по в.ч.т.д. № 15/2014г. на Варненския апелативен съд въпросът с местната подсъдност на предявения от „УниКредит Булбанк“ АД иск срещу С.С. е решен, като е прието, че в случая се прилага специалната местна подсъдност по чл. 111 ГПК и след като настоящият адрес на ответника, считано от 26.03.2013 г. т.е. преди предявяване на иска на 12.06.2013 г., е посочения в исковата молба адрес в гр. Варна, то делото се явява местно подсъдно на Варненския окръжен съд. Последваща промяна на настоящия адрес не се отразява на така определената подсъдност.

          Освен това молбата е подадена извън законоустановения преклузивен срок и като просрочена се явява процесуално недопустима. Като такава същата следва да бъде оставена без разглеждане.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвод на съдебния състав като неоснователно.

          ПРЕКРАТЯВА производството по делото по частната жалба, подадена от С.С. в лично качество, като недопустима.

          ПОТВЪРЖДАВА определение на Варненския окръжен съд, търговско отделение от 19.09.2017г. за оставяне без разглеждане на молба вх.№ 24605/31.08.2017г. по т.д. № 1776/2014г. на ВОС, с възражение за местна неподсъдност на делото на ОС Варна, като недопустима.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл.274 ал.3 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :