ОПРЕДЕЛЕНИЕ

742/03.12.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 30.11.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№671 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Стан-1“ ЕООД - с.Василево, община Г.Тошево, област Добрич срещу определение №475/26.09.2018 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по в.ч.т.д. №267/2018 г., с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу определение №56/02.03.2018 г. по гр.д. №328/2017 г. на РС Ген.Тошево.

Производството е по чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 – ГПК.  

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

След като Окръжен съд Добрич на два пъти е връщал делото за постановяване от Районен съд Генерал Тошево на прекратителен диспозитив на определение №56/02.03.2018 г. по гр.д. №328/2017 г. като преграждащо хода на делото по смисъла на чл.274, ал.1, т.1 – ГПК, и районният съд е сторил това с допълнително определение №183/05.06.2018 г., неправилно сега окръжният съд приема, че срокът за обжалване е изтекъл към датата на подаване на жалбата на 27.03.2018 г. Едва с допълване на определението с прекратителен диспозитив, то става според окръжния съд подлежащо на обжалване, така че подадената в по-ранен момент жалба няма как да бъде просрочена. В диспозитива на определение №280/29.05.2018 г. по в.ч.т.д. №137/2018 г. ОС Добрич - ТО изрично е посочил, че именно допълнителното определение във връзка с дадените от него задължителни указания за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване, по аргумент, че то, ведно с първоначалното определение от 02.03.2018 г. стават едно цяло. Неправилно обаче съдът е посочил, че това трябва да стане с нова частна жалба, вместо да се разпореди след допълване на определението подадената на 27.03.2018 г. от „Стан-1“ ЕООД жалба да бъде отново придвижена до въззивния съд, тъй като до този момент производството по нея е било на два пъти прекратявано и делото – връщано на РС-Г.Тошево и жалбата не е била поставяна на разглеждане по същество в частта й относно приетата от районния съд липса на правен интерес, довела до прекратяване на производството по исковете.

Определението е неправилно, поради което следва да се отмени, като делото се върне на ОС Добрич за разглеждане на жалбата.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №475/26.09.2018 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по в.ч.т.д. №267/2018 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Стан-1“ ЕООД - с.Василево, община Г.Тошево, област Добрич, срещу определение №56/02.03.2018 г. по гр.д. №328/2017 г. на РС Ген.Тошево.

ВРЪЩА делото на ОС Добрич за разглеждане на жалбата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.