ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   819                                               13.12.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  13-и декември                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П*  Х*

 

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело

№ 672 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното: Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от адв.Ж.Я* от АК гр.Варна, като пълномощник на Г.С.М.,  срещу Определение № 3547/08.09.2014год. по т.д. № 746/2013год. на ВОС с което е прекратено производството по делото по отношение на „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *******  и в списъка за призоваване е заличен „Р* Б*И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *****. Излага доводи  за недопустимост, както и за неправилност на постановения съдебен акт, поради необоснованост и незаконосъобразност, като иска същият да бъде отменен и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по иска, така както е предявен.

Насрещната страна, чрез процесуален представител, счита частната жалба за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него  и е редовна.  При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба вх.№ 12828/19.04.2013год. от адв.Ж.Я* от АК гр.Варна, като пълномощник на Г.С.М.,  срещу „Р* П* Л* Б*”ООД гр.Варна, представлявано от управителя П* Ш* и в условие на евентуалност срещу „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № **** за заплащане на сумата 117 000лв. като частична от 423 871,92лв., на основание чл.141 ал.7 ТЗ, чл.79 и 86 ЗЗД.

Не е спорно, че дружеството- евентуален ответник се е вляло на 19.02.2013год. в поемащото дружедтво Р* ИХГ И*, което впоследствие е променило наименованието си на  „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *****.  В резултат от вливането и вписване на това вливане по партидата на поемащото дружестнво, евентуалният ответник  „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *****, според представените доказателства, е прекратено без ликвидация и заличено от търговския регистър. Следователно, към момента на подаване на исковата молба -19.04.2013год. евентуалният ответник „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *****, е бил прекратен и не е съществувал в правния мир. Предвид изложеното, относно посочения евентуален ответник липсва процесуална легитимация, респективно не може да бъде страна в процеса, поради което и законосъобразно, с обжалваното определение, производството спрямо него е било прекратено.

Относно жалбата срещу определението в частта му, с която е заличено  „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *****. Следва да се отбележи, че посоченото действие на съда „заличаване на страна от списъка за призоваване” самостоятелно не подлежи на обжалване, тъй като чрез него не се прекратява производството спрямо страната.  А видно от изложените съображения в определението, съдът е посочил, че  „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № ***** не е страна в производството. Поради което не е налице пропуск от страна на съда, да постанови прекратителен диспозитив спрямо заличената страна.

В допълнение, по повод на изложеното в частната жалба, следва да се отбележи, че не се установява  „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № ***** да е било конституирано в процеса. Самият пълномощник на ищеца в проведеното на 26.06.2014год., по повод на направено искане за заличаване на евентуалният ответник  „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *****, е поискал конституиране на универсалния правоприемник. Следва да се отбележи, че съдът не е допуснал нарушение, като не е конституирал правоприемното дружество. Това е така, тъй като както се отбеляза, правоприемството е станало преди завеждането на иска. Поради което съдът законосъобразно е приел, че не е налице хипотезата на чл.227 ГПК, за участие на правоприемника в процеса. Не е налице и твърдяното в жалбата основание за участие на правоприемника в процеса на основание чл.372 ал.2 ГПК. Това е така, тъй като разпоредбата не дава възможносдт с допълнителната искова молба да се привлече нов ответник, а се дава възможност за привличане на трети лица в процеса.

Предвид изложеното, участието на  „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № **** в процеса би се явило недопустимо.

По изложените съображения, обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                         

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3547/08.09.2013год. по т.д. № 746/201

4год. на ВОС с което е прекратено производството по делото по отношение на „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № ***** и в списъка за призоваване е заличен „Р* Б* И* Г*” ФР Германия, с фирмен № *****.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.