Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  49/ 10.03.2017г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на  четиринадесети февруари                                  Година 2016

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                  М.Недева

 

при секретар : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 672   по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е образувано по подадена въззивна жалба от Р.С.Т. в качеството й на синдик на „Ситигаз“ АД / в несъст./ срещу решението на Разградския окръжен съд по т.д. № 106/2015г., с което е отхвърлен     като неоснователен и недоказан предявеният от нея    против “ Ситигаз “ АД  гр. Разград и “ ДМВ “ ЕООД гр. Русе иск по чл. 647, ал. 1, т. 2 от ТЗ с петитум да бъде обявена за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността, безвъзмездна сделка на разпореждане с имущество на длъжника “ Ситигаз ” АД, изразяваща се в безвъзмездно учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот / подробно описан /, за срок от петдесет години, в полза на втория ответник „ДМВ” ЕООД, сключена с нотариален акт за учредяване право на ползване върху недвижим имот № 137, том 3, рег. № 3224, дело № 414 / 2014 г. от 29.09.2014 г. на Р. К.- Нотариус с рег. № 380 в регистъра на НК, район на действие РС-Разград, както и искането да бъде постановено връщане на учреденото вещно право на ползване в масата на несъстоятелността, на основание чл. 34 от ЗЗД. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че при евентуално уважаване на предявения иск синдикът ще има право да предяви осъдителен иск за ползите, от които „Ситигаз“ АД е лишено за времето, в което не е притежавал вещното право върху имота, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, с което да уважи предявената искова претенция.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да я отхвърли като такава. Претендира разноски за настоящата инстанция.    

          Постъпила е и частна жалба от „ДМВ“ ЕООД, гр.Русе срещу определение № 875/21.09.2016г. на Разградския окръжен съд, постановено по същото дело, с което е оставено без уважение искането му за изменение на решението в частта за разноските, като бъде постановено ново, с което направените разноски да бъдат оставени в тежест на ищеца, съобразно  изхода на делото. Моли за отмяната му и постановяване на ново, с което разноските останат в тежест на ищеца, т.е. – в тежест на масата на несъстоятелността.

          В постъпил писмен отговор синдикът на „Ситигаз“ АД моли подадената частна жалба да бъде оставена без уважение като неоснователна.

          Съдът,  за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с правно основание чл.647 ал.1 т.2 ТЗ.

С решение № 14 / 10.06.2015 г., постановено по т. дело № 25/ 2015 г. на Разградския окръжен съд е  обявена неплатежоспособността на “Ситигаз” АД с начална дата 14.05.2008г. и  е открито производство по несъстоятелност. С определение № 289 / 13.10.2015 г., Р.С.Т. е назначена за постоянен синдик на дружеството, със срок за встъпване – 19.10.2015 г.

         С нотариален акт за учредяване право на ползване върху недвижим имот № 137, том 3, рег. № 3224, дело № 414 / 2014 г. от 29.09.2014 г. на Р. К.- Нотариус с рег. № 380 на НК, район на действие РС-Разград, “ Ситигаз “АД, гр. Русе, в качеството си на собственик на следния недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1355 кв.м., находящо се в гр. Разград, обл. Разград-Западна промишлена зона, съставляващо имот пл.№59, заедно с построените в него ГАЗОСТАНЦИЯ включваща: една ГАЗОКОЛОНКА с резервоар към нея от 25 куб.м. и навес над колонката и ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ на един етаж със застроена площ от 88.10 кв.м.-състоящ се от автомивка,магазин за промишлени стоки и офис, ведно с правото на строеж на БЕНЗИНОКОЛОНКА с четири вида горива, три бр.подземни резервоари и козирка към газостанцията, представляващ имот с идинтификатор 61710.501.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с площ от 1385 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, учредил ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, безвъзмездно и срочно, за срок от петнадесет години в полза на “ ДМВ“ ЕООД, гр. Русе върху гореописания собствен недвижим имот и съоръженията към него, позволяващи използването му по предназначение, като бензиностанция и газостанция.  Данъчната оценка на имота в размер на 28 236.80 лв.

          Видно от приобщената към делото  Декларация от Д. Р. С., действаща в качеството си на едноличен собственик и управител на “ДМВ“ЕООД, дружеството се е отказало от учреденото в негова полза право на ползване. Декларацията е вписана в СВп – Разград  на 08.06.2016г. На същата дата имотът е върнат на „Ситигаз“ АД, съгласно Приемо-предавателен протокол за бензиностанция и газостанция.

          Осъщественият в хода на процеса нов факт – отказ от правото на ползване, на осн.чл.235 ал.3 ГПК следва да бъде съобразен от настоящата инстанция. С неговото извършване имотът се връща в масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване вземанията на кредиторите. Той има действие за напред – от момента на постановяването му.  Интересът си от предявяване на конститутивния иск по чл.647 ал.1 т.2 от ТЗ въззивникът обосновава с това, че при евентуалното му уважаване , макар и след като ответникът се е отказал от вещното право на ползване занапред, синдикът ще има право да предяви осъдителен иск за ползите, от които „Ситигаз“ АД е било лишено за времето, през което не е притежавало това право.

          Тезата не може да бъде споделена по следните съображения :

          Искът по чл.647 ал.1 т.2 от ТЗ е конститутивен и има за предмет обявяване за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на изрично посочени действия и сделки . Като способ за попълване на масата на несъстоятелността този иск води до възстановяване на правното положение отпреди сключване на сделката или извършване на действието.

          Но сделката ще бъде обявена за недействителна ЕДИНСТВЕНО по отношение на кредиторите на несъстоятелността, не и по отношение на лицето, в чиято полза е било учредено вещното право на ползване. Между „Ситигаз“ АД и „ДМВ“ ЕООД сделката ще е породила действие на годно правно основание , поради което синдикът няма да разполага с възможността да претендира обезщетение за ползите, от които длъжникът е бил лишен.

          Ето защо съдът намира, че синдикът няма правен интерес да води иска по чл.647 ал.1 т.2 ТЗ, поради което производството по него се явява процесуално недопустимо. Същото следва да бъде прекратено, а решението на първоинстанционния съд – обезсилено.

          Предвид горния извод частната жалба срещу определение № 875/21.09.2016г. по т.д. № 106/2015г. на РзОС се явява лишена от предмет, поради което съдът не дължи произнасяне по нея.   

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОБЕЗСИЛВА  решението на Разградския окръжен съд по т.д. № 106/2015г., с което е отхвърлен, като неоснователен и недоказан, предявеният от Р.С.Т., назначена за постоянен синдика  на “ Ситигаз ”АД, по т.д.н. № 25 / 2015 г. по описа на ОС-Разград,    против “ Ситигаз “ АД,  гр. Разград и “ ДМВ “ ЕООД гр. Русе иск по чл. 647, ал. 1, т. 2 от ТЗ с петитум да бъде обявена за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността, безвъзмездна сделка на разпореждане с имущество на длъжника “ Ситигаз ” АД, изразяваща се в безвъзмездно учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот / подробно описан /, за срок от петдесет години, в полза на втория ответник „ДМВ”ЕООД, сключена с нотариален акт за учредяване право на ползване върху недвижим имот № 137, том 3, рег. № 3224, дело № 414 / 2014 г. от 29.09.2014 г. на Р. К.- Нотариус с рег. № 380 в регистъра на НК, район на действие РС-Разград, както и искането да бъде постановено връщане на учреденото вещно право на ползване в масата на несъстоятелността, на основание чл. 34 от ЗЗД и с което    “ ДМВ “ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. “ Воден“ № 14, вх.1, ет.2, ап. 3, ЕИК 117679603 е осъдено да заплати по сметка на Разградски окръжен съд сумата 282.37 лв., представляваща държавна такса, а в полза на масата на несъстоятелността на “Ситигаз”АД в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 25 / 2015 по описа на OC Разград, чрез синдика Р.С.Т. -  сумата 1900.00 лв.  направени деловодни разноски.

          ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

          ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на „Ситигаз“ АД да заплати по сметката на Варненския апелативен съд сумата от 282,38лв – държавна такса за първа инстанция и сумата от 141,19лв дължима държавна такса за втора инстанция, на осн.чл.649 ал.6 ТЗ.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :