О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №9

 

09.01.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осми януари две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА въззивно т. д. № 672

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба на „Енергоснабдяване” ООД – гр. Шумен, ЕИК 127531389, представлявано от управителите Д.С.Д. и В* М* М*, срещу определение № 364/17.11.2017г., постановено по т. д. № 167/2017г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта, с която е оставено без уважение искането на частния жалбоподател за конституиране на „Национален гаранционен фонд” ЕАД като трето лице помагач.

С доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна и постановяване на друг, с който искането по чл. 218 ГПК да бъде уважено. В жалбата се твърди, че при констатация на съда за пропуск да се посочат ЕИК и адрес на управление на „Националният гаранционен фонд” ЕАД, за който е направено искане за конституирането му като трето лице помагач в процеса, съдът е следвало да даде указания за отстраняване на пропуска. Излага се също, че единственото тълкуване, при направено искане по чл. 218 ГПК, е че страната иска да привлече посоченото лице като негов помагач. По отношение на правния интерес за привличане на подпомагаща страна се излагат същите твърдения, посочени в молбата с искане по чл.218 ГПК, а именно, че фондът гарантира вземанията на ищеца към ответниците, по процесния договор за кредит, до определен размер.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и е процесуално допустима.

Насрещната страна „Първа инвестиционна банка” АД – гр. София, ЕИК 831094393, не представя отговор и не изразява становище по жалбата.

Съставът на ВнАпС, като взе предвид данните по делото и изложените в жалбата оплаквания, намира частната жалба за основателна, като съображенията за това са следните:

Предмет на производството по т. д. № 167/2017г. по описа на ШОС са специални установителни искове с правно основание чл. 422 ГПК, предявени от „Първа инвестиционна банка” АД – гр. София, срещу „Енергоснабдяване” ООД– гр. Шумен, „Топлоснабдяване” АД – гр. Шумен, и Д.С.Д., за установяване съществуването на солидарни парични задължения на ответниците, произтичащи от Договор за предоставяне на кредит за оборотни средства – овърдрафт №324-131/06.04.2011г.

Ответникът „Енергоснабдяване” ООД – гр. Шумен е направил своевременно искане, с отговора на исковата молба, за конституиране на „Националният гаранционен фонд” ЕАД като трето лице помагач, предвид обстоятелството, че процесният кредит е гарантиран от фонда. За установяване на последното обстоятелство към отговора е приложен нот. акт № 7, том ІІ, рег. № 2318, дело № 172 от 2011г.

За да остави без уважение искането първоинстанционният съд е приел, че не са посочени достатъчно индивидуализиращи белези на третото лице, както и на чия страна се иска привличане на лицето, за да помага, и не се твърди правен интерес.

Определението е неправилно.

При констатация за нередовност на направеното с отговора искане по чл. 218 ГПК, за съда е възникнало задължение по чл. 101 ГПК за даване на указания и срок за поправянето на процесуалното действие, без възможност за директно произнасяне и отхвърляне на искането като неоснователно, след квалифицирането му като недопустимо поради пропуските в индивидуализацията на страната и непосочване на чия страна се претендира привличане на трето лице.

Доколкото в частната жалбата е направена надлежна индивидуализация на дружеството, чието конституиране е поискано в качеството на помагач на жалбоподателя, към момента е отпаднала необходимостта от даване на указания по чл. 101 ГПК. Същевременно, основателен е доводът на жалбоподателя, че непосочване изрично на чия страна се претендира привличане на трето лице като подпомагаща страна, не води до недопустимост или нередовност на процесуалното действие, тъй като единственото възможно тълкуване, при направено искане по чл. 218 ГПК, е че страната иска да привлече посоченото лице като негов помагач.

По отношение на правния интерес от привличане.

Привличането е средство за защита и право на привличащата страна, която цели при неблагоприятен за нея изход на делото, да подчини привлеченото лице на силата на мотивите, за да обезпечи своето правно положение в следващ процес, воден между нея и привлеченото лице. Привличащата страна трябва да има интерес от привличането, като в чл. 218 ГПК са посочени лицата, които могат да бъдат привлечени. Същите следва да имат интерес решението да бъде постановено в полза на привличащата страна, което е условие за допустимостта на привличането. Правният интерес се преценява въз основа на обстоятелствата по делото. Такъв е налице, когато решението по висящия процес може да окаже въздействие върху правното положение на третото лице. В разглеждания случай тази хипотеза е налице, тъй като „Националният гаранционен фонд” ЕАД е гарантирал изпълнението на солидарните задължения на ответниците към банката, произтичащи от процесния кредит до 50 % от главница и лихви, за което обстоятелство ответникът – частен жалбоподател, е представил нот. акт № 7, том ІІ, рег. № 2318, дело № 172 от 2011г.

Останалите солидарни длъжници, на които също е отказано конституиране на фонда като подпомагаща страна, не са подали жалба.

Поради противоречивите правни изводи на двете инстанции относно основателността на искането по чл. 218 ГПК, определението следва да се отмени в обжалваната част като се постанови друго съобразно изводите на въззивната инстанция.

Воден от горното, съставът на ВнАпС

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ срещу определение № 364/17.11.2017г., постановено по т. д. № 167/2017г. по описа на Шуменски окръжен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

КОНСТИТУИРА „НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ” ЕАД, ЕИК 200321435, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „ Дякон Игнатий“ № 1, в качеството на подпомагаща страна на ответника „Енергоснабдяване” ООД– гр. Шумен, ЕИК 127531389, в производството по т. д. № 167/2017г. по описа на Шуменски окръжен съд.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.