О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер754                               2014 г.                                              Град Варна

Варненски Апелативен съд             Търговско отделение           Първи състав

На     10.11.                                                                                                  Година 2014

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                                               ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                                                                             К* Г*

 

 

като разгледа докладваното от М* Х*

в.ч.т.дело номер      673         по описа за 2014 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е образувано по частна жалба на И.И.М. ***, срещу определение №416/26.09.2014 г. по т.д. №1/2014 г. на Силистренски окръжен съд, с което на осн. чл.298 и чл.299 ГПК е прекратено производството по делото, като образувано по недопустим иск.

          Частният жалбоподател навежда доводи за неправилност на обжалваното определение, с оглед на което моли за неговата отмяна и връщане делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

          Ответната по жалбата страна „Б*” ООД гр. Силистра в депозиран на осн. чл.367 ГПК писмен отговор оспорва частната жалба, счита я за неоснователна, а първоинстанционното определение – за правилно, поради което моли за неговото потвърждаване.

          Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

          Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

          Видно от материалите по т.д. №1/2014 г. на СОС и приложените към него гр.д. №1445/2012 г. на Районен съд – Силистра и в.т.д. №30/2014 г. на Окръжен съд – Силистра, с депозираната по т.д. №1/2014 г. на СОС искова молба ищецът И.И.М. е предявил против „Б*” ООД гр. Силистра частични искове с правно основание чл.327 ал.1 ТЗ за сумата от 26 104,42 лв. и чл.86 ал.1 ЗЗД за сумата от 11 679,07 лв.. В уточнена искова молба на л.211 от делото, след оставяне на първоначалната искова молба без движение и в изпълнение на дадените му от съда указания, ищецът изрично се е позовал на уважените, предявени също като частични предмет на гр.д. №1445/2012 г. на СРС, искови претенции против ответника „Б*” ООД относно главния иск по чл.327 ал.1 ТЗ за сумата от 4 000 лв. и по акцесорния по чл.86 ал.1 ЗЗД за сумата от 800 лева. С оглед на това е заявил и частичността на исковете, предмет на т.д. №1/2014 г. на СОС, от общия формиран размер съответно на главницата от 30 104.42 лв. и акцесорното вземане за лихви в общ размер от 12 479,07 лв.. По отношение на последното вземане е разширил и исковия период до 29.12.2013 г., датата на предявяване на исковата молба.

          Действително с решение №568/17.12.2013 г. по гр.д. №1445/2012 г. на РС-Силистра предявените искове са уважени в посочените от ищеца по-горе размери, но това решение е обжалвано от ответника „Б*” ООД гр. Силистра пред Окръжен съд – Силистра. С решение №33/09.04.2014 г. по в.т.д. №30/2014 г. на СОС окръжният съд е отменил решението на районния съд в осъдителните му части по иска по чл.327 ал.1 ТЗ за сумата от 4 000 лв. и по иска по чл.86 ЗЗД за сумата от 800 лева. Това решение, като неподлежащо на касационно обжалване, е влязло в законна сила.

          Осъдителният иск съставлява отправено към съда искане за признаване със сила на присъдено нещо, че в полза на ищеца съществува неудовлетворено гражданско притезание и допускане на неговото принудително удовлетворяване. Субективните права, предмет на всяко дело, се индивидуализират чрез правопроизводящия ги факт, съдържанието на правото и носителите на правоотношението. Когато ищецът въвежда като предмет на спора само част от спорното право е налице предявен частичен иск.

Относно силата на пресъдено нещо по частичен иск с т.1 от ТР№1/2001 г. на ОСГК на ВКС е формирана задължителна съдебна практика. При отхвърляне на частичен иск, както е в конкретния случай, се отрича основателността на претенцията като цяло. При това положение следва да се приеме, че в полза на ищеца не  е възникнало, съответно не съществува неудовлетворено гражданско притезание, нуждаещо се от искова защита. Със сила на пресъдено нещо е отречено цялото спорно субективно право и ищецът не може да търси в следващ процес разликата над отхвърления размер. С влязлото в сила решение на СОС по в.т.д. №30/2014 г. е отхвърлен предявения като частичен за сумата от 4 000 лв. иск с правно основание чл.327 ал.1 ТЗ за заплащане цената на доставено от ищеца, но частично незаплатено от ответника по договора от 01.01.2007 г. сурово мляко за периода от м. януари 2009 г. до м. март 2012 г. включително. При това положение исковата претенция за главницата за разликата от 26 104,42 лв., заявена с исковата молба по т.д. №1/2014 г. на СОС се явява недопустима, поради което образуваното по нея производство следва да се прекрати. Обстоятелството, че по отношение иска за мораторни лихви ищецът е разширил исковия период с нов период - до датата на завеждане на втората искова молба, а оттам е променил и размера на тази си искова претенция не променя горния извод. Касае се за акцесорно вземане, което винаги следва съдбата на главното вземане. След като със сила на пресъдено нещо е отречено съществуването на вземането за главницата, съответно и вземането за мораторни лихви, недопустима се явява и исковата претенция по чл.86 ал.1 ЗЗД.

          Предвид горното, като е обосновал аналогичен краен извод по мотиви, сходни с изложените, и на това основание е прекратил производството по делото изцяло, окръжният съд е постановил правилно определение, което се потвърждава.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение №416/26.09.2014 г. по т.д. №1/2014 г. на Силистренски окръжен съд.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.