ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№    39                                              22.01.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  22-и януари                                                                    Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 673 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от адв.И. З. ***, като пълномощник на „Випекс”ЕООД, гр.Варна, –ответник  по т.д. № 804/2017год. по описа на ВОС, против определение на съда № 3378 от 25.10.2017год. с което е оставено без уважение възражението на жалбоподателя за неподведомственост на спора и искането за изпращане на делото за разглеждане от Арбитражен съд при БТПП.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен,   поради незаконосъобразност, по изложени съображения и се иска определението да бъде отменено.

Насрещната страна, чрез писмен отговор, изразява становище за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана

по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

„Интерком Груп ” ООД гр.Варна, представлявано от управителя П* И* Н* е предявило срещу „Випекс“ООД гр.Варна и К*В* Д. иск с правно основание чл.422 ал.1 вр.чл.415 ал.1 ГПК за установяване на  съществуването на изискуемо парично вземане при условията на солидарност, в общ размер на 35 178,90лв. за които суми е издадена Заповед № 1318/23.02.2017год. по описа на ВРС-41с.

С писмените отговори по реда на чл.367 от ГПК, ответниците  чрез процесуален представител са направили възражение за неподведомственост на спора, поради наличие на арбитражна клауза, съдържаща се в чл.12 от Договора за продажба № НВ 011 от 05.01.2009год., сключен между ищеца и първия ответник.

С обжалваното определение  съдът е оставил без уважение направеното с писмените отговори възражение за неподведомственост на спора, по изложени съображения.

Определението е законосъобразно.

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК.

Исковете с правно основание чл.422 ГПК са обусловени /зависят от развитието на заповедното производство/. Заповедното производство, е предоставено в изключителната компетентност на районните съдилища, поради което тези искове /по чл.422 ГПК/, са подведомствени само на съда. Предвид изложеното, предявеният иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК не може чрез арбитражно споразумение да бъде изведен от компетентността на окръжния съд. В подкрепа на горния извод е и разпоредбата на чл.416 ГПК, според която влизането в сила на съдебното решение за установяване на вземането е предпоставка за влизане в сила на заповедта за изпълнение. За това, искът по чл.422 ГПК за установяаване на оспорено вземане, за което и издадена заповед за незабавно изпълнение по реда на заповедното производство, е подсъден за разглеждане пред съответния съд, респективно, искът за установяване на  оспорено вземане за което е издадена заповед за изпълнение, е не може да е подведомствен за разглеждане пред арбитражен съд, понеже същият се явява продължение на заповедното производство-арг.чл.422 ал.1ГПК.

            В допълнение следва да се отбележи, че съдебната практика на ВКС е последователна и непротиворечива и е в посочения смисъл.

С оглед на изложеното, обжалваното определение с което е оставено без уважение възражението на жалбоподателя „Випекс“ООД  за неподведомственост на спора се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

                                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  на съда № 3378 от 25.10.2017год. постановено по т.д. № 804/2017год.  по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без уважение възражението на ответниците „Випекс“ОД и К.В.Д. за неподведомственост на спора с правно основание чл.422 ГПК на съда, с оглед на наличие на арбитражна клауза в договора между „Интерком Груп“ООД срещу „Випекс“ООД.

            Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.