ОПРЕДЕЛЕНИЕ 742

 

гр. Варна, 28.10.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

       

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян ч. в. т. д. № 673/2019 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 643 б, ал. 3 от ТЗ, вр. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на С.У.С., чрез адв. И.Т. срещу Определение № 3320 от 18.09.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 2429/2011 г., с което е оставенo без уважение искането на жалбоподателя за отвод на съдията-докладчик по делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК.

В жалбата се навеждат твърдения за неправилност на обжалваното определение поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В същата излага доводи за забавяне при предоставянето на документи, което намира за нарушение на чл. 5, ал. 4 от ЕКЗПЧОС. Забавеното предоставяне на документи намира за индиция за неравнопоставеност на страните в производството по несъстоятелността, както и за съмнение за безпристрастност на съдията-докладчик по делото. Моли за отмяна на определение № 3320 от 18.09.2019 г. по т. д. № 2429/2011 г. описа на Варненския окръжен съд и да се приеме искането на жалбоподателя за отвод на съдията – докладчик по посоченото дело.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

Съдията-докладчик, разглеждал делото в първата инстанция е определен със системата за случайно разпределение на делата, видно от приложените протоколи за избор на докладчик.

Конкретно изнесените твърдения за пристрастност на съдията-докладчик са свързани в забавяне на удовлетворяване на молбата за предоставяне на документи поради изискване на допълнителна информация, а именно: уточняване кой от кредиторите представлява адвоката, както и обосноваване на искането. Жалбоподателят е инициирал и производство по чл. 255 от ГПК и след около месец е получил препис от книжата.

Гореразглежданите действия са свързани с ръководенето на висящото производство по несъстоятелността на дружеството. Не се твърди наличието на частен интерес по смисъла на чл. 175и, ал. 1 от ЗСВ.

Съдът по несъстоятелността изпълнява правораздавателни и административно- охранителни функции в производството по несъстоятелност. Той е както инстанция по същество, така и осъществяващ действия на спорна или безспорна администрация. Председателят на Апелативен съд - Варна приема, че посочените в жалбата обстоятелства, не биха могли да се субсумират в разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, поради което не са налице основания за отвод на съдията-докладчик.

Съобразно гореизложените изводи, обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3320 от 18.09.2019 г., постановено по т. д. № 2429/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

                                Апелативен съдия :

                                                 /В. Аракелян/