Р Е Ш Е Н И Е

60/28.02.2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 29.01.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН П.        

ЧЛЕНОВЕ:  МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

           РАДОСЛАВ СЛАВОВ

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 674 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

С Решение № 378 от 23.04.2013год. постановено по т.д. № 2938/2011год., поправено по реда на чл.247 ал.1 ГПК с решение № 386/25.04.2013год.,  ВОС е:

ОБЯВЯВИЛ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на “Д” ЕООД Варна , ЕИК 813153331, представлявано от управителя А Г Й , с начална дата 31.12.2010  г.

ОТКРИЛ ПРОИЗВОДСТВО по несъстоятелност по отношение на  “Д” ЕООД Варна, ЕИК813153331. 

НАЗНАЧИЛ за временен синдик Г П С. ОПРЕДЕЛИЛ за дата на встъпване в длъжност на временния синдик 29.04.2013 г. и е месечно възнаграждение.

 ДОПУСНАЛ е обезпечение чрез налагане на възбрана върху недвижимите имоти, собственост на длъжника,  на запор върху банковите му сметки и движимите вещи, негова собственост, както и чрез спиране на изпълнението  по изп.дело № 20107370401294 на ЧСИ Лучия Тасева и изп.дело № 20108070400334 на ЧСИ Н Д, № 486/09 г. на ЧСИ №714 Л М., изпълнително дело №20107170400554 на ЧСИ №171 Р Т..

 ОПРЕДЕЛИЛ е датата на първо събрание на кредиторите:

ОСЪДИЛ е  “Д” ЕООД Варна, ЕИК 813153331, представлявано от управителя А Г Й да заплати на молителя “ПБ И” ЕООД Цар Калоян Разградска област, в несъстоятелност, представлявано от синдика Д.П.  направените по делото разноски в размер на 70 лева, на “Р Б” ЕАД София, ЕИК 831558413, представлявано от А В А и М Т П  направените по делото разноски в размер на 780 лева, на “ОББ” АД София, ЕИК 000694959, представлявано от С П В и Р И Т сумата 400 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение и на “А -2002” ЕООД Варна, ЕИК 103734484, представлявано окт З Б К направените по делото разноски в размер на 400 лева - юрисконсултско възнаграждение.

Срещу решението са постъпили жалби от:

-Адв. Д.П.Д. ***, като представляващ и синдик на „ПБ И”ЕООД /Н/. Същият обжалва решението и счита същото за неправилно в частта му,  относно определената начална дата на неплатежоспособност на „Д”ЕООД. Изразява становище, че началната дата следва да бъде определена на 27.07.2007год.

Чрез писмен отговор на процесуален представител, „Р Б/”ЕАД, гр.София изразява становище за неоснователност на жалбата.

-„Банка Пиреос България”АД, чрез процесуален представител-юр.к. Д.К.. Банката обжалва решението и счита същото за неправилно, в частта му,  относно определената начална дата на неплатежоспособност на „Д”ЕООД-31.12.2010год. Изразява становище, че за начална дата следва да бъде определена след началото на 2012год., по изложени съображения.

-Националната агенция за приходите, чрез процесуален представител-юр.к. А.К. Агенцията обжалва решението и счита същото за неправилно в частта му,  относно определената начална дата на неплатежоспособност на „Д”ЕООД-31.12.2010год. Изразява становище, че за начална дата следва да бъде определена 31.12.2009год., по изложено съображения.

Чрез писмен отговор на процесуален представител, „Р Б/”ЕАД, гр.София изразява становище за недопустимост на жалбата, евентуално за неоснователност на същата. 

Чрез писмен отговор на процесуален представител от 19.12.2013год., „Б П/”ЕАД, гр.София изразява становище за неоснователност на жалбата.

Чрез жалба на процесуален представител, „Р Б/”ЕАД, гр.София  обжалва решението в частта, с която се допуска обезпечение чрез спиране но изпълнението по изп.д. № 20107370401294 на ЧСИ Лучия Тасева. Изразява становище за незаконосъобразност на решението в обжалваната част, тъй като спирането на изп.д. не следва да се извърши изцяло, а само по отношение на имуществото на длъжника „Д”ЕООД.

-Постановеното решение се обжалва с въззивна жалба и с допълнение към същата, чрез процесуален представител и от „Д”ЕООД. Счита същото за неправилно, поради необоснованост, по изложени съображения, като иска същото да бъде отменено и постановено ново, с което молбите за откриване на производство по несъстоятелност, да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Чрез писмен отговор на процесуален представител, „Д”ЕООД, оспорва подадените от „ПБ И”ЕООД, от „А ХХХХ”ООД и от НАП и счита същите за неоснователни, по изложени съображения.

Чрез писмен отговор на процесуален представител, „Р Б/”ЕАД, гр.София изразява становище

за неоснователност на жалбата на ответното дружество.

-„А ХХХХ”ООД, чрез представляващия –управителя Я.И.Я. обжалва решението и счита същото за неправилно, в частта му, относно определената начална дата на неплатежоспособност на „Д”ЕООД-31.12.2010год. Изразява становище, че за начална дата следва да бъде определена датата  13.07.2007год., по изложени съображения.

Чрез писмен отговор на процесуален представител,

„Р Б/”ЕАД, гр.София изразява становище за неоснователност на жалбата.                                                   

Въззиваемата страна „ОББ”АД гр.София, чрез процесуален представител, счита жалбите за неоснователни, в евентуалност изразява становище, че началната дата на неплатежоспособността е след 31.12.2011год.                                                                     

Съдът, по въззивните жалби съобрази следното:

Жалбите отговарят на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и са допустими.

В съдебно заседание жалбите се поддържат, съответно оспорват чрез процесуални представители, като от въззивника „Р Б”ЕАД и чрез писмено становище на процесуален представител.

 Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Производството е образувано по молба от “ПБ И” ЕООД гр.Цар Калоян Разградска област в несъстоятелност срещу “Д” ЕООД Варна за откриване  на производство по несъстоятелност спрямо ответното дружество.

Молителят излага, че ответника има  към него изискуемо и ликвидно задължение в размер на 15 126,41 лева, произхождащо от търговска  сделка – договор за изпълнение на СМР и неустойка по същия, за което е издаден изпълнителен лист от по в.т.дело № 193/09 г. на ВАпС и е образувано изпълнително дело № 486/09 г. на ЧСИ №714 Л М. По изпълнителното дело не са постъпили никакви суми за погасяване на дълга, поради което счита, че ответникът не е в състояние да изпълни своето изискуемо задължение. С оглед на това излага, че същото се намира в състояние на неплатежоспособност от датата на падежа на задължението - 27.02.07 г.

Присъединилият се към молбата кредитор “Р Б” ЕАД София иска откриване на производство по несъстоятелност поради  наличието към 27.11.11 г. на изискуеми и ликвидни вземания спрямо ответното дружество в общ размер на 1 654 054,58 евро и 95 577,31 лева, произхождащи от договор за револвиращ банков кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции, сключен между страните на 25.06.07 г. и шест анекса към него. Кредитополучателят не осигурил средства за заплащане на гаранцията в срок, поради което плащането на гаранцията било извършено на 20.08.10 г. със средства на банката в размер на 2 715 104 лева, която сума не е възстановена. Излага също, че към 27.11.11 г. има спрямо длъжника и изискуемо и ликвидно вземане в размер на 1 599 015,70 евро и 116 498,77 лева с произход договор за револвиращ банков кредит от 25.06.07 г, и шест броя анекси към него плащането по който е преустановено на  25.10.10. г.

Присъединилият се към молбата за откриване на производство по несъстоятелност кредитор “ОББ” АД София излага, че има изискуемо и ликвидно вземане спрямо ответното дружество в общ размер на 1 579 702,33 евро, представляващо незаплатена главница и лихви  по договор за банков кредит № 171/18.10.07 г., и осем броя допълнителни споразумения към него. Длъжникът е преустановил плащанията по договора, като в уговорения нов краен срок за погасяване на дълга - 13.01.12 г. същият не е изпълнил задължението си за погасяване на кредита, поради което цялото задължение по договора за кредит се е трансформирало в предсрочно изискуемо. Счита, че дружеството не е в състояние да изпълни своите ликвидни и изискуеми задължения и от 31.12.2011 г. се намира в състояние на неплатежоспособност.

Присъединилият се към молбата за откриване на производство по несъстоятелност кредитор “Аякс- 2002” ООД Варна твърди, че е кредитор на длъжника с изискуемо и ликвидно вземане в общ размер на 156 453,73 лева, представляващо незаплатено възнаграждение по сключени договори за извършване на услуги с механизация. Вземането му е признато и  присъдено с влязло  в законна сила решение от 17.12.09 г. по т.дело № 928/09 г. на ВОС, търговско отделение, като се иска от съда да открие производство по несъстоятелност на ответното дружество.

Ответникът по молбата “Д”ЕООД Варна изразява становище за неоснователност на същата. Излага, че няма изискуемо и ликвидно задължение, спрямо молителя “ПБ И” ЕООД, тъй като съдебното решение по т.дело № 193/09 г. на ВАпС е влязло в законна сила на 10.07.09 г. , която следва да се приеме  за дата на неговата изискуемост. Излага, че вземането е обезпечено с имущество, надхвърлящо задължението. Твърди, че не се намира в състояние на неплатежоспособност, тъй като не е прекратило търговската си дейност и редовно изпълнаво своите задължения по търговски сделки и публичноправните си задължения, като резултатите към края на 2012 г сочат, че дружеството обслужва редовно текущите си стари задължения, като същевременно не допуска възникването на нови. Към края на 2012 г. дружеството няма неразплатени публични задължения, и не е допускало спиране на плащанията към кредиторите. Сочи, че затрудненията, които е имал в минали периоди са били временни и са били от обективен характер и са преодолени понастоящем. Моли молбата да бъде отхвърлена.

В процеса ответното дружество не е оспорило качеството на кредитор на молителя и на останалите присъединени кредитори.

Длъжникът е оспорил решението изцяло. Следователно, предмет на настоящето производство е обявяването на дружеството в неплатежоспособност, определената начална дата на неплатежоспособност и наложените обезпечителни мерки.

ОС - Варна е определил за начална дата на неплатежоспособност на длъжника „Д” ЕООД -  датата 31.12.2010 г.

За да приеме посочената начална дата на неплатежоспособност, съдът е посочил, че е налице е трайна тенденция за влошаване на коефициента на събиране на вземанията, започнала през  2010 г.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Страните не спорят относно следните обстоятелства:

С влязло в сила решение от 26.02.09 г. по т.дело № 679/97 г. По описа на ВОС, ответникът “Д” ЕООД Варна е осъден да заплати на “ПБ И” ЕООД, със седалище  в гр.Цар Калоян , Разградска област сумата 11 564,10 лева, представляваща незаплатено възнаграждение по сключен между старините договор за изработка и  1 156,41 лева неустойка по същия договор. На основание издадения изпълнителен лист е образувано изп. дело № 486/09 г. на ЧСИ №714 Л М. Не са представени доказателства за извършено плащане на дължимата сума, поради коетосъдът счита, че молителят “ПБ И” ЕООД,  гр.Цар Калоян, Разградска област се легитимира като кредитор на длъжника с изискуемо вземане, в посочения размер.

От представен изпълнителен лист от 27.08.10 г. , издаден по ч.гр.дело № 12 798/10 г. на ВРС, VІІ състав се установява, че ответното дружество е осъдено да заплати заедно с останалите солидарни длъжници-„Ай Ти”ЕООД и И Т Т  на кредитора “Р Б” ЕАД София сумата 805 000 евро, представляваща незаплатено задължение по договор за револвиращ банков кредит , сключен между страните на  24.08.10 г. , ведно с напправените в заповедното поризводство разноски. От представения изпълнителен лист от 27.09.10 г. по ч.гр.дело № 11 622/10 г. се установява, че длъжникът е осъден да заплати в полза на “Р Б” ЕАД София сумата 549 243,05 евро, представляваща незаплатени главница, лихви и разноски по договор за банков кредит от 25.06.07 г.  Видно от представения по делото изпълнителен лист от 10.12.10 г. по ч.гр.дело  № 19 514810 г. на ВРС, ІХ състав ”Д” ЕООД Варна е осъден за заплати на “Р Б” ЕАД София сумата  498 073,38 евро, представляваща незаплатена главница, лихви и разноски по договор за револвиращ банков кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции, сключен между страните на 25.06.07 г. По делото липсват доказателства за постъпления на суми по образуваните изпълнителни дела, поради което “Р Б” ЕАД София има качество на кредитор на длъжника с изискуемо и ликвидно вземане в посочените в изпълнителните листи размери.

От представеното счетоводно извлечение от сметка се установява, че по партидата на ответното дружество в “ОББ” АД София са осчетоводени задължения на “Д “ ЕООД Варна в размер на 1 516 006,18 евро главница, 15 482,21 евро просрочена договорна лихва, дължима за периода 31.12.11 г. – 21.03.12 г., наказателна лихва и неустойка в размер на 39 826,90 евро, дължима за периода 31.12.11 г. – 31.03.12 г. , като и просрочена такса за управление в размер на 8 387,04 евро, дължими по рамков договор за лимит за банкови гаранции и предоставяне на банкови кредит под условие №171/18.10.07 г. и осем боря  допълнителни споразумения към него.

Представен изпълнителен лист от 22.06.10 г. издаден по т.дело №1 928/09 г. на ВОС и в.т.дело № 143810 г. на ВАпС, по което  “Д” ЕООД Варна е осъдено да заплати на “Аякс -2002” ООД Варна сума в общ размер на 156 453,73 лева, представляваща незаплатено задължение по договор за извършване на услуги с механизация. Не се твърди и не са представени доказателства за заплащане на дължимата сума по образуваното въз основа на изпълнителния лист изпълнително дело №20107170400554 на ЧСИ №171 Румяна Т.. Поради изложеното, “А – 2002” ООД Варна се легитимира като кредитор на длъжника с изискуемо вземане по търговска сделка.

Относно наличието на втората кумулативно изискуема предпоставка за установяване на неплатежоспособност на ответника-същият да не може да изпълни изискуемо парично вземане.

Заключението на назначената съдебно - счетоводната експертиза-основна и две допълнителни заключения, неоспорени от страните, констатира следното:

В основното заключение, вещото лице сочи, че краткотрайните вземания и задължения на дружеството, които следва да се вземат в предвид в производството по несъстоятелност към 31.03.2012год. са: вземания на дружеството  в размер на 24 124 000лв. и краткотрайни задължения в размер на 17 308 000лв.

Следва да  се отбележи, че за установяване на степента, в която длъжникът е в състояние да погасява паричните си задължения, водещо значение имат коефициентите на ликвидност, тъй като те отразяват способносността на предприятието да покрива краткосрочните и текущите си задължения. 

При резултат на показателя обща ликвидност под единица, е налице индикация за проблеми с ликвидността на дружеството. Т.е. наличните текущи активи не са достатъчни за покриване на всички текущи пасиви.

Според заключението на вещото лице по ССЕ, коефициентът за обща ликвидност към 31.12.2007год. е 1,217: към 31.12.2008г.-1.419: към 31.12.2019г.-1,274, към 31.12.2010год.-1.378: към 31.12.2011год.-1.402: към 31.03.2012год..-1.394.  Следователно, коеф. за обща ликвидност за посочения период е много по-висок от 1, поради което следва да се направи извод, че дружеството може да покрие текущите си задължения с наличните си  краткотрайни активи, в тази насока са и изводите на вещото лице.

Като краен извод, вещото лице сочи, че дружеството има една много добра ликвидност и е в състояние да погаси краткосрочните си задължения с краткотрайните активи в рамките на една година.

Коефициенът на бърза ликвидност изразява непосредствената готовност на предприятието да обслужва краткосрочните си задължения към кредиторите с по-бързо ликвидни краткотрайни активи, като общоприетата стойност на показателя е от 0,5-1.

Според заключението на вещото лице по ССЕ, коефициентите за бърза ликвидност и за незабавна активност са абсолютно еднакви и са следните:

 Към 31.12.2007год. е 1.04: към 31.12.2008г.-1.289: към 31.12.2009г.-1.183: към 31.12.2010год.-1.295: към 31.12.2011год.-1.310: към 31.03.2012год..-1.304.

Следователно, коефициентите за бърза и незабавна ликвидност за посочения период са много по-високи от 1, каквато е препоръчителната стойност, поради което следва да се направи извод, че дружеството е подобрило финансовото си състояние и би могло с краткотрайните си вземания и парични средства да покрие текущите си задължения за една година, каквото е и становището и на вещото лице.

Според заключението и коефициентът на задлъжнялост е над препоръчителната стойност от 1 и заключението на ССЕ е, че дружеството е в добро финансово състояние и с привлечения капитал  би могло да покрие размера на собствения си капитал, дори да го реИира, като увеличава стойността му.

Според първото допълнително заключение на ССЕ /стр.435/, краткосрочните задължения на дружеството, които имат значение за настоящето производство, към 31.12.2011год. са 17 212 000лв., а към 31.03.2012год. са 17 308 000лв.

Според второто допълнително заключение на ССЕ /стр.622/,  размерът на   краткосрочните задължения към 31.12.2012год.  е 15 990 000лв.

Според изложеното от вещото лице Трифонова в проведеното о.с.з. на 01.04.2013год., задълженията които ответното дружество е имало към 31.03.2012год., към 31.12.2012год. са  намалени, поради погасяване с близо 2 000 000лв. Изплатени са стари задължения, дружеството няма задължения към бюджета, дори след като са подписани заплатите на служителите, са изплатени осигуровките  и данъчните задължения към тях. По отношение на текущите задължения в рамките на 2012год., те също са обслужвани.

С оглед на констатациите на вещото лице в изготвените заключения, както и изложеното от вещото лице в съдебно заседание, следва да се направи извод, че дружеството е в състояние да обслужва задълженията си чрез налични  и реални активи, без да са застрашени интересите на кредиторите.  В подкрепа на този извод са както изчислените от вещото лице коефициенти  на обща, бърза и незабавна ликвидност, които за процесния период са над 1, а с оглед на направените погасявания на задълженията след изготвяне на основната експертиза, същите са се подобрили още повече, така и от погасяване на около 2 000 000 лв. задължения за периода 31.03.-31.12.20012год. В допълнение следва да се отбележи, пак от заключението на ССЕ, че финансовия резултат на дружеството за периода е положителен, като само през 2010год. и 2012год. е отрицателна величина, а за 2011год. същият е 82 000лв., както и че същото е действащои че същото няма задължения към служителите си и към данъчната система.

 С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че дружеството е в състояние да обслужва задълженията си чрез налични и реално ликвидни активи, без да са застрашени интересите на кредиторите. Притежава имущество, което е достатъчно да покрие паричните му задължения, като следва да се отбележи, че основния кредитор в производството-„Р Б Б”ЕАД, е обезпечен кредитор, който може да защити правата си евентуално и в индивидуално изпълнително производство. Същото се отнася и за молителя „ПБ И”ЕООД, чието вземане е преобезпечено в индивидуално  изпълнително производство, както и за молителя „А ХХХХ” ЕООД-видно от Удостоверение на ЧСИ Р Т.-стр.287.

От всичко изложено следва, че ако действително  длъжника има затруднеия същите са временни и той разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията си, без опасност за интересите на кредиторите. Налице е хипотезата на чл.631 ТЗ, при която съдът да отхвърли молбата за несъстоятелност.

Ето защо, решението на ОС-Варна, с което молбата  за несъстоятелност е уважена е неправилно и следва да се отмени.

Воден от изложеното и на основание чл.271-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО  Решение № 378 от 23.04.2013год. постановено по т.д. № 2938/2011год. ПО ОПИСА НА Варненски окръжен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ молбата на “ПБ И” ЕООД гр.Цар Калоян Разградска област в несъстоятелност ЕИК 102899279 и на присъединилите се кредитори „Р Б” ЕАД София, „ОББ”АД гр. София и „А -ХХХХ”ООД гр.Варна за  обявяване неплатежоспособността на „Д”ЕООД гр.Варна, ЕИК 813153331, представлявано от управителя А Г И..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в седмодневен срок от връчването му на страните, на основание чл.633 ал.2 ТЗ, като след влизане на същото в сила, да се впише в търговския регистър, на основание чл.641 ТЗ.

        

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                

                      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                      2.