О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

                                      759…………/…12.11.2014………………….

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

ЧРЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

Като разгледа докладваното от съдия А.Б* ч.т.д. № 674/2014 год. по описа на  АпС – Варна, намира следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на НАП срещу решение № 151/02.10.2014 год. по т.д.№ 75/2007 год. по описа на ОС - Добрич.

Съдът констатира, че въззивната жалба и приложенията й са  изпратени по компетентност на АС – Варна без надлежно връчване на насрещната страна  - „С* К*”  ЕООД – в несъстоятелност. В нарушение на чл. 635, ал.3 ТЗ препис от въззивната жалба е връчен на длъжника чрез синдика. Синдикът няма представителни правомощия спрямо длъжника в производството по несъстоятелност, вкл. и в производството по  чл.735, ал.3 ТЗ. На посоченото основание, препис от предявената жалба следва да бъде връчена на длъжника чрез органите му на управление, макар и десезирани  - Росен Д. Светославов и на вписания адрес на управление в с.Стражица, Област Добрич, Община Балчик.

Тъй като задължението за администриране на въззивната жалба е задължение на съда, постановил обжалвания съдебен акт, производството пред ВАС следва да бъде прекратено, респ. делото – върнато на ДОС за изпълнение на процедурата по чл.263, ал.1  ГПК.

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 674/2014 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Добрич за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: