ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4/03.01.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 03.01.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 674 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Марина Блек Сий Ривиера“ ООД /н/ - гр.Варна с управител М* А* Н* срещу определение №3128/05.10.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1204/2015 г., с  което е върната жалбата му срещу решението по същото дело – вх.№ 8757/27.03.2017 г.

Частната жалба е недопустима. Същата изхожда от адвокатите на бившия управител на длъжника - А.Д. и В.Г., чиито правомощия са прекратени с обявяване на дружеството в несъстоятелност – чл.711, ал.1, т.3 - ТЗ. Длъжникът се представлява от синдика, който не е упълномощил адвокатите, нито е потвърдил подаването на жалбата от тях.  Бившият управител не е бил конституиран като трето лице – помагач по делото. Искано е било конституиране на длъжника, представляван от него, като помагач по делото, като искането е оставено без уважение на две основания – тъй като длъжникът е ответник по иска и не може да бъде същевременно и помагач сам на себе си и тъй като длъжникът не се представлява повече от управителя си, чиито правомощия са прекратени, а от синдика. Това е достатъчно да се приеме, че жалбата изхожда от нелегитимирано лице – дали от длъжника, представляван от бившия си управител, или от самия управител чрез упълномощените от него двама адвоката – А.Д. и В.Г.. Ето защо, жалбата е била правилно върната като недопустима, като определението на ОС Варна за това следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №3128/05.10.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1204/2015 г., с  което е върната жалбата на „Марина Блек Сий Ривиера“ ООД /н/ - гр.Варна с управител М* А* Н* срещу решението по същото дело – вх.№ 8757/27.03.2017 г.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.