Р      Е      Ш     Е      Н      И      Е

 

№  42/19.02.2019 година                           град Варна

 

              В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на двадесет и трети януари                                                  година 2019

в открито  заседание в състав :

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :В.Аракелян                                                                                   ЧЛЕНОВЕ :А.Братанова

                                                                                                 М.Недева                                                  

при  секретаря Д.Чипева

като разгледа докладваното от съдия М.Недева в.т.д. № 674 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Лоджикал Адванс Констракшън“ ЕООД, ЕИК 175440071, със седалище и адрес на управление с.Брезник, ул.“Отец Паисий“ № 8, представлявано от П И С против решение № 537/05.07.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1595/2017г., с което е отхвърлен предявения от дружеството срещу „ Мосстрой - Варна“ АД / в несъст./, ЕИК 103850624, със седалище и адрес на управление гр. Варна, м-ст Свети Никола № 60, при участието на синдика Р.Г.С., иск с правно основание чл.694, ал.2, т.1 ТЗ за установяване съществуването на неприето в производството по несъстоятелност вземане на кредитора „Лоджикал Адванс Констракшън“ ЕООД, представляващо подлежаща на връщане поради отпаднало основание заплатена продажна цена вследствие на разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на недв.имоти от 02.12.11г., като неоснователен и с което е присъдена в полза на Варненски окръжен съд сумата от 69 340лв, представляваща дължимата за производството държавна такса, на основание чл.694, ал.7 от ТЗ. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да уважи предявената от него искова претенция.

          В писмен отговор, постъпил в законоустановения срок, ответната по жалбата страна „Инфинит Уелт Кепитъл“ ИНК, дружество учредено и регистрирано в Република Маршалови острови под фирмен № 47 367, представлявано от директора и представляващ дружеството М К П, изразява становище за нередовност на въззивната жалба, като подадена от лице без представителна власт доколкото с решение № 200/03.07.2018г. на Пловдивския апелативен съд по  № 238/18г. по отношение на въззиваемото дружество е открито производство по несъстоятелност, на осн.чл.632 ал.1 ТЗ. В условия на евентуалност счита въззивната жалба за неоснователна и по същество, поради което моли съда да я остави без уважение.

          В писмен отговор  Р.Г.С. – синдик на длъжника „Мосстрой – Варна“ АД / н./,  се релевират доводи за правилност на обжалвания първоинстанционен съдебен акт и се иска от съда същият да бъде потвърден.

          По редовността на жалбата съдът се е произнесъл в разпоредително заседание от 20.12.2018г., като е приел, че същата е депозирана  чрез адв.П.Т. ***, с редовно учредена представителна власт от вписания в ТР управител на дружеството П И С – л.102, който съгласно нормата на чл.635 ал.3 ТЗ може да извършва лично или чрез упълномощено от него лице всички процесуални действия, които не са изрично предоставени на синдика. Надлежната активна процесуална легитимация по предявената въззивна жалба съдът е обосновал с разбирането си, че десезирането по чл.711 ал.1 т.4 от ТЗ не обхваща правомощия на органите на дружеството да представляват длъжника с цел защита на неговите интереси в производството по несъстоятелност и в свързаните с него производства за обжалване на решението за откриване на производство по несъстоятелност и за обявяване на длъжника в несъстоятелност. По аргумент от  чл.635 ал.3 ТЗ синдикът не участва в тези производства и не може да представлява длъжника - лично или чрез упълномощени от него лица, тъй като представителството в тях е извън предоставените му правомощия по чл.658 ал.1 ТЗ. По аналогия  съдът е приел, че в процесния случай правилно жалбата е подадена от действащия управител на дружеството, спрямо което е постановено решение по чл.632 ал.1 ТЗ.

          За да се произнесе по съществото на въззива, съдът приема следното :

          Предявеният иск е с правно основание чл.694 ал.2 т.1 ТЗ.

          Ищецът „Лоджикал Адванс Констракшън” ЕООД, ЕИК 175440071, със седалище и адрес на управление с.Брестник, общ.Родопи, ул. "Отец Паисий" No 8, представлявано от П И С е предявило  срещу „Мосстрой – Варна” АД / в  несъст./, ЕИК 103850624, със седалище и адрес на управление гр. Варна, м-ст Свети Никола №60, при участието на синдика Р.Г.С. иск с правно основание чл.694, ал.2, т.1 ТЗ за установяване съществуването на неприето в производството по несъстоятелност вземане на кредитора „Лоджикал Адванс Констракшън” ЕООД в размер на 6 934 000лв, представляващо подлежаща на връщане поради отпаднало основание заплатена продажна цена вследствие на разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 02.12.11г.

 От събраните по делото доказателства се установява, че на 02.12.2011г. в гр.Варна между страните по спора е сключен Предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти,  по силата на който ответникът, в качеството му на продавач, се е задължил да продаде на ищеца подробно описани недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, кк.Зл.пясъци, в жилищна сграда  Омега, изградена в груб строеж, срещу цена от 252 5000евро без ДДС. С допълнително споразумение от 02.05.12г. обектите на продажба и цената са изменени, а с допълнително споразумение от 06.08.12г. е определена цена само на единия от обектите.

Няма спор, а и от заключението на ССчЕ се установява, че за периода 14.12.11г.-28.07.12г. ищецът е заплатил сумата от общо 6 934 000лв с основание аванс продажби, които са намерили и отражение в счетоводството на ответното дружество и публикуваните баланси за 2013г. и 2014г.

С  договор за цесия от 15.08.15г. „Лоджикал Адванс Констракшън” ООД като цедент е прехвърлил на „Омега Хаус – Варна” ЕООД като цесионер вземанията си от „Мосстрой - Варна” АД, произтичащи от предварителния договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 02.12.11г. и допълнителните споразумения към него. С анекс № 1 към договора за цесия, сключен на 15.08.15г. са прехвърлени на „Омега Хаус Варна” ЕООД всички бъдещи парични вземания, породени от или отнасящи се до действителността, изпълнението, неизпълнението, прекратяването, унищожаването и развалянето, или от последиците от прекратяването на описаните по-горе предварителни договори, сключени с  „Мосстрой - Варна” АД, в т.ч. и преобразуващото право на разваляне на описаните предварителни договори. За извършената цесия „Мосстрой -  Варна” АД е уведомен чрез електронно съобщение до член на Съвета на директорите, а също така и чрез нотариална покана на 17.11.2016г. чрез нотариус Камен Костадинов, с рег. № 520 на НК.

С договор  за цесия от 02.09.16г. „Омега Хаус – Варна” ЕООД като цедент е прехвърлил на Инфинит Уелт Кепитъл” ИНК  придобитите вземания от „Мосстрой - Варна” АД, а с анекс № 1 – и всички свои бъдещи парични вземания, породени от или отнасящи се до действителността, изпълнението, неизпълнението, прекратяването, унищожаването и развалянето, или от последиците от прекратяването на относимите предварителни договори, сключени с „Мосстрой - Варна” АД,  в т.ч. и   преобразуващото право на разваляне на описаните договори. Цесията е съобщена на длъжника с нотариална покана на 17.11.2016г. чрез нотариус Камен Костадинов, с рег. № 520 на НК.

С нот. покана  с рег. № 5686/10.11.2016г. на нотариус Камен Костадинов, получена от „Мосстрой – Варна” АД на 17.11.2016г., последният цесионер „Инфинит Уелт  Кепитъл” ИНК  е поканило  ответника в срок до 2.12.2016г. вкл.  да завърши жилищната сграда с работно наименование „Омега”, в която се намират обектите, предмет на предварителния договор, в състояние годно за въвеждането й в експлоатация, като отстрани всички допуснати по време на строителството отклонения от одобрените строителни книжа; да въведе сградата в експлоатация и да уведоми купувача за датите на изповядване на окончателния договор за прехвърляне на собствеността върху обектите, предмет на предварителния договор. Ответникът е предупреден, че при неизпълнение на което и да е от посочените условия, на осн.чл.87 ал.1 ЗЗД от 3 декември 2016г. следва да счита предварителния договор за развален.

Доколкото по делото не се установи изпълнение на задълженията на продавача  по предварителния договор и предвид отправеното изявление за разваляне на облигационната връзка, съдът намира, че предварителния договор е развален считано от 03.12.2016г. Това разваляне е осъществено преди откриването на производството по несъстоятелност на „Мосстрой – Варна” АД с решение № 409/22.06.2017г. на Варненския окръжен съд, постановено по т.д. \0 1260/2016г.

Както сключените договори за цесии, така и  факта на уведомяване на длъжника за извършените цесии не са оспорени от ищцовото дружество в предвидените за това срокове по ГПК. Едва във въззивната жалба „Лоджикал Адванс Констракшън”  ЕООД прави оплакването, че липсват доказателства договора за цесия от 15.08.2015г.  да е подписан от посочените в него лица. Оспорва се и приетото за установено от първониинстанционния съд уведомление до длъжника „Мосстрой - Варна” АД за извършената цесия.  Като направени за първи път във въззивната жалба тези възражения са преклудирани, поради което и съдът не дължи произнасяне по тях.  С оглед на това те не могат да повлияят върху крайните правни изводи на съда,  направени въз основа на фактическата установеност по делото.

Вземането по разваления предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 02.12.2011г. в размер на 6 934 000лв е включено в списъка на приетите вземания с титуляр Инфинит Уелт Кепитъл” ИНК.

С оглед на така установеното от фактическа страна настоящият състав прави извод за неоснователност на предявената искова претенция. Представените по делото договори за цесия са породили целените от тях правни последици, съгласно които титуляр на вземането по разваления предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 02.12.2011г. се явява цесионера  „Инфинит Уелт Купитъл” Инк. Ищцовото дружество не се явява активно материалноправно легитимирано да претендира вземането, предмет на исковата му претенция.

Като е направил идентични фактически констатации и правни изводи първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция и на осн.чл.694 ал.7 ТЗ въззивното дружество се осъжда да заплати по сметката на Варненския апелативен съд държавна такса в размер на 34 670лв.

Въззиваемите дружества не претендират разноски, поради което съдът не присъжда такива.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 537/05.07.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1595/2017г.

ОСЪЖДА  „Лоджикал Адванс Констракшън” ЕООД, ЕИК 175440071, със седалище и адрес на управление с.Брестник, общ.Родопи, ул. "Отец Паисий" No 8 да заплати по сметката на Варненския апелативен съд сумата от 34 670лв – държавна такса на осн.чл.694 ал.7 ТЗ.

Решението е постановено при участието на „Инфинит Уелт Кепитъл“ ИНК  -  дружество, учредено и регистрирано в Република Маршалови острови, под фирмен № 47367, със седалище и адрес на управление ул. Димокриту” №15, Комплекс Панеретос Елиана, Офис №104, ПК 4041, Лимасол, Кипър, представлявано от М К П, в качеството на трето лице помагач на страната на ответника „Мосстрой – Варна” АД / в несъст./, ЕИК 103850624, на основание чл. 220 във вр. с чл.218 от ГПК.

Разноски не се присъждат.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :