О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  2                          02.01.  2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на двадесет и осми декември                                     година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 676 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „ДФ Трейдинг Сървисес“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Манастирски ливади – запад, ул.“Пирин“ № 38, представлявано от управителя И* Т* против разпореждане № 475/17.10.2018г. на Търговищкия окръжен съд,  постановено по т.д. № 66/2018г., с което е върната подадената от дружеството въззивна жалба  против решението по същото дело като просрочена. По съображения, изложени в частната жалба, се иска от съда да отмени обжалваното разпореждане и върне делото на първоинстанционния съд за администриране на подадената въззивна жалба.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен от ответната по жалбата страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения:

          Действително въззивната жалба на дружеството е входирана в деловодството на Търговищкия окръжен съд на 16.10.2018г. От представената обаче пред настоящата инстанция товарителница е видно, че същата е подадена през куриерска фирма „Еконт Експрес“ на 15.10.2018г., т.е. – в последния ден на срока. В горния десет ъгъл на товарителницата е посочено и делото, което се обжалва – т.д. № 66/2018г. на ТОС. При това положение съдът намира, че въззивната жалба е подадена в срок, поради което обжалваното разпореждане за връщането й като просрочена следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за администриране на жалбата.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л    И    :

 

          ОТМЕНЯ разпореждане № 475/17.10.2018г. на Търговищкия окръжен съд,  постановено по т.д. № 66/2018г., с което е върната като просрочена въззивната жалба на ДФ Трейдинг Сървисес“ ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Манастирски ливади – запад, ул.“Пирин“ № 38, представлявано от управителя Иван Тихин против решението по т.д. № 66/18г. на ТОС.

          ВРЪЩА делото на Търговищкия окръжен съд за администриране на въззивната жалба.

          Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :